Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس عمومي طب معالجوي

(2955 Views)

About Ministry of Public Health

معلومات درباره وزارت صحت عامه:
وزارت صحت عامه يکي ازوزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.

هدف برنامه CBR:
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

Job Summary

هدف وظيفه :
رهبری و سازماندهی امور مربوط به خدمات معالجوي، فراهم آوری تسهیلات به منظور تأمين و بهبود خدمات صحي ثانوي و ثالثي قابل دسترس در سطح کشور در مطابقت به معیار های قبول شده جهانی.

Job Details

Date Posted: 09 Jan 2017 Reference: CM/GD
Closing Date: 22 Jan 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Consultant Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسؤليت هاي وظيفوي :

1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت.
2. ارزيابي وضعيت موجود رياست عمومي طب معالجوي ، طرح وتطبيق برنامه هاي اصلاحي به منظور تغيروبهبود اجراات.
3. طرح و انکشاف پاليسي ، استرا تيژي، پروتوکول ها، رهنمودها در مطابقت به ستندرد های ملی وبین المللی در بخش )خدمات معالجوي (جهت عرضه خدمات معالجوی باکيفيت در سطح کشور.
4. رهبري، سازماندهی وحصول اطمينان از تطبيق موثر مجموعه اساسي خدمات شفاخانه ئي و پاليسي ها ورهنمود هاي مربوط خدمات معالجوي درتسهيلات صحي مرکز وولايات.
5. تامين ارتباط و هماهنگی با موسسات همکار جهت شریک ساختن معلومات و استفاده از تجارب آنها براي ارتقای ظرفيت هاي علمي ومسلکي پرسونل مربوط
6. فراهم آوری تسهیلات به منظور تأمين و بهبودخدمات صحي ثانوي و ثالثي قابل دسترس در شفا خانه هاي کشور
7. حمايت وتسهيل تدريجي پروسه تفويض خود مختاري کامل (Full Autonomy) به تمام شفاخانه هاي ملي و تخصصي کابل
8. تسهيل خدمات رجعت دهي (Referral Services) ميان شفا خانه ها، کلنيک ها و مراکز تشخيصيه در سطح ولايت مربوط و مرکز وولايات
9. کسب اطمينان ازبهبود کيفيت اجراات نرسنگ درشفا خانه ها وتسهيل تطبيق معيا ر های قبول شده نرسنگ.
10. تامین ارتباط و هماهنگي با شرکاي صحي و تحکيم ارتباط کاري ((Communication صحي جهت عرضه خدمات متوازن صحي و باکيفيت براي نيازمندان در سطح کشور.
11. حمايت و انکشاف پاليسي ها ورهنمود ها براي عرضه خدمات تشخيصيه بشمول هستوپتالوژي، اندسکوپي، راديولوژي Imaging، تحفظ شعاعي ، لابراتوارها (عامه ( در سطح کشور وبيومديکل (Management of Biomedical Engineering) و فراهم سازي بودجه و سهولت هاي لازم جهت تطبيق آن
12. ایجاد سهولت وهمکاري هاي علمي وتحقيقاتي در عرصه خدمات معالجوي وتشخيصيه با شرکاي داخلي وخارجي وترويج فرهنگ تصميم گيري کلنيکي به اساس تحقيق وشواهد.
13. حمايه وتقويه سکتور خصوصي از طريق پروسه شفاف در راستاي تفويض جواز براي تسهيلات صحي خصوصي.
14. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه به اساس پلان کاری سالانه.
15. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های ریاست مربوطه.
16. مدیریت واداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت، تشویق وانظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
17. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
18. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتايج متوقع:
درظرف دوماه بعد ازتقرر، کارمند بايد با ترتيب يک پلان کاري مفصل با مقاصد (SMARTA) موقف خويش را مطابق به چارچوب نتايج برنامه سي بي آر ومسؤليت ها /مکلفيت هاي لايحه وظايف خويش را انکشاف دهد.

گزارش دهي :
رئيس عمومي طب معالجوي به معين عرضه خدمات صحي گذارش ده ميباشد.

Skills

3. تسلط به يکي از زبان هاي رسمي کشور (دري و پشتو) و به زبان انگليسي
4. مهارت هاي کمپيوتري در برنامه مرتبط به وظيفه

Qualifications

شرايط تحصيلي و تجربه کاري :
مقتضيات حد اقل براي اين بست در ماده (۷) و ماده (۳۴) قانون خدمات ملکي ذکر گرديده است.
1. داشتن حداقل سند تحصيلي ليسانس در يکي ازپوهنتون هاي طبي شناخته شده ملي وبين المللي وبه دارندگان سند تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود.
2. داشتن حداقل چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3. تسلط به يکي از زبان هاي رسمي کشور (دري و پشتو) و به زبان انگليسي
4. مهارت هاي کمپيوتري در برنامه مرتبط به وظيفه

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
• کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
• در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند،
, و همچنان ایمیل آدرس ایمیل آدرس دومی را در کاپی داشته باشند ایمیل آدرس اولی.
• کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0794217733
یاد داشت: متقاضیان محترم لطف نموده اسناد خویش را در ایمیل آدرس اولی (سی بی آر) ارسال داشته و ایمیل دومی را در کاپی بگیرید.

Submission Email

Submission Email

To: cbr.moph@gmail.com, and cc to: Jobs.afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
(داکتر معالج (درآنکولوژی.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 30 May 2018
متخصص داخله )درآنکولوژی .. at Ministry of Public Hea.. Kabul 30 May 2018
Regional WinS Health Senior Manager at Ministry of Education (MoE) Kabul 31 May 2018
Regional WinS Specialist /Focal Point at Ministry of Education (MoE) Multi Cities 29 May 2018
Disability Consultant/ DRP at Ministry of Public Health Kabul 03 Jun 2018
Capacity Building Assistant, EPR at World Health Organization Kabul 30 May 2018
Command and Control Center (CCC) Officer at World Health Organization Kabul 30 May 2018
Emergency stock and logistics management assi.. at World Health Organizat.. Kabul 30 May 2018
Technical Consultant at Ministry of Public Health Zabul 26 May 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook