Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر سکتور خدمات

(2131 Views)

About مشاوریت ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور مالی و بانکداری

پس‌ منظر مشاوریت ارشد مقام عالی در امور مالی و بانکداری
مشاوریت ارشد مقام عالی در امور مالی و بانکداری یک نهاد تخصصی در چوکات دفتر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بوده که وظیفه ارائه مشوره به رئیس جمهور در مورد طرح پالیسی‌های اقتصادی داخلی و خارجی را به‌عهده دارد. پیشنهادات و مشوره‌‌های این دفتر مبتنی بر تحلیل و تحقیق‌های اقتصادی بوده و با استفاده از معلومات موجود رئیس جمهور را در تعین پالیسی اقتصادی کشور یاری می‌رساند.

هدف برنامۀ ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR)
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال 1382 تأسیس گردید تا تلاش‌های حکومت مبنی بر آوردن اصلاحات و بهبود اداره عامه را در افغانستان رهبری و مدیریت نموده و نیازمندی‌های توسعه‌یی کشور را تأمین کند.
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) یک برنامه ارتقای ظرفیت به‌رهبری افغانستان بوده که تحت صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) و از سوی بودجه ملی افغانستان تمویل می‌گردد. این برنامه تحت مدیریت وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که توسط کمیته رهبری متشکل از وزیر مالیه و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نظارت می‌گردد.
هدف اصلی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) یاری رسانیدن به حکومت جهت ارتقای ظرفیت و فعالیت‌های وزارت‌های ذیربط در اجرای فرامین و عرضه خدمات برای شهروندان افغان می‌باشد. برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR)ایجاد یک کدر متخصص و مجرب کارمندان دولتی با ظرفیت مدیریت اصلاحات مهم دولتی را حمایت می‌کند تا نیازمندی کارمندان تمویل شونده از جوانب خارجی را کاهش دهد و تداوم خدمات مهم و حیاتی را مطمئن سازد. برنامه‌های مشخص ایجاد نهادها و ظرفیت تحت نظارت سیستماتیک و گزارش نتایج آن، تطبیق خواهد شد. از آنجایی‌که مقدار حمایت بر اساس نتایج می‌باشد، سایر وزارت‌خانه‌های ذیربط می‌توانند در این برنامه شرکت داشته باشند.

Job Summary

هدف وظیفه
طرح و انکشاف استراتیژی و پالیسی‌، و تحلیل سکتور خدمات در مطابقت با پالیسی اقتصادی دولت جهت رشد و توسعه سکتور خدمات در کشور.

Job Details

Date Posted: 13 Jun 2017 Reference: ARTF/CSMD/CBR/AOP/003/06/2017
Closing Date: 22 Jun 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسوولیت‌های وظیفوی:
1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
2. طرح و انکشاف پالیسی و استراتژی‌های سکتور خدمات در هماهنگی با ادارات ذیربط، جهت بهتر شدن امور؛
3. حصول اطمینان از روند تحلیل سکتور خدمات در مطابقت با معیارها و روش‌های پذیرفته شده‌ی جهانی جهت بدست آوردن نتایج متوقعه و تحقق اهداف اداره؛
4. ارایه پیشنهادات و مشوره‌های سودمند در عرصه‌ی انکشاف سکتور خدمات؛
5. مدیریت و رهنمایی کارشناس‌های سکتور مربوطه در زمینۀ جمع‌آوری اطلاعات از سازمان‌ها/وزارت‌های سکتوری و انجمن‌های خدماتی و تجارتی به منظور توسعه سکتور مربوطه؛
6. حصول اطمینان از تحلیل تأثیرات استراتیژی‌های تطبیق‌شده در سکتور مربوطه با استفاده از روش‌های پذیرفته شده؛
7. مدیریت تدویر جلسات ویژه و گروپ های کاری با نهادهای دولتی و سکتور خصوصی جهت تشخیص چالش‌های سکتور مربوطه و طرح پیشنهادات کارا برای حل آن‌ها؛
8. تأمین روابط و هماهنگی با ادارات دولتی، سکتور خصوصی و موسسات بین‌المللی، جهت انسجام فعالیت‌ها و رشد سکتور مربوطه؛
9. طرح و ترتیب پرزنتیشن‌های مسلکی و تخصصی درمورد پالیسی‌های سکتور مربوطه برای شورای عالی اقتصادی؛
10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت‌ها و دستآوردهای بخش مربوط.
11. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انضباط کاری‌شان و این‌که وظایف‌شان‌را مطابق به معیارات مقتضی انجام دهند.
12. ارزیابی اجراآت و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون در هماهنگی با بخش مربوطه.
13. اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره.
نتایج متوقعه:
در مدت دو ماه بعد از تقرر، کارمند باید یک پلان کار مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی‌بی‌آر و مسوولیت‌ها/مکلفیت‌های لایحۀ وظایف خویش طرح کند.

گزارش‌دهی :
آمر سکتور خدمات به مقام مشاوریت گزارش ارائه می‌کند.

Qualifications

شرایط تحصیلی و تجربۀ کاری :
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های: اقتصاد، پالیسی عامه، اداره تجارت و مدیریت مالی و حسابداری. به درجه تحصیلی بالاتر در رشته‌های متذکره ارجحیت داده می‌شود.
2. حد اقل سه سال تجربۀ کاری در بخش مربوطه.
3. تسلط بر یکی از زبان‌های رسمی کشور (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
4. آشنایی کامل با برنامه‌های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق مشاوریت ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور مالی و بانکداری اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به مشاوریت ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور مالی و بانکداری و یا به ایمیل آدرس بخش منابع بشری مشاوریت ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور مالی و بانکداری ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند
نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس بخش منابع بشري مشاوریت ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور مالی و بانکداری ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذيل تماس گيرند.
0708207200

Submission Email

oea.hr1@gmail.com and Cc jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Human Resources Management Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Planning Advisor at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Translation/ Content Management Specialist at Central Statistics Organiza.. Kabul 24 Jun 2018
Geo-Spatial Database Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Senior Software Engineer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Liaison Officer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Information Management Officer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Software Developer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Senior Database Developer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Information Management Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Database Developer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at Central Statistics Org.. Kabul 24 Jun 2018
Migration Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Data Quality Control Senior Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Census and Survey Quality Control Senior Spec.. at Central Statistics Org.. Kabul 24 Jun 2018
HRMIS کارشناس تکنالوژی معل.. at وزارت معارف Kabul 25 Jun 2018
HRMIS کارشناس at وزارت معارف Kabul 25 Jun 2018
آمریت تدریسی - ریاست معار.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمریت انسجام و هماهنگی - .. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمر معارف شهری - ریاست مع.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمر مالی و اداری - ریاست م.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمر تعلمیات سوادحیاتی - ر.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook