Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس تکنالوژی معلوماتی

(1914 Views)

About Ministry of Agriculture Irrigation and livestock (MAIL)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان میباشد. با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، وزارت زراعت تلاش دارد با کمک به دهاقین، اقتصاد زراعتیِ کشور را احیاء نماید، تولید و بهره‌ برداری را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور رشد پایدار مدیریت و حفاظت نماید، زیربناها و سیستم‌های آبیاری برای زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشد و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه دهد ونیز در ارتقای ظرفیت منابع بشری تلاش نماید. ماموریت وزارت زراعت، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین، و مصونیت غذایی برای همه مردم است. بنابرآن دستورالعمل‌ جدید در سکتور زراعت، تمرکز بالای افزایش کمیت تولیدات و محصولات زراعتی که‌ دارای ارزش بیشتر هستند از طریق تقویت زنجیرۀ ارزش میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت وانسجام امورمربوط به ریاست تکنالوژی معلوماتی جهت عرضه خدمات بهتر در مرکز وولایات.

Job Details

Date Posted: 12 Jun 2017 Reference: MAIL-CBR-64-017
Closing Date: 21 Jun 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: IT Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست درمطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2. طرح و انکشاف رهنمود ها و طرزالعمل ها جهت عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی.
3. بررسی نیازمندی های شعبات پیرامون تجهیزهرچه بهتر سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری بین شعبات ذیربط وزارت .
4. ‌ ایجاد و انکشاف سیستم ((Backup and Disaster Recoveryجهت مصئون نگهداشتن شبکه و سیستم ها.
5. کنترول وبررسی ازدیزاین وایجادشبکه داخلی ومستقل(Local Area Network) وزارت.
6. کنترول ونظارت از سرورهای مرکزی وزارت جهت جلوگیری از سوء استفاده واتخاذ تدابیر لازم به آن.
7. حصول اطمینان از فعال بودن سرور های مختلف (Update/Upgrade) نمودن تمام سیستم ها و شبکه تکنالوژی معلوماتی بمنظورجلوگیری از سکتگی در اجراات.
8. مدیریت از وصل نمودن تمام واحد های دومی و ولایات و ولسوالی های با سیستم مرکزی وزارت از طریق (VoIP, Fiber Network, System) جهت عرضه خدمات و مدیریت بهتر.
9. ایجاد شبکه معیاری در تعمیرات مرکزی و ولایتی وزارت به منظور عرضه خدمات بهتر و به موقع.
10. حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزار، نرم افزار، شبکه انترنت و ویب سایت های مربوط وزارت.
11. تامین ارتباط با وزارت مخابرات به منظور ایجاد هماهنگی در بخش های انترنت وتیلفون.
12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تکنالوژی معلوماتی.
13. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
15. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
16. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
17. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.
مکلفیتِ گزارش‌دهی:
رئیس تکنالوژی معلوماتی به معین مالی و اداری گزارش میدهد.

Skills

3. تسلط به یکی از لسانهای رسمی کشور(پشتو یا دری ) وآشنائی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی .
4. داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتری (هارد ویر و سافت ویر) مرتبط به وظیفه

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لسانس دریکی ازرشته های: کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی ، انجنیری کمپیوتر، انفارمتیکو به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, IT

Submission Guideline

خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالیایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزات زاعت ، آبیاری و مالداری ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.

0744369636

Submission Email

vacancies.cbr.mail@gmail.com,CC jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Information Technology Senior Adviser at Ministry of Public Health Kabul 03 Jun 2018
Head of Network at Global Technology Kabul 20 May 2018
Help Desk Executive at io Global Services Private Limited Kabul 31 May 2018
Night Shift NOC Engineer at io Global Services Private Limited Kabul 30 May 2018
Sound System and Information Technology Offic.. at Afghanistan Chamber of.. Kabul 23 May 2018
Senior IT Officer at Trans-Hindukush Road Connectivity Project (THRCP/MOP.. Kabul 23 May 2018
آمر تکنالوژی معلوماتی at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
Persian Personalized Internet Assessor - Afgh.. at Lionbridge GSS Multi Cities 01 Jun 2018
IT & MIS Manager (Re_ Announced) at Exchangerzone Kabul 25 May 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook