Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمرروابط مامورین – بست رتبه 3

(1828 Views)

About زراعت، آبیاری و مالداری

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، وزارت زراعت تلاش دارد با کمک به دهاقین، اقتصاد زراعتیِ کشور را احیاء کند، تولید و بهره ‌برداری را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور رشد پایدار مدیریت و حفاظت نماید، زیربناها و سیستم‌های آبیاری برای زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشد و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه دهد ونیز در ارتقای ظرفیت منابع بشری تلاش نماید. . ماموریت وزارت زراعت، ، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین، و مصونیت غذایی برای همه مردم است. بنابرآن دستورالعمل‌ جدید در سکتور زراعت، بالای افزایش کمیت تولیدات زراعتی ،و تمرکز بالای محصولات زراعتی که‌ دارای ارزش بیشتر هستند از طریق روش‌های مناسب تقویت زنجیرۀ ارزش، معطوف میدارد. همچنان تطبیق احکام قانون و گزارش دهی از نتایج تطبیق قانون در سکتور دولتی و خصوصی.
هدف برنامه CBRF:
این بست جزء از بست های برنامه CBR وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت زراعت بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری وزارت از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده دراین بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف کُلی وظیفه:

رهبری، مدیریت و هماهنگی فعالیت های بخش روابط مامورین، رسیدگی به شکایات، تسهیل روند حل منازعات، وآگاهی دهی تمام کارمندان مرکز وولایات ازحق صحت، مصئونیت و رفاه کارمندان خدمات ملکی و همچنان انگیزه دهی جهت بهتر سازی فرهنگ کاری دربین کارمندان در ادارات مربوطه.

Job Details

Date Posted: 18 Jul 2017 Reference: ARTF/CSMD/CBR/MAIL/007/07/2017
Closing Date: 27 Jul 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1. طرح پلان کاري آمریت روابط مامورین در مطابقت با پلان ستراتیژیک منابع بشری برای کارکنان وزارت زراعت، مالداری وآبیاری.
2. طرح، ترتیب و تطبیق برنامه های نشراتی و ارتباطی با همکاری بخش اطلاعات وارتباط عامه جهت آگاهی مامورین ازحقوق قانون منجمله صحت،مصئونیت و رفاه کارمندان خدمات ملکی.
3. تطبیق رهنمودها وطرزالعمل های روابط مامورین جهت تقویت وبهبود بخشیدن اجراآت وانگیزه دهی جهت بهتر سازی فرهنگ کاری دربین کارمندان در ادارات مربوطه با درنظرداشت شرایط وظیفوی مرتبط به تخصص.
4. طرح پرسشنامه ها جهت دریافت مشکلات ونارضایتی کاری کارکنان خدمات ملکی وارایه گزارش به بخش های ذیربط جهت حل مشکلات.
5. جلب توجه رهبری ومسئولین مربوطه به مسایل و مشکلات مربوط به کارمندان خدمات ملکی وجستجوی راه حل ها غرض جلوگیری از وقوع حوادث.
6. ایجاد کمیته حل اختلافات جهت حل مشکلات و منازعات مامورین خدمات ملکی دراداره به سطح مرکز وولایات.
7. حصول اطمینان از برخورد مناسب و یکسان مسئولین با کارمندان در همۀ امورات اداره.
8. نظارت و حصول اطمینان از تطبیق قانون ، مقررات ، طرزالعمل ها و رهنمودهای بخش های مربوطه به روابط مامورین.
9. آگاهی واستفاده از روشهای نوین در عرصه منابع بشری وبه خصوص دربخش روابط مامورین در مطابقت با قوانین نافذه کشور.
10. نیاز سنجی آموزشی درخصوص روابط مامورین و اتخاذ تدابیر لازم جهت بلند بردن ظرفیت کاری شان.
11. ارزیابی اجراآت سالانه مامورین بخش مربوط طبق پلان کاری.
12. نظارت متداوم برصحت، مصونیت، جلوگیری ازتبعیض وبهبود رفاه مامورین وزارت زراعت مطابق احکام قانون.
13. رسیدگی به آفات و امراض ساری وخطر برانگیز واتخاذ تدابیری مسلکی جهت مهار نمودن آنها.
14. تقویت روابط جهت بالا بردن موثریت وظیفوی از طریق بخشهای ذیربط در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
15. اجرای سائر وظایف که مطابق به قوانین، مقررات، و اهداف اداره بوی سپرده میشود.

نتایج متوقعه:
1. تقویت سطح هماهنگی و انکشاف روابط صمیمانه در ساحه کارمسلکی میان کارمندان اداره و حل مشکلات شان.
2. بهبود وانکشاف سیستم رسیدگی به مشکلات و شکایات مامورین وزارت زراعت، مالداری وآبیاری.
3. ایجاد سیستم منظم فائیلنگ و گزارش دهی در چوکات آمریت روابط مامورین.
4. اطمینان دهی به کارکنان سکتور زراعت،مالداری وآبیاری از بهبود صحت ، رفاه و محیط کاری شان.
مکلفیتِ گزارش‌دهی:
آمرروابط مامورین به رئیس منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گزارش میدهد.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
• مقتضیات حداقل جهت تطبیق این لایحه بر مبنای ماده(7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی.
• حد اقل درجه تحصیل لیسانس در رشتۀ حقوق، مدیریت منابع بشری، اداره عامه، و یا اداره و تجارت، ورشته های علوم انسانی و برای دارنده گان درجه ماستری در رشته های ذکر شده ارجحیت داده میشود.
• حداقل 2 سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه وبه دارندگان تجربه بالاتر ارجحیت داده میشود.
• مهارت های مدیریت.
• مهارت تحقیق، بررسی ورسیدگی به حل منازعات واختلافات.
• مهارت های گزارش نویسی.
• مهارت های ارتباط و هماهنگی خوب.
• قابلیت تفکر ستراتیژیک.
• تسلط به زبان‌های رسمی کشور(دری، پشتو) و انگلیسی و مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند
نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند.
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0744369636

Submission Email

vacancies.cbr.mail@gmail.com and Cc jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Poverty and Food Security Analyst at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Environmental Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Monitoring, Evaluation and Reporting Speciali.. at Ministry of Economy Kabul 31 May 2018
Sampling Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at Central Statistics Org.. Kabul 26 May 2018
Senior Infrastructure Sector Specialist at Ministry of Economy Kabul 31 May 2018
National Accounts Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Migration Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Senior Economic and Private Sector Specialist at Ministry of Economy Kabul 31 May 2018
Labour Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Health Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Foreign Trade Statistics Senior Specialist at Central Statistics Organiza.. Kabul 26 May 2018
Economic Research Analyst at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Data Quality Control Senior Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Census and Survey Quality Control Senior Spec.. at Central Statistics Org.. Kabul 26 May 2018
رئیس آموزش و انکشاف تشکی.. at Ministry of Education Kabul 02 Jun 2018
رئیس اصلاحات اداری و خدم.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 May 2018
آمر امور کار ولایات پکتی.. at Ministry of Labor, Soc.. Multi Cities 27 May 2018
آمر بررسی ادارات دولتی و .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر بررسی تخنیکی موسسات .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر تشخیص و حمایت اطفال at Ministry of Labor, Social, .. Kabul 27 May 2018
آمر تکنالوژی معلوماتی at Ministry of Labor, Social, Ma.. Kabul 27 May 2018
آمر جبران خساره و تنظیم خ.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر طرح و تسوید اسناد تقن.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر گروپ اول مفتشین at Ministry of Labor, Social, Martyrs.. Kabul 27 May 2018
آمر گروپ سوم مفتشین at Ministry of Labor, Social, Martyrs.. Kabul 27 May 2018
آمر نظارت و ارزیابی از پ.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمریت ایمنی کار at Ministry of Labor, Social, Martyrs and Di.. Kabul 27 May 2018
آمر تحلیل و توحید گزارشا.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر تحلیل، توحید و انسجا.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر حمایت تخنیکی و نظارت .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر خدمات اجتماعی at Ministry of Labor, Social, Martyrs an.. Kabul 27 May 2018
اعلان مجدد - آمریت نظارت .. at لوی څارنوال.. Kabul 30 May 2018
مدیر عمومی رسیدگی به شکا.. at کمیسیون شکا.. Multi Cities 22 May 2018
آمریت دارالانشاء at کمیسیون شکایات انتخا.. Multi Cities 22 May 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook