Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس امورمؤسسات تحصیلات متوسط طبی خصوصی

(2706 Views)

About Ministry of Public Health

معلومات درباره وزارت صحت عامه :
وزارت صحت عامه یکی ازوزارت های سکتوری که جهت تأمین خدمات صحی متوازن وباکیفیت بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض قومی، نژادی، جندر، لسانی، مذهبی برای همه افغانهای باطرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های، معقول وعملی و تعین استقامت های کاری مشخص ورعایت اصول وارزش های اسلامی، ملی، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهانی وهم زیستی مسالمت آمیز، برای تأمین صحت و ترویج زنده گی سالم درکشورایفای وظیفه مینماید.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه :
مدیریت و نظارت از امور مؤسسات تحصیلی متوسط طبی خصوصی با درنظرداشت نیازمندی های سیستم صحی مطابق به معیارات قبول شده وزارت به سطح مرکز وولایات.

Job Details

Date Posted: 11 Jan 2017 Reference: Pr/Ins/D
Closing Date: 12 Jan 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Consultant Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

1. تهیه و ترتیب پلان های کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. حصول اطمینان از تطبیق درست پالیسی ها ، استراتیژی ها ، رهنمود ها در و نصاب درسی منظورشده وزارت برای مؤسسات تحصیلی متوسطه طبی خصوصی.
3. نظارت حمایتی متداوم ازتطبیق برنامه های آموزشی بخش مربوط وارائه بازدهی به موقع ولازم جهت بهبود کیفیت پروگرام های آموزشی.
4. مطالعه سیستم های فعلی آموزشی جهت انکشاف ونوآوری درسیستم برنامه های آموزشی موسسات تحصیلات متوسطه طبی خصوصی.
5. حصول اطمینان از انکشاف وحفظ دیتابیس جامع منابع بشری موسسات تحصیلات متوسطه طبی خصوصی.
6. انجام پروسه آزمایش واعتباردهی ( Test & Certification ) فارغان موسسات تحصیلی متوسط خصوصی.
7. صدورجواز فعالیت به مؤسسات تحصیلات متوسطه طبی خصوصی مطابق به مقررات نافذه وزارت صحت عامه.
8. مدیریت پروسه ایجاد وبازنگری نصاب درسی انستیتوت های علوم صحی خصوصی مطابق به نیازمندی های آموزشی.
9. نظارت از پروسه نیازسنجی آموزشی کارکنان موسسات تحصیلات متوسطه طبی خصوصی مطابق پالیسی موجود وحصول اطمنیان ازارتقای ظرفیت کارکنان با درنظرداشت نیازسنجی انجام شده.
10. تامین ارتباط و همآهنگی میان نهاد های تحصیلی متوسط طبی عامه وخصوصی وشرکای ملی وبین المللی به منظور هماهنگی امور و جلب کمکها.
11. حصول اطمینان از جذب محصلین متوسط طبی با درنظرداشت نیازمندی های منابع بشری برای صحت (HRH).
12. ترتیب و ارایه گزارشات ربع وار سالانه وعند الضرورت از فعالیت های ریاست مربوطه به مقام های وزارت.
13. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
14. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
15. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده در حل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
16. اجرای سایروظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBRF ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
گزارش دهی :
رئیس امور مؤسسات تحصیلات متوسط طبی خصوصی به معینیت اداری و مالی گزارش میدهد.

Skills

3. تسلط به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وتحریروتکلم روان به زبان انگلیسی
4. داشتن مهارت های کمپیوتری در بخش هایMS Word, Excel & Power Point
5. توانائی سفر به ولایات مختلفه کشور

Qualifications

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ماده (34) قانون خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. داشتن سند تحصيلي حداقل لیسانس از فاکولته طب، به درجه تحصیلی بالاتر در رشته فوق ارجحیت داده میشود.
2. داشتن حد اقل 3 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وتحریروتکلم روان به زبان انگلیسی
4. داشتن مهارت های کمپیوتری در بخش هایMS Word, Excel & Power Point
5. توانائی سفر به ولایات مختلفه کشور

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
• کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
• در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند،
, و همچنان ایمیل آدرس ایمیل آدرس دومی را در کاپی داشته باشند ایمیل آدرس اولی.
• کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0794217733
یاد داشت: متقاضیان محترم لطف نموده اسناد خویش را در ایمیل آدرس اولی (سی بی آر) ارسال داشته و ایمیل دومی را در کاپی بگیرید.
Submission Email

Submission Email

cbr.moph@gmail.com, cc to: Jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
District Polio Officer at World Health Organization Nangarhar 11 Jul 2018
Provincial PEI Coordinator at World Health Organization Kunar 11 Jul 2018
Afghanistan Field Epidemiology Training Progr.. at Afghanistan National P.. Kabul 31 Jul 2018
Health care waste management supervisor at Ministry of Public Health Kabul 03 Jul 2018
کارشناس ثبت پروفورم ادوی.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس جوازدهی کارخانه .. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس تنظیم و کنترول م.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت ادويه توریدی at National Medicine and He.. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت پروفورم محصو.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس جوازدهی شرکت های.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت محصولات طب س.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت محصولات طب س.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
مسئول تیم آزمایشات توکسی.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس تحقیق و انکشاف (م.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس آزمایشات تجهیزا.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ازمایشات مایکرو.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس آزمایشات فزیکوش.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس آزمایشات محصولا.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
Community Dialogue Master Trainer at Ministry of Public Health Kabul 25 Jun 2018
Programme Associate (Nutrition) - Female Only at United Nations World Foo.. Kandahar 25 Jun 2018
Programme Associate (Nutrition) - Female Only at United Nations World Foo.. Badakhshan 25 Jun 2018
Health Project Officer at IFRC Kabul 21 Jun 2018
Maternal and Newborn Health Senior Technical .. at Ministry of Public Hea.. Kabul 23 Jun 2018
Research, Monitoring and Evaluation Senior Te.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 23 Jun 2018
Psychosocial counselor/ Balkh/Helmadn/Parwan at Ministry of Public Health Multi Cities 23 Jun 2018
Program Officer/Balkh/Helmand /Parwan at Ministry of Public Health Multi Cities 23 Jun 2018
Marketing officer (Visitor) at MOUJ RODAT LIMITED Kabul 24 Jun 2018
Psychosocial Trainer MHCP WASH at ACTION CONTRE LA FAIM Helmand 22 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook