Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

عضو تدارکات ساختمانی و خدمات مشورتی

(2053 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

فراهم آوری تسهیلات در امور تدارکات ساختمانی اداره با درنظر داشت قانون و طرزالعمل تدارکات .

Job Details

Date Posted: 08 Jun 2017 Reference: 016/June/Procurement
Closing Date: 24 Jun 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Procurement Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 13800 to 13800 AFG
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعیین شده
2. ترتیب، تنظیم و ثبت شرکت های ساختمانی داخلی و خارجی در دیتا بیس اداره مربوطه جهت دعوت ایشان در داوطلبی ها
3. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژههای ساختمانی ، جهت تسریع روند تدارکات اداره مربوطه
4. ترتیب و تنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرط نامه و تسلیمی آفرها، تهیه لیست شرکت های محروم شده به آمر مربوطه جهت عدم حضور ایشان در پروسه داوطلبی
5. آماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات ، جهت عقد قرارداد
6. ترتیب و تنظیم دیتابیس اسناد های تدارکاتی اداره و شرکتهای اشتراک کننده در دواطلبی ها و استفاده از ویب سایت اداره تدارکات ملی
7. تهیه معلومات دقیق در مورد شایستگی و ظرفیت مورد نیاز اهلیت قراردادهایی که در مجالس داوطلبی امور ساختمانی اشتراک مینمایند
8. ترتیب وتنظیم اعلان برندگی داوطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد
9. ارئه گزارش از اجراات کاری خویش به مقامات ذیصلاح و مدیر عمومی تدارکات امور ساختمانی،طور هفته وار ، ربعوار، ماهانوار و سالانه
10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

Can be seen in Qualification Section.

Qualifications

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:
مقتضیات حداقل برای این بست درماده (7) ،(8) و ماده 34 قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است
1. درجه تحصیل
حداقل لیسانس در رشته های ادار عامه، اداره و تجارت ، اداره ومدیریت ، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در درشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
• آشنایی با قوانین، مقررات و طرز العمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات
• بلدیت کامل به یکی از زبانهای رسمی ( دری،پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی
• مهارت با پروگرام های کمپیوتر ( ورد، اکسل، پاورپاینت واکسس)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Business Administration

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Vacancy Number and Position Title in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
For more information : 0784139966

Submission Email

jobs@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Procurement Advisor at Tetra Tech - JSSP Kabul 25 May 2018
مدیر عمومی تهیه و تدارکا.. at Afghanistan Urban Wate.. Balkh 28 May 2018
Procurement Assistant at SNaPP2-MAIL Multi Cities 22 May 2018
Procurement Director at AFTEL Kabul 20 May 2018
Procurement Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
Female Procurement Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook