Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

اعلان مجدد : رئیس مالی و حسابی

(1198 Views)

About Ministry of Public Works (MoPW)

وزارت فواید عامه

دورنماي ما ايجاد يك شبكه مصون ،موثر و كاراي سرك در افغانستان كه شامل شاهراه هاي منطقوي ، شاهراه هاي ملي ، و سرك هاي ولايتي به شمول پل ها بوده و يك بخش خيلي عمده سيستم ترانسپورتي را براي مردم نجيب افغانستان تشكيل ميدهد،ميباشد

ایجاد نهاد های قوی حکومتی در سطح مرکز و ولایات، قادر به دستیابی به نتایج قابل سنجش ضمن ارائه خدمات برای تمام افغان ها، از اولویت های استراتیژی انکشاف ملی میباشد. استراتیِژِی ریفورم ادارات عامه دولت (PAR) شامل انواع مختلف ریفورم ها ضروری برای دستیابی به این هدف میباشد، که در بخش های مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میباشد. یکی از بخش های مهم این ریفورم ارتقای ظرفیت کارکنان جهت ایجاد یک سیستم اداری مدرن، کارا و حسابده میباشد. ریفورم های در حال جریان شامل دوباره سازی وزارت ها و سایر نهاد ها، و ایجاد تغییرات در مورد شیوه مدیریت و آماده سازی کارکنان

CBR هدف برنامه

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

Job Summary

هدف وظیفه

مدیریت، نظارت و کنترول از پیشبرد امور مالی و حسابی ، طرح و ترتیب بودجه (عادی و انکشافی )وزارت جهت تحقق اهداف وبرنامه ها

Job Details

Date Posted: 17 Jul 2017 Reference: ARTF/CSMD/CBR/ MoPW/2017/F&A
Closing Date: 25 Jul 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2. مدیریت ، طرح و ترتیب بودجه سالانه متکی به منابع ظرفیت های پولی و تطبیق آن در واحد های مرکزی و ولایتی وزارت بر اساس برنامه از قبل تعیین شده.
3. حصول اطمینان از اخذ تخصیصات بودجه منظورشده توسط وزارت مالیه بطور ربعوار، سالانه و نظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات ،تعدیلات در تخصیص و ارسال بودجه عادی وانکشافی به ادارات مربوطه وزارت.
4. نظارت ومراقبت ازحواله جات، معاشات، خریداری وجمع قید امور مربوط به خزانه دار ها و اجراات فورمه های مصارفاتی و اجرای حواله های اسعاری.
5. تأمین هماهنگی بین شعبات مربوط ریاست های وزارت و خارج ازوزارت پیرامون موضوعات بودجوی و حسابی.
6. بررسی وارزیابی ازمصارف بودجه عادی وانکشافی توسط مصرف کننده گان درمرکزوولایات .
7. حصول اطمینان از ارسال تخصیصات که از طریق مدیریت بودجه به واحد های دومی.
8. بررسی و نظارت از چگونگی ترتیب قطعیۀ سالانه مالی وزارت.
9. وارسی و حصول اطمینان از صورت انتقال عواید وزارت که از طریق مدیریت تحصیلی و عواید که به حساب دولت انتقال میآبد .
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست مالی و حسابی و همچنان همآهنگی با تمام ریاست های وزارت در ارتباط به تخصیص و بودجه منظور شده.
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت تا رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به مالی و حسابی.
12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.
14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
15.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

تجارب کاری:

1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7)و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط به یکی از زبان های ملی کشور (دری و پشتو)و آشنایی با زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوترMS آفیس، از جمله ورد، اکسل و پاورپوینت.

Qualifications

2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی اداره عامه، مدیریت مالی و حسابداری ،به درجه تحصیل بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Business Administration

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page

کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید
اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد
کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند
به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند

نوت

کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزارت فواید عامهارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت

(CBR) مبنی بر نتایج
داشته باشند (CC) را در کاپی

عنوان وظیفه که شما به آن درخواست مینماید باید به شکل درست در ایمل درخواستی تان ذکر نماید
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند

Submission Email

hr.mopw@gmail.com -CC- ‎jobs@afghanexperts.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at Roots of Peace Kabul 29 Nov 2017
Finance Assistant at Jahan University Kabul 15 Dec 2017
Tax Manager at Quest Financial Services Kabul 02 Dec 2017
Finanace Manager at Jahan University Kabul 14 Dec 2017
Medical Record Officer at Ministry of Public Health Kabul 27 Nov 2017
Internal Audit Specialist at MAIL/OFWMP Kabul 25 Nov 2017
Finance Assistant at United Nations World Food Programme Kabul 26 Nov 2017
GMAT Instructor – Part Time at American University of Afghanistan Kabul 26 Nov 2017
Head Of Accounting ( آمر مالی ) at DABS Kabul 22 Nov 2017
Fixed Asset Manager at DABS Kabul 21 Nov 2017
کارمند تحویلخانه at DABS Kabul 23 Nov 2017
(عضو جمع آوری عواید ( کار.. at DABS Kabul 22 Nov 2017
عضو جمع آوری عواید at DABS Kabul 26 Nov 2017
(عضو جمع آوری عواید (کارم.. at DABS Kabul 24 Nov 2017
Human Resources (SME) at MOIA Kabul 21 Nov 2017
Financial Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghani.. Kabul 02 Dec 2017
Internal Auditor/Compliance Officer at Afghan Social Marketing Organizati.. Kabul 30 Nov 2017
Machinery Controller Officer at Aziz Group Kabul 31 Dec 2017
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 15 Apr 2018
Female Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 15 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook