Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس اداری

(1942 Views)

About Ministry of Agriculture Irrigation and livestock (MAIL)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، وزارت زراعت تلاش دارد با کمک به دهاقین، اقتصاد زراعتیِ کشور را احیاء کند، تولید و بهره‌ برداری را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور رشد پایدار مدیریت و حفاظت نماید، زیربناها و سیستم‌های آبیاری برای زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشد و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه دهد ونیز در ارتقای ظرفیت منابع بشری تلاش نماید. ماموریت وزارت زراعت، ، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین، و مصونیت غذایی برای همه مردم است. بنابرآن دستورالعمل‌ جدید در سکتور زراعت، بالای افزایش کمیت تولیدات زراعتی ،و تمرکز بالای محصولات زراعتیکه‌ دارای ارزش بیشتر هستند از طریق روش‌های مناسب تقویت زنجیرۀ ارزش، معطوف میدارد.

Job Summary

هدف وظیفه:
رهبری و مدیریت، نظارت و انسجام امور اداری ( ترانسپورت ، حفظ و مراقبت، و تاسیسات و اماکن ) به منظور عرضه بهتر خدمات ممکنه با منابع دست داشته.

Job Details

Date Posted: 12 Jun 2017 Reference: MAIL-CBR-65-017
Closing Date: 21 Jun 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به اهداف و استراتیژی اداره مربوطه.
2. تهیه و ترتیب پلان های کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.
3. مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکردهای تحت کنترول در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی ها جهت تحقق اهداف به گونه مؤثر، شفاف و مثمر.
4. مدیریت و نظارت از همه امورمربوط به ترانسپورت، حفظ و مراقبت، و تاسیسات و اماکن جهت پیشبرد بهترامور.
5. نظارت و حصول اطمنان از روند ضبط و راجستریشن املاک، ثبت وسجل اماکن وتاسیسات، ثبت و انتقال جایدادهای غیر منقول مربوطه وزارت زراعت، تشخیص و اعاده آن عده جایدادهای غیر منقول، و اجناس و لوازم وزارت جهت استفادۀ موثر از آن.
6. ارایه خدمات و فراهم آوری تسهیلات لازم برای وزارت در سطح مرکز و ولایات، جهت عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از سکتگی در امور یومیه وزارت.
7. نظارت و ارزیابی از شیوه ها و پروسیجر های مثمر و موثرجهت عرضه خدمات مطابق به تخصیص پلان شده
8. همآهنگی با ادارات دولتی و غیر دولتی، عقد قرارداد با شرکت های خصوصی، جهت بهترشدن امور کیفیت کاری وزارت و کنترول از قرار داد ها.
9. ایجاد و انکشاف یک سیستم فایلنگ (هارد و سافت) برای حفظ و نگهداشت تمام اسناد های مربوط به ریاست.
10. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت از ساختمان های وزارت و سیستم های موجوده ( ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی، برق، تلیفون، مرکز گرمی، امورنجاری، رنگمالی وپاک کاری و امورسرسبزی ساحات مربوطه وزارت.
11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست اداری .
12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به اداری .
13. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
14. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هم آهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
15. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

نتایج متوقع:
الی مدت سه ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیتِ گزارش‌دهی:
رئیس اداری به معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گزارش میدهد.

Skills

تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وآشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل دارای سند تحصیلی لسانس دریکی از رشته های: اداره تجارت، اقتصاد، مدیریت عمومی، اداره عامه، حقوق، تخنیک ترانسپورت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
3. حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش اداری و خدمات.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Business Administration

Submission Guideline

خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالیایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزات زاعت ، آبیاری و مالداری ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.

0744369636

Submission Email

vacancies.cbr.mail@gmail.com,CC jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Procurement Intern at American University of Afghanistan Kabul 30 Jun 2018
HR Interns at American University of Afghanistan Kabul 30 Jun 2018
کارمند مالی و ادری at Afghanistan Urban Water Supply and S.. Kunduz 09 Jul 2018
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kunduz 09 Jul 2018
Residence Hall Coordinator at American University of Afghanistan Kabul 12 Jul 2018
Liaison & Coordination Officer at Ministry of communication and IT Kabul 22 Jun 2018
Administrative Assistant at Ministry of communication and IT Kabul 22 Jun 2018
Sr. Administrative Associate at Trans-Hindukush Road Connectivity Project.. Kabul 25 Jun 2018
کارمند دفتر Clerk) )- at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 23 Jun 2018
نجار at Shakhes Engineering Team Kabul 30 Jun 2018
Executive Assistant to President at TechNation Kabul 30 Jun 2018
Accountability & Gender Officer _ MEAL at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 25 Jun 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook