Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر پلانگذاری و گزارش دهی – بست رتبه 5

(3088 Views)

About کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (IARCSC) در سال ۲۰۰۲ و به تعقیب موافقتنامه بن و بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس شد. هدف از ایجاد و موجودیت این کمیسیون مستقل آنست تا تغییراتی را در ابعاد مختلف، بشمول قانونی، فرهنگی، مدیریت، ساختاری، بشری، تخنیکی و ظرفیت سازی تمام ادارات خدمات ملکی افغانی بسوی معیاری شدن این نهادها و رسانیدن خدمات معیاری بمیان آرد.
هدف برنامه CBRF:
این بست جزء از بست های برنامه برنامه CBR کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون اصلاحات اداری بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری کمیسیون از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در کمیسیون همکاری جدی نموده تا کمیسیون بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در کمیسیون داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
جمع آوری پلان های تدارکاتی از تمام بخش های اداره و سهمگیری در توحید و ترتیب پلان تدارکاتی اداره با مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری. جمع آوری گزارشات پیشرفت جریان کار پروژه ها ، مطالعه و توحید گزارشات واصله و ارائه آن به مقامات.

Job Details

Date Posted: 11 Jun 2017 Reference: ARTF/CBR/IARCSC/002/06/2017
Closing Date: 20 Jun 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسئولیت ها:
1. جمع آوری پلان های تدارکاتی از تمام بخش های مربوطه اداره جهت ترتیب و توحید پلان تدارکاتی اداره.
2. مطالبه و بررسی گزارشات جمع آوری شده درراستای ترتیب و توحید پلان تدارکاتی اداره به تفکیک اجناس،خدمات(مشورتی و غیرمشورتی) امور ساختمانی جهت دست یابی به اهداف مورد نظر اداره.
3. همکاری در پروسه توحید و ترتیب پلان تدارکاتی اداره با مدیر عمومی جهت تسریع روند اجراات کاری بخش مربوطه.
4. ترتیب و تنظیم پلان های تدارکاتی در دوسیه های مربوطه به هدف حفظ و نگهداری آن.
5. ثبت تمام معلومات پلانهای تدارکاتی اداره در کمپیوتر جهت حفظ و نگهداری و استفاده آن در هنگام ضرورت.
6. تهیه و ترتیب فارمت گزارشات و تکثیر آن به تمام بخش ها جهت ارسال گزارشات شان.
7. مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژه ها به منظور حصول اطمینان از صحت بودن گزارشات.
8. بدستررس قراردادن گزارشات پروژه ها به مقامات بالای در هنگام ضرورت جهت آگاهی شان
9. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
10. در نظر گرفتن قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات در جریان اجرای وظایف .
11. ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر در جهت تحلیل و بررسی نیازمندیهای پیشبینی شده در پلان تدارکاتی بخش ها غرض توحید و ترتیب پلان تدارکاتی اداره مربوطه.
12. کنترول از پلان های تجدید شده اداره وارسال آن به اداره تدارکات ملی وسایر ادارات ذیربط.
13. اجرا و تطبیق تمام فورمه های معیاری تدارکات مطابق قانون و طرز العمل تدارکات.
14. مدیریت و نظارت از پروسه آفرگشایی و ارزیابی و ایجاد دیتابس از قرار داد های منظورشده از طرف آمرعطا.
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیتهای گزارشدهی:
مدیر پلانگذاری و گزارش دهی به مدیر عمومی تسهیل قرار داد ها و پلانگذاری گزارش میدهد.

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد، مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک و یا مدیریت عمومی.
به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3. بلدیت کامل به یک از زبان های رسمی (دری و یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی
4. توانایی در پلانگذاری تدارکات و آشنایی با قوانین، مقررات و طرزالعمل های تدارکاتی
5. مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:


به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند
نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0700252965
0750688021

Submission Email

hrd.csc.gov@gmail.com and Cc jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Human Resources Management Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Planning Advisor at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Translation/ Content Management Specialist at Central Statistics Organiza.. Kabul 24 Jun 2018
Geo-Spatial Database Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Senior Software Engineer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Liaison Officer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Information Management Officer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Software Developer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Senior Database Developer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Information Management Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Database Developer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at Central Statistics Org.. Kabul 24 Jun 2018
Migration Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Data Quality Control Senior Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Census and Survey Quality Control Senior Spec.. at Central Statistics Org.. Kabul 24 Jun 2018
HRMIS کارشناس تکنالوژی معل.. at وزارت معارف Kabul 25 Jun 2018
HRMIS کارشناس at وزارت معارف Kabul 25 Jun 2018
آمریت تدریسی - ریاست معار.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمریت انسجام و هماهنگی - .. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمر معارف شهری - ریاست مع.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمر مالی و اداری - ریاست م.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمر تعلمیات سوادحیاتی - ر.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook