Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

Deputy CCO/Herat

(1519 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

معاونیت تجارتی درتشکیل هرات برشنا مسؤلیت پیشبرد و مدیریت امورات تجارتی از قبيل خدمات مشتريان، تفتیش، تعين محصول، مدیریت سیستم بلنگ و جمع آوری عوايد غرض نیل به اهداف عمومی ریاست کابل برشنا را داشته و در زمینه گزارش ده به رئیس تجارتی برشنا می¬باشد.

Job Details

Date Posted: 24 Jun 2017 Reference: VA-DABS-HQs-96-0073
Closing Date: 15 Jul 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Economic Growth Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

الف. عمومی
• همکاری و همآهنگی با رئیس و سایر معاونيتها جهت تدوين ماموريت، استراتژیها و اهداف عمومی ریاست کابل برشنا
• مطالعه و آگاهی کامل از قوانين، مقررات، ضوابط و طرزالعملها اجرایی مرتبط به وظایف
• نظارت بر تطبيق قوانین، مقررات و طرزالعملهای صادره در مدیريتها و واحدهای ماتحت
• پلان و برنامه ریزی از استفاده مؤثر امکانات دست داشته اعم از منابع بشری و مالی و جنسی غرض نیل به اهداف مشخص تحارتی و عمومی
• حفظ عواید: نظارت بر مدیریت حفظ عواید برای حصول اطمینان از مجموع مشتریان دور عواید تجارتی حصول اطمینان از موجودیت پالیسی ها وطرزالعمل به منظور حفظ مشتریان و حوزه برشنا را از اعمال خلاف وروش های نادرست کاری اقدام لازم در جهت مشکلات ، اجرای استراتیژی وطرزالعمل ها به منظور کاهش خسارات عایداتی ، استفاده غیر قانونی از برق ، افزایش بلینگ ، افزایش جمع آوری قروض.
• ایجاد روش ها وسیستم های مناسب: کاری برای عملیات های موثرو مصون و نگهداری سیستم برق این امر شامل مدیریت موثر منابع میباشد که شامل افراد ، وسایل ابزار و همچنان دارایی های شبکه توزیع میشود. شخص مسوول در این پست باید نقش ها و مسوولیت ها را واضح سازد و روابط بین مدیریت ها از طریق روش های کاری مناسب ارتقا دهد.
• ارتقای ظرفیت: کمک ، رهنمایی و آموزش تمام کارمندان حوزه برشنا در صورت لزوم در قسمت فعالیت های مربوطه به مسایل تجارتی . تعیین اهداف چالش انگیز ، وظایف ، و فرصت های برای توسعه بیشتر.
• خدمات مشتریان: نظارت بر امور مدیریت های مختلف حصول اطمینان از آگاهی دهی به مشتریان از ارایه خدمات حوزه برشنا و فراهم آوری خدمات در جهت ارایه معلمومات مشتریان ، طرزالعمل های تمدید لین جدید ، تعرفه ها، شرایط خدمات ، رسیدگی به امور بلینگ ، میتود های صرفیه جویی ، وسایر خدمات مربوطه . ارایه رهنمود های لازم در جهت مسایل وضع پالیسی ها و قوانین مربوطه به تعرفه های انرژی ، قیمت گذاری و کیفیت خدمات و تولیدات ، موثریت و صرفه جویی انرژی .
• دوران عواید: رهنمایی و تنظیم مدیریت های مسوول ارایه خدمات تجارتی به مشتریان حوزه برشناکه هستند که مشخصا به میتری خوانی ، راجستری تمام مشتریان ، بلینگ تمام حسابات ، درج تمام رسیدات نقدی ، نگهداری اسناد مشتریان و اتخاذ تدابیر به وقت در قسمت جمع آوری عواید به منظور حصول اطمینان از تادیه در برابر ارایه خدمات.
• کنترول دقیق پیشرفت کار و انجام به موقع برنامه های محوله در مقاطع زمانی پیش بینی شده
• همکاری و هماهنگی مستمر با واحدهای ذيربط در زمینه پیشبینی بودجه شعبات و واحدهای ماتحت، برنامه ریزی نیروی بشری، و نیازسنجی آموزشی پرسونل ماتحت
• بررسی و ارزیابی فعاليتها و عملکرد واحدهای تحت نظر به منظور شناسایی تنگاتنگ و ارائیه راه های حل اصولی در حل مسائل و مشکلات
• مشارکت فعال در جلسات، همایشها، سیمینارها و دوره های آموزشی مرتبط با زمینه کاری به منظور ارتقای و بروز رسانی دانش و مهارتهای مورد نیاز
• معیار ها، طرزالعمل هاو سیستم های: ایجاد معیار ها ، روش ها و طرزالعمل ها برای فعالیت های تجارتی و محاسبه مشتریان قابل اجرا در بخش مربوطه و همچنان ایجاد رهنمود سیستم تکنالوژی معلوماتی و روش های لازم برای استفاده در داخل بخش تحقیق در مورد میتود های عملیاتی و مهارت های جدید و ابتکاری و اجرای آن
• گزارشدهی از اجراات بخش های مربوط به آمر مربوطه
• اشتراک در امورات پلان گذاری ریاست کابل برشنا
• ارتقاع ظرفیت پرسونل ماتحت ریاست برشنا شرکت

ب. اختصاصی
• ایجادهماهنگی بین شعبات مربوطه ارائیه پیشنهادات و راهکارهای جدید جهت تسریع روندکاری و موثریت بیشتردرامورات یومیه شعبات تحت مسؤلیت به آمرمستقیم
• تطبيق قوانين و مقررات در امورات تجارتی و نظارت از تطبيق آن
• مديريت خدمات مشتريان و رسیدگی به شکایات مشتریان
• مدیریت چرخه عوايد از قبيل ثبت مشتريان، ملاحظه ميتر، چاپ و ارسال بلهای مشتريان و جمع آوری عوايد از طريق بانکها
• طرح برنامه ها غرض کاهش ضايعات
• طرح و اجراء برنامه ها غرض آتوماسیون پروسه های تجارتی از قبيل سمع شکايات، پروسه های طی مراحل میترهای و شکایات مشتريان، پروسه ملاحظه میتر، چاپ و ارسال بلهای مشتريان وغیره
• جمع آوری عوايد و تصفیه حسابات مشتریان
• تعقيب باقیداری مشتریان دوایر دولتی و مشتريان بزرگ
• نظارت از استفاده انرژی برق و جلوگیری از سؤاستفاده ها از انرژی برق
• طرح برنامه های مشترک با بخش های تخنيکی غرض کاهش ضايعات
• گزارش گیری از اجراآت یومیه بخش های متذکره به وقت و زمان
• اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم

Skills

مهارت های ویژه:
• پرتحرک با حصول نتایج عالی
• علاقه مفرط به دیدگاه شرکت و تحریک، رهبری و توانمند سازی سایرین در حصول اهداف سازمانی.
• توانایی تنظیم استراتیژی ها و پالیسی ها و ایجاد راهبرد ها جدید.
• توانایی تعریف اهداف و استراتیژی هایی عمومی شرکت در پلان های کاری و فعالیت های عملیاتی.
• توانایی تشویق، رهبری و توانمند سازی سایرین در برآوردن اهداف سازمانی د افغانستان برشنا شرکت.
• آشنایی کافی به قوانین و مقررات قانون شرکت ها و سایر قوانین و مقرارت مر بوط به کشور و استندرد های ملی وبین المللی .
• توانایی ایجاد و حفظ روابط کاری مثبت با طرفین ذیربط
• تبعه افغان با تسلط کامل به زبان های دری ، پشتو و انگلیسی
• توانایی برخورد درست با موضوعات مختلف با درک تاثیرات دراز مدت آن و توانایی تفهیم این موضوعات به رئیس
سایر مهارتها:
• داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.
• توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری
• آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتر
• ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی
• صداقت و حفظ محرمیت کاری.
• انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار
• توانایی کار بشکل گروهی
• توانایی کار بشکل فردی
• مهارتهای حل منازعات

Qualifications

داشتن درجه تحصیلی لیسانس ویا ماستر در عرصه اقتصاد، انرژی برق، اداره وتجارت ویا کمپیوتر ساینس

Job Location

Afghanistan - Herat

Education:

Bachelors Degree, Economic Growth

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook