Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیرلابراتوار میتر

(2045 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

مدیریت لابراتوار در درتشکیل معاونیت تجارتی حوزه بلخ برشنا مسؤلیت پیشبرد امورات از قبيل جیک میتر، تعین ضریب میتر، جیک ترانسفارمرهای جریان و ولتاژ وغیره غرض نیل به اهداف عمومی معاونیت تجارتی ریاست حوزه بلخ برشنا را داشته و در زمینه گزارش ده به معاون تجارتی و رئیس حوزه بلخ برشنا می¬باشد.

Job Details

Date Posted: 12 Jun 2017 Reference: VA-DABS-HQs-96-0065
Closing Date: 04 Jul 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

الف. عمومی
• همکاری و همآهنگی با رئیس، معاونین و سایر مدیریتهای ذیربط جهت تدوين ماموريت، استراتژیها و اهداف عمومی ریاست حوزه بلخ برشنا
• مطالعه و آگاهی کامل از قوانين، مقررات، ضوابط و طرزالعملها اجرایی مرتبط به وظایف
• نظارت بر تطبيق قوانین، مقررات و طرزالعملهای صادره در مدیریت مربوطه
• پلان و برنامه ریزی از استفاده مؤثر امکانات دست داشته اعم از منابع بشری و مالی و جنسی غرض نیل به اهداف مشخص تحارتی و عمومی
• کنترول دقیق پیشرفت کار و انجام به موقع برنامه های محوله در مقاطع زمانی پیش بینی شده
• همکاری و هماهنگی مستمر با مدیریتهای ذيربط در زمینه پیشبینی بودجه شعبات و واحدهای ماتحت، برنامه ریزی نیروی بشری، و نیازسنجی آموزشی پرسونل ماتحت
• بررسی و ارزیابی فعاليتها و عملکرد مامورین ما تحت نظر به منظور شناسایی تنگاتنگ و ارائیه راه های حل اصولی در حل مسائل و مشکلات
• مشارکت فعال در جلسات، همایشها، سیمینارها و دوره های آموزشی مرتبط با زمینه کاری به منظور ارتقای و بروز رسانی دانش و مهارتهای مورد نیاز
• گزارشدهی از اجراات مدیریت مربوطه به آمر مربوطه
• اشتراک در امورات پلان گذاری ریاست حوزه بلخ برشنا
• ارتقاع ظرفیت پرسونل ماتحت

ب. اختصاصی
• ایجاد هماهنگی بین شعبات مربوطه ارائیه پیشنهادات و راهکارهای جدید جهت تسریع روندکاری و موثریت بیشتردرامورات یومیه شعبات تحت مسؤلیت به آمرمستقیم
• چیک و کنترول میترهای جدید و اصلاحاتی قبل از نصب و بعد از نصب حسب ضرورت و پلان
• چیک و کنترول ترانسفارمرهای جریان و ولتاژ قبل از نصب و بعد از نصب حسب ضرورت و پلان
• تعین ضریب میتر با درنظر داشت ترانسفارمر و ترانسفارمرهای جریان و ولتاژ
• استفاده از دستگاه های اختصاصی و دفتری موجود غرض پیشبرد امورات مربوطه
• اراییه طرح در امورات مربوطه خویش در امور کاهش ضایعات
• طرح پلان غرض چیک و کنترول میترهای ناصبه در شبکه و تعویض با هماهنگی شعبات ذیربط دیگر
• بروز رسانی دانش و معلومات خویش در بخش میترهای و تکنالوژی های جدید و مستند سازی آن و انتقال دانش به پرسونل ماتحت
• اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم

Skills

مهارت های ویژه:
• پرتحرک با حصول نتایج عالی
• علاقه مفرط به دیدگاه شرکت و تحریک، رهبری و توانمند سازی سایرین در حصول اهداف سازمانی.
• توانایی تنظیم استراتیژی ها و پالیسی ها و ایجاد راهبرد ها جدید
• توانایی تشویق، رهبری و توانمند سازی سایرین در برآوردن اهداف سازمانی د افغانستان برشنا شرکت
• آشنایی کافی به قوانین و مقررات قانون شرکت ها و سایر قوانین و مقرارت مر بوط به کشور و استندرد های ملی وبین المللی
• توانایی ایجاد و حفظ روابط کاری مثبت با طرفین ذیربط
• تبعه افغان با تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و پشتو) و انگلیسی
• توانایی برخورد درست با موضوعات مختلف با درک تاثیرات دراز مدت آن و توانایی
سایر مهارتها:
• داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.
• توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری
• آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتری (ورد، اکسل، پاورپاوینت و برنامه های انجنیری برق)
• ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی
• صداقت و حفظ محرمیت کاری.
• انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار
• توانایی کار بشکل گروهی
• توانایی کار بشکل فردی
• مهارتهای حل منازعات

Qualifications

لیسانس رشته برق و الکترونکس با چهار سال تجربه

Job Location

Afghanistan - Balkh

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
عضو برج برق فاملی فارم هد.. at DABS Nangarhar 05 Jul 2018
High Voltage Electric Engineer at Bayat Group Jawzjan 21 Jun 2018
Senior Electrical Engineer at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 22 Jun 2018
تحويلدارجنسي at DABS/KBD Kabul 24 Jun 2018
تحویلدار صنادیق at DABS/KBD Kabul 24 Jun 2018
سرشفت سب ستیشن ارغندی at DABS Kabul 21 Jun 2018
شفت کار سب ستیشن شمالغرب at DABS Kabul 21 Jun 2018
سرشفت سب ستیشن پلچرخی at DABS Kabul 21 Jun 2018
تحويلدارعمومی جنسي at DABS/KBD Kabul 23 Jun 2018
معاون معتمد at DABS/KBD Kabul 23 Jun 2018
کارمند فنی ویرنگ صنادیق at DABS/KBD Kabul 23 Jun 2018
عضو فنی لین هوایی at DABS/KBD Kabul 23 Jun 2018
CQCSM (Construction Quality Control System Ma.. at Venco Imtiaz Construct.. Balkh 27 Jun 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook