Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

Finance & Accounting Manager /Balkh

(1310 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

مدیریت محاسبه نقدی در تشکیل معاونیت مالی و اداری ریاست حوزه بلخ برشنا قرار دارد و مسوولیت پرداختهای، نظارت و کنترول وجوه نقدی در کسه و بانکها طبق مقررات حساب و طرز العمل و پالیسی برشنا شرکت بوده به سرمحاسب و معاون مالی و اداری حوزه بلخ برشنا گزارش میدهد.

Job Details

Date Posted: 19 Jun 2017 Reference: VA-DABS-HQs-96-0072
Closing Date: 08 Jul 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

الف. عمومی
• همکاری و همآهنگی با رئیس، معاونین و سایر مدیریتهای ذیربط جهت تدوين ماموريت، استراتژیها و اهداف عمومی ریاست حوزه بلخ برشنا
• مطالعه و آگاهی کامل از قوانين، مقررات، ضوابط و طرزالعملها اجرایی مرتبط به وظایف
• نظارت بر تطبيق قوانین، مقررات و طرزالعملهای صادره در مدیریت مربوطه
• پلان و برنامه ریزی از استفاده مؤثر امکانات دست داشته اعم از منابع بشری و مالی و جنسی غرض نیل به اهداف مشخص حسابی و عمومی
• کنترول دقیق پیشرفت کار و انجام به موقع برنامه های محوله در مقاطع زمانی پیش بینی شده
• همکاری و هماهنگی مستمر با مدیریتهای ذيربط در زمینه پیشبینی بودجه شعبات و واحدهای ماتحت، برنامه ریزی نیروی بشری، و نیازسنجی آموزشی پرسونل ماتحت
• بررسی و ارزیابی فعاليتها و عملکرد مامورین ما تحت نظر به منظور شناسایی تنگاتنگ و ارائیه راه های حل اصولی در حل مسائل و مشکلات
• مشارکت فعال در جلسات، همایشها، سیمینارها و دوره های آموزشی مرتبط با زمینه کاری به منظور ارتقای و بروز رسانی دانش و مهارتهای مورد نیاز
• گزارشدهی از اجراات مدیریت مربوطه به آمر مربوطه
• اشتراک در امورات پلان گذاری ریاست حوزه بلخ برشنا
• ارتقاع ظرفیت پرسونل ماتحت

ب. اختصاصی
• ایجاد هماهنگی بین شعبات مربوطه ارائیه پیشنهادات و راهکارهای جدید جهت تسریع روندکاری و موثریت بیشتردرامورات یومیه شعبات تحت مسؤلیت به آمرمستقیم
• بلدیت کامل اصول و مقررات حسابی و تطبیق پالیسی های مربوطه دافغانستان برشنا شرکت
• کنترول و مراقبت از وجه مالی پول نقد از حسابات بانکی طور منظم
• کنترول و مراقبت از اجرای حواله جات نقدی مطابق بوده منظور شده سالی
• مدیریت و نظم و تصنیف اسنادهای حساب برداشتی متفرقه عواید و رسید پول
• اجرای حقوق معاشات کارمندان و کارگران حوزه مطابق به پالیسی منابع بشری
• تصفیه حسابات و باقیداری معتمدین نقدی و دیون قبل از ختم سال برویت اسناد و حواله جات
• اراییه راپورهای ماهوار ژورنال حسابی بعد از تطبیق حسابات بانکی مرکز
• ترتیب و تنظیم نمودن اسناد حسابی فایلها بشکل مناسب و نگهداری آنها
• ثبت معاملات در ژورنالهای مربوطه عندالموقع
• ترتیب پلان مالی و تحقق آن
• کامپوتری سازی امورات حسابی
• اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم
• سفر به ولایات و واحدهای دومی غرض پیشبرد امور

Skills

• داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.
• توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری
• آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتری (ورد، اکسل، پاورپاوینت و برنامه محاسبه)
• بلدیت و دانش در امورات محاسبه
• ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی
• صداقت و حفظ محرمیت کاری.
• انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار
• توانایی کار بشکل گروهی
• توانایی کار بشکل فردی
• مهارتهای حل منازعات

• پرتحرک با حصول نتایج عالی
• علاقه مفرط به دیدگاه شرکت و تحریک، رهبری و توانمند سازی سایرین در حصول اهداف سازمانی.
• توانایی تنظیم استراتیژی ها و پالیسی ها و ایجاد راهبرد ها جدید
• توانایی تشویق، رهبری و توانمند سازی سایرین در برآوردن اهداف سازمانی د افغانستان برشنا شرکت
• آشنایی کافی به قوانین و مقررات قانون شرکت ها و سایر قوانین و مقرارت مر بوط به کشور و استندرد های ملی وبین المللی
• توانایی ایجاد و حفظ روابط کاری مثبت با طرفین ذیربط
• تبعه افغان با تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و پشتو) و انگلیسی
• توانایی برخورد درست با موضوعات مختلف با درک تاثیرات دراز مدت آن و توانایی

Qualifications

لیسانس اقتصاد با پنج سال تجربه کاری در مالی و حسابی

Job Location

Afghanistan - Balkh

Education:

Bachelors Degree, Economic Growth

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Chief Finance Officer at Qasemi Group of Companies Kabul 21 Apr 2018
Finance Assistant at UN-Habitat Kabul 06 Mar 2018
PPP Finance Analyst for ACAA at Directorate General Public Private Partne.. Kabul 07 Mar 2018
Finance Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Program Management Off.. Kabul 06 Mar 2018
General Financial Manager at Aziz Group Kabul 20 Mar 2018
Finance Officer at Aziz Group Badakhshan 08 Mar 2018
Project Finance Controller at Huawei Technologies Afghanistan Kabul 19 Mar 2018
Finance Officer at Coordination of Rehabilitaion and Development Services.. Herat 26 Feb 2018
Sr. Public Financial Management Specialist (B.. at UMASS - USWDP Balkh 26 Feb 2018
Account Payable Officer at MSI:A Kabul 28 Feb 2018
Finance Director at MSI:A Kabul 28 Feb 2018
Finance Expert for MoMP/PSU at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 01 Mar 2018
Senior AFMIS Officer for MoMP/Finance and Acc.. at Ministry of Mines and .. Kabul 01 Mar 2018
Senior Finance Officer at National Procurement Authority Kabul 28 Feb 2018
Finance SME at MOIA Kabul 03 Mar 2018
Cashier at FINCA Afghanistan Kabul 24 Feb 2018
intern (Finance) at HEDP / MoHE Kabul 04 Mar 2018
Finance and Liaison Assistant at HEDP / MoHE Kabul 03 Mar 2018
Inventory and Stock Officer at Faizi Masroor Construction Company Kabul 11 Mar 2018
Internal Audit Officer at FMFB Kabul 24 Feb 2018
Tax Specialist at Emerging Consulting LLC Kabul 20 Mar 2018
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 15 Apr 2018
Female Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 15 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook