Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

اعلان مجدد - کارشناس انکشاف سکتور انرژی – بست رتبه 4

(2079 Views)

About وزارت انرژی و آب

پس منظر وزارت انرژی و آب

اولين دستگاه برق آبي در زمان اعليحضرت امير حبيب الله در جبل السراج به توليد آغاز نمود كه برق مذكور به شهر كابل انتقال گرديده و تا زمان سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شاه اموربرق توسط شركت برق رهبری و مدیریت میگردید بعداً تولید برق در چک وردک ، ماهیپر و نغلو شروع و توسط ریاست عمومی برشنا موسسه اداره میگردید.
اما در قسمت تنظیم و مدیریت آب در آن زمان وزارت زراعت و آبیاری سروکار داشت آنهم صرف در بخش زراعت و کدام پروگرام تحقیقاتی و انکشافی در مورد آبهای کشور موجود نبود.
ریاست سروی آب و خاک بر علاوه سروی هایدرولوژیکی بخش های مهم دیگری مانند خاک شناسی ، توپوگرافی ، دیزاین آب های تحت الارضی و سطح الارضی کشور انجام فعالیت مینمود.
در اوایل دهه پنجاه هجری شمسی ریاست متذکره ارتقاء به ریاست عمومی آبیاری و منابع آب در تشکیل اضافه گردید.
هیمن مدیریت جدید التاسیس هایدرولوژی با پیمودن مراحل انکشافی در عرصه فعالیت های خویش توانست تا امروز با تشکیل وسیع زمینه فعالیت در مرکز و تمام ولایات کشور عنوان وزارت انرژی و آب را در تشکیل اداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان احراز نماید.

دید گاه وزارت انرژی وآب :

طرح و تطبیق پالیسی های تامین انرژی وتنظیم منابع اب، سراسری ودایمی بمنظور استفاده موثر درتولید انرژی و آبیاری بصورت متوازن برای تمام مردم کشور جهت تقویت و پیشرفت اقتصاد و صنعت، رفاه همگانی ،کاهش فقروبیکاری.

هدف برنامه CBR
برنامهCBR یک برنامه بسیار مهم وارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری ومدیریت میگردد ، ذریعه بودجه ملی از طریق ( ARTF )
تمویل میگردد ، هدف این برنامه این است تا وزارت های وادارات دولتی را حمایت وتسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی ظرفیت سازی ، بهبود اجراات و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد .این برنامه وزارت ها وادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده وشایسته را در وزارت ها وادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود .
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده وبتوانند عرضه خدمات بهتر وموثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه نتایج کاری داشته وهمکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد .
اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

Job Summary

هدف وظیفه :
مطالعه ، ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود سکتور انرژی و همکاری در ارائه طرح ها برای امنیت و مصونیت انرژی برق کشور از منابع تولید داخلی و توریدی.

Job Details

Date Posted: 17 Jun 2017 Reference: ARTF/CSMD/CBR/MOEW/013/06/2017
Closing Date: 23 Jun 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان کاری ریاست جهت رسیدن به اهداف پیشبینی شده.
2. مطالعه و تحلیل مدلهای پالیسی های انرژی کشور های شبیه افغانستان به منظور ارائه مشوره در طرح پالیسی های انرژی .
3. جمع آوری ارقام و معلومات مورد نیاز برای تحلیل سیستم انرژی برق کشور به منظور همکاری در طرح پالیسی های تخنیکی و تجارتی سکتور انرژی .
4. ارایه طرح های موثر برای تولید انرژی برق از منابع طبیعی به منظور خودکفایی سکتور انرژی .
5. همکاری در طرح انکشاف و توسعه سیستم انرژی برق با در نظر داشت تقاضای سکتور صنعت ، زراعت ، تجارت ، سایر مصرف کننده گان و رشد نفوس.
6. تحلیل وضعیت سکتور انرژی به منظور طرح پالیسی ها و بهبود وضعیت سکتور.
7. مطالعه و تحلیل شبکه های مستقل به منظور انکشاف ، توسعه ، تولید انرژی برق از منابع انرژی های قابل تجدید و اتصال آن ها به شبکه ملی.
8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای مقام ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آورد ها بخش مربوطه .
9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات وهداف وزارت بوی سپرده میشود.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی ( SMARTA )و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند .

مکلفیتهای گزارش دهی:
کارشناس انکشاف سکتور انرژی به آمر انکشاف سکتور انرژی گزارش می دهد .

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
مقتضیات حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد ( 7) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

1. دارای سند تحصیلی لیسانس در رشته : انجنیری برق و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حداقل یک سال تجربه کاری در بخش انجنیری برق.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( دری یا پشتو ) و آشنایی (تحریر و تکلم)با زبان انکلیسی .
4. داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های تخنیکی مرتبط به وظیفه .

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری با کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند

نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري وزارت انرژی و آب ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0788278504

Submission Email

hr@mew.gov.af and Cc jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Poverty and Food Security Analyst at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Environmental Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Monitoring, Evaluation and Reporting Speciali.. at Ministry of Economy Kabul 31 May 2018
Sampling Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at Central Statistics Org.. Kabul 26 May 2018
Senior Infrastructure Sector Specialist at Ministry of Economy Kabul 31 May 2018
National Accounts Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Migration Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Senior Economic and Private Sector Specialist at Ministry of Economy Kabul 31 May 2018
Labour Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Health Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Foreign Trade Statistics Senior Specialist at Central Statistics Organiza.. Kabul 26 May 2018
Economic Research Analyst at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Data Quality Control Senior Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Census and Survey Quality Control Senior Spec.. at Central Statistics Org.. Kabul 26 May 2018
رئیس آموزش و انکشاف تشکی.. at Ministry of Education Kabul 02 Jun 2018
رئیس اصلاحات اداری و خدم.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 May 2018
آمر امور کار ولایات پکتی.. at Ministry of Labor, Soc.. Multi Cities 27 May 2018
آمر بررسی ادارات دولتی و .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر بررسی تخنیکی موسسات .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر تشخیص و حمایت اطفال at Ministry of Labor, Social, .. Kabul 27 May 2018
آمر تکنالوژی معلوماتی at Ministry of Labor, Social, Ma.. Kabul 27 May 2018
آمر جبران خساره و تنظیم خ.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر طرح و تسوید اسناد تقن.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر گروپ اول مفتشین at Ministry of Labor, Social, Martyrs.. Kabul 27 May 2018
آمر گروپ سوم مفتشین at Ministry of Labor, Social, Martyrs.. Kabul 27 May 2018
آمر نظارت و ارزیابی از پ.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمریت ایمنی کار at Ministry of Labor, Social, Martyrs and Di.. Kabul 27 May 2018
آمر تحلیل و توحید گزارشا.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر تحلیل، توحید و انسجا.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر حمایت تخنیکی و نظارت .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر خدمات اجتماعی at Ministry of Labor, Social, Martyrs an.. Kabul 27 May 2018
اعلان مجدد - آمریت نظارت .. at لوی څارنوال.. Kabul 30 May 2018
مدیر عمومی رسیدگی به شکا.. at کمیسیون شکا.. Multi Cities 22 May 2018
آمریت دارالانشاء at کمیسیون شکایات انتخا.. Multi Cities 22 May 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook