Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمرحفظ تاسیسات و اماکن

(1348 Views)

About Ministry of Agriculture Irrigation and livestock (MAIL)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، وزارت زراعت تلاش دارد با کمک به دهاقین، اقتصاد زراعتیِ کشور را احیاء کند، تولید و بهره‌برداری را رشد دهد ، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور رشد پایدار مدیریت و حفاظت نماید، زیربناها و سیستم‌های آبیاری برای زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشد و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه دهد ونیز در ارتقای ظرفیت منابع بشری تلاش نماید. . ماموریت وزارت زراعت، ، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین، و مصونیت غذایی برای همه مردم است. بنابرآن دستورالعمل‌ جدید در سکتور زراعت، بالای افزایش کمیت تولیدات زراعتی ،و تمرکز بالای محصولات زراعتی که‌ دارای ارزش بیشتر هستند از طریق روش‌های مناسب تقویت زنجیرۀ ارزش، معطوف میدارد

Job Summary

هدف کُلی وظیفه:
ثبت، سجل و حفاظت تاسیسات و اماکن وزرات زراعت، همچنان تعقیب منازعات املاک و طی مراحل اسناد در زمین های که تحت اجاره بوده یا به اجاره داده میشود.

Job Details

Date Posted: 18 Jul 2017 Reference: MAIL-CBR-31-016
Closing Date: 27 Jul 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1. راه اندازی ارزیابی کلی از وضعیت فعلی واحد مربوطه و ارایه گزارش با پلان کاری برای پیشبرد امور بریاست مربوطه در سه ماه اول بعد از استخدام.
2. ثبت وسجل اماکن وتاسیسات وزارت درسطح مرکز وولایات.
3. جمع آوری ارقام و احصائیه (دیتابیس) دقیق املاکی مربوطه وزارت زراعت به منظور استفاده درست از آن در پلان های انکشافی ، توسعوی و اقتصادی.
4. ترتیب اسناد و قباله های آن عده از جایدادهای مربوطه وزارت زراعت که در پروسه جنگ های داخلی از بین رفته.
5. حل منازعات املاکی مربوطه وزارت زراعت با ادارات دولتی و بین وزارت زراعت و مردم برویت اسناد مدار حکم.
6. ایجاد شعبات املاکی در چوکات واحد های دومی (ریاست های زراعت ولایات) جهت ثبت ، سجل و استفاده از املاک مربوطه وزارت زراعت درولایات مطابق طرزالعمل .
7. تسلیم گیری ، ثبت و به اجاره دهی تمام جایدادهای غیر منقول مربوطه وزارت زراعت که بصورت مازاد در تصرف وزارت ها و ریاست های مستقل دولتی و واحد های دوم اداری (ولایتی) قراردارند.
8. ثبت و انتقال جایدادهای غیر منقول مربوطه وزارت زراعت که در پلان های توسعوی وزارت ها وادارات مستقل دولتی قراردارند در موجودیت نماینده رسمی آن اداره.
9. تشخیص و اعاده آن عده جایدادهای غیر منقول مربوطه وزارت زراعت که بدون کدام مجوز قانونی در اختیار اشخاص ، ادارات غیر دولتی قرار دارند.
10. نظارت دائمی بر بهره گیری و حفظ جایدادهای غیر منقول مربوطه وزارت زراعت مطابق قانون تنظیم امورزمینداری.
11. نظارت از تمام جایدادهای غیرمنقول مربوطه وزارت زراعت که شامل پلان های توسعوی ادارات بوده و مشترکا ً به اشخاص انفرادی ویا موسسات غیر دولتی به اجاره ویا کرایه داده میشوند.
12. طی مراحل پروسه خریداری ،تصرف و ثبت جایدادهای که ریاست محترم دولت بنابر ضرورت مبرم به خریداری آنها هدایت صادر نمایند.
13. ارزیابی وطی مراحل پروسه تقاضاهای وزارت مبنی بر دریافت جایداد دولتی جهت توسعه پلان های مربوطه شان
14. برسی تقاضاهای ادارات دولتی مبنی بردریاقت زمین از جانب وزارت زراعت جهت تطبیق پلان های مربوطه شان مطابق به قانون تنظیم امورزمینداری ،فرامین ، تقنینی ومصوبه های شواری محترم وزیران ج.ا.ا
15. ارایه گذارش ارزیابی از وضعیت فعلی واحدهای مربوط درظرف شش ماه اول بعد از استخدام وهم چنان ارایه گذارش سالانه از چگونگی اجرا آت کاری به ریاست اداری.
16. اجرای سایر وظایف که مطابق به قوانین، مقررات، و اهداف اداره بوی سپرده میشود.

نتایج متوقعه:
1. اتجاد دیتابیس ثبت و راجستر تاسیسات واماکن وزارت زراعت.
2. تهیه تمام اسناد، قباله زمین ها واملاک وسایر قراردها مربوط به وزارت زراعت.
3. طی مراحل اسناد زمین ها و جایدادهای وزارت که در اختیار اشخاص یا ادارات دولتی یا غیر دولتی داده میشود.
4. ایجاد سیستم منظم فایلنگ در آمریت مربوط.


مکلفیتِ گزارش‌دهی:
آمر حفظ تاسیسات واماکن به رئیس اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گزارش میدهد

Skills

o مهارت های مدیریت.
o مهارت های گزارش نویسی.
o مهارت های ارتباط و هماهنگی خوب.
o قابلیت تفکر ستراتیژیک.
o تسلط به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی و مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌هایمرتبط بوظیفه.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
o مقتضیات حداقل برای این بست، درماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکرگردیده است.
o حد اقل درجه لیسانس به دارندگان سند تحصیلی رشتۀانجینری میخانیکی ارجحیت داده میشود.
o حداقل 2 سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

ه اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالیایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزات زاعت ، آبیاری و مالداری ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.

0744369636

- See more at: http://www.acbar.org/jobs/5449.jsp#sthash.j4wrNpvQ.dpuf

Submission Email

vacancies.cbr.mail@gmail.com, CC jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Librarian & Reception at Social and Educational Services Organization Kabul 28 May 2018
Associate Director of Advancement at American University of Afghanistan Kabul 26 May 2018
Secretary to CEO / President at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 05 Jun 2018
Receptionist at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 05 Jun 2018
Senior Nursing Admin Officer at French Medical Institute for Mothers and .. Multi Cities 23 May 2018
Accountability & Gender Officer _ MEAL at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 25 Jun 2018
کارمند کنترول at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage .. Ghazni 27 May 2018
Admin Assistant at SNaPP2-MAIL Multi Cities 22 May 2018
Data Officer at RIZ Conslting Services Farah 23 May 2018
Sr. Bridge Design Engineer at Aziz Group Kabul 20 May 2018
Technical Assistant for H.E Minister's Office at HEDP / MoHE Kabul 20 May 2018
Admin HR Manager at Afghanpharma Kabul 23 May 2018
Office Cook at Faizi Masroor Construction Company Kabul 31 May 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook