Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس عمومی مالداری و صحت حیوانی – بست رتبه اول

(1625 Views)

About زراعت، آبیاری و مالداری

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌های سکتوری حکومت افغانستان است که با در نظر داشت تقریباً سه دهه نا آرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار؛ تلاش دارد، با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِ مشروع افغانستان را احیا و تولید و بهره‌ برداری را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور تسهیل رشد پایدار؛ مدیریت و حفاظت نماید، زیربناها و سیستم‌های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود ببخشد؛ و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه داده و ظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت ، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصونیت غذایی برای تمام مردم است. بنابرآن جهت افزایش بهره‌ برداری، تولید، و تمرکز بالای محصولات زراعتی‌ای که دارای مزیت رقابتی هستند با استفاده از روش‌های مناسب تقویت بیشتر یابد.


هدف برنامه CBRF:

این بست جزء از بست های برنامه CBR وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت زراعت بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری وزارت از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده دراین بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:

حصول اطمینان از تحقق تمام برنامه های ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی در مطابقت با احکام اسناد تقنینی مربوط جهت برآورده شدن اهداف مشخصص شده در چارچوب ملی انکشاف زراعت همچنان رهبری در طرح و توسعه پالیسی های مالداری و صحت حیوان.

Job Details

Date Posted: 18 Jul 2017 Reference: ARTF/CSMD/CBR/MAIL/010/07/2017
Closing Date: 27 Jul 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی :
• پالیسی: رهبری فعالیت ها جهت تثبیت نیازهای ملی در بخش انکشاف مالداری و صحت حیوانی همچنان طرح و انکشاف پالیسیهای و برنامه های انکشافی در این بخش مالداری به سطح کشور و توجه خاص در تطبیق پالیسیها واسناد تقنینی این بخش.
• مکلفیت های سکتور عامه و خصوصی: شناسایی آن عده فعالیت های مالداری و صحت حیوانی که از طریق وزارت اجرا میگردد و همچنین آن عده فعالیت های که از طریق نهادهای سکتور خصوصی در بخش مالداری و صحت حیوانی قابل تطبیق است. همکاری وحمایت از سکتور خصوصی مداوم در این راستا.
• رهنمایی: رهبری و رهنمائی کارمندان ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی و سکتور خصوصی در انجام فعالیتهای مشخص و به دست آوردن اهداف پایدار در بخش مالداری و وترنری جهت اصلاح و انکشاف مالداری در سراسر کشور.
• همکاری تخنیکی: تعین مسئولت ها و نظارت از امور و فعالیت ریاست ها (ریاست مالداری، ریاست صحت حیوانی) و شعبات مربوطه ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی جهت انکشاف و تطبیق پالیسی های مالداری و صحت حیوانی.
• مالی: ترتیب بودجه مناسب و استفاده خوب از منابع دولتی و نظارت کافی از مصارف برنامه های مالداری و صحت حیوانی در سطح کشور.
• نظارت: نظارت و ارزیابی از چگونگی ارایه خدمات جهت انکشاف مالداری وصحت حیوانی در مطابقت با اسناد تقنینی نافذ به سطح کشور در سکتور دولتی وخصوصی.
• هماهنگی: ایجاد و توسعه مکانیزم موثر برای هماهنگی با نهادهای ذیربط برای عرضه خدمت بهتر و موثر برای مالداران و دهاقین درسطح کشور.
 حصول اطمینان جهت هماهنگی برنامه ها و وظایف مشترک بین ریاست عمومی ترویج، ریاست تحقیق و ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی و ریاست مالی با پالیسی های مالداری و صحت حیوانی وزارت.
 حصول اطمینان جهت هماهنگی برنامه های پروژه های خارجی که در بخش مالداری و صحت حیوانی فعالیت دارند با پالیسی های وزارت.
• ارتقاءظرفیت: تطبیق پروگرام های ارتقای ظرفیت جهت بلند بردن ظرفیت کارمندان ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی جهت تطبیق اصلاحات لازم در عرضه خدمات موثر برای انکشاف مالداری، صحت حیوانی وبالابردن سطح محصولات این بخش غرض خود کفایی کشور.
حصول اطمینان این که وزارت زراعت از طریق ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی توانایی های مسلکی و کار ی برای رسیدگی به تعهدات ملی و بین المللی خود را در رابطه با صحت حیوانی را دارا میباشد.
• امور ملی: اولویت بندی امراض حیوانی مهم در سطح کشور و ایجاد برنامه های لازم برای تشخیص، گزارش، پیشگیری و کنترل امراض شیوع.
• تعهدات بین المللی. انکشاف ظرفیت های قرنطینه، و طراحی و تطبیق برنامه ها برای نظارت از امراض مهم حیوانی بین المللی،و گزارش دهی مداوم به OIE.
 حصول اطمینان از مطابقت ظرفیت کاری متخصصین و مامورین فنی ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی به سطح کشور جهت در تطبیق پالیسی ها و انجام صادقانه وظایف مربوطه به هدف عرضه خدمات قانع کننده به مالداران ، زنبورداری، فارم داران که در نتیجه آن خودکفایی در سه سال و متعاقب آن زمینه صادرات محصولات حیوانی مساعد گردد.
 طرح و ترتیب پلان و برنامه ارتقاء ظرفیت و ارایه آن به کارمندان ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی جهت بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان.
• فعالیت های اجرائیوی: رهبری و نظارت از ایجاد و تطبیق پروژه های جدید مالداری و صحت حیوانی.
 حصول اطمینان جهت هماهنگی برنامه های این پروژه ها با اهداف ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی.
 نتیجه گیری از دستاوردها و پیشرفت های پروژه ها و در صورت نیاز بازنگری فعالیت های پروژها.

• مدیریت. رهبری در طرح پلان های سالانه و تهیه بودجه سالانه در هماهنگی با ریاست مالی، و نظارت از موثریت و مفیدیت مصرف بودجه.

نتایج متوقعه:
• منحیث عضو رهبری ارشد وزارت زراعت ارایه پیشنهادات و اصلاحات، در بخش پالیسی های توسعه و فراهم آوری تسهیلات بهتر برای مالداران و دهاقین در سطح کشور، به رهبری وزارت.
• ایجاد میکانیزم مناسب جهت تامین ارتباطات و هماهنگی فعالیت های مالداری و صحت حیوانی با تمویل کننده گان.
• طرح پلان جامع ارتقاءظرفیت برای ریاست مالداری و صحت حیوانی.
• طرح پلان استراتیژیک جامع برای فعالیت های ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی با جدول زمانی و تصویب آن از طرف معین امور زراعتی .
• ایجاد میکانیزم مناسب برای انتقال دانش و مهارت ها ازطریق ادغام کارکنان پروژه هابا کارکنان ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی.
• حصول اطمینان ازاین که کارکنان ریاست، پلان های کاری شان را در مطابقت با پلان استراتیژیک ریاست عیار ساختن.
• ایجاد یک سیستم مناسب گزارش دهی و تنظیم اسناد.
• طی مراحل قانونی مکافات برای کارکنان ریاست مالداری، متشبثین خصوصی در خود کفایی وصادرات محصولات حیوانی، همچنان طی مراحل پیشنهاد مجازات برای ناقضین قانون در بخش مالداری.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
• مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. حد اقل درجه تحصیلی
• دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مالداری و وترنری وبه درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه )
• حد اقل چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.
3. مهارت های: داشتن مهارت نیازسنجی، پلانگذاری، مدیریت تطبیق پلان جهت انکشاف مالداری و صحت حیوانی و مبارزه با آفات.
• زبان های دری، پشتو و انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر MS آفیس، از جمله ورد، اکسل و پاورپوینت.
4. مهارت مدیریت تشخیص، قرنطین، تداوی وترویج نسلهای پر ثمر حیوانی.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند
نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند.
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0744369636

Submission Email

vacancies.cbr.mail@gmail.com and Cc jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Poverty and Food Security Analyst at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Environmental Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Monitoring, Evaluation and Reporting Speciali.. at Ministry of Economy Kabul 31 May 2018
Sampling Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at Central Statistics Org.. Kabul 26 May 2018
Senior Infrastructure Sector Specialist at Ministry of Economy Kabul 31 May 2018
National Accounts Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Migration Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Senior Economic and Private Sector Specialist at Ministry of Economy Kabul 31 May 2018
Labour Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Health Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Foreign Trade Statistics Senior Specialist at Central Statistics Organiza.. Kabul 26 May 2018
Economic Research Analyst at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Data Quality Control Senior Specialist at Central Statistics Organization Kabul 26 May 2018
Census and Survey Quality Control Senior Spec.. at Central Statistics Org.. Kabul 26 May 2018
رئیس آموزش و انکشاف تشکی.. at Ministry of Education Kabul 02 Jun 2018
رئیس اصلاحات اداری و خدم.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 May 2018
آمر امور کار ولایات پکتی.. at Ministry of Labor, Soc.. Multi Cities 27 May 2018
آمر بررسی ادارات دولتی و .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر بررسی تخنیکی موسسات .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر تشخیص و حمایت اطفال at Ministry of Labor, Social, .. Kabul 27 May 2018
آمر تکنالوژی معلوماتی at Ministry of Labor, Social, Ma.. Kabul 27 May 2018
آمر جبران خساره و تنظیم خ.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر طرح و تسوید اسناد تقن.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر گروپ اول مفتشین at Ministry of Labor, Social, Martyrs.. Kabul 27 May 2018
آمر گروپ سوم مفتشین at Ministry of Labor, Social, Martyrs.. Kabul 27 May 2018
آمر نظارت و ارزیابی از پ.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمریت ایمنی کار at Ministry of Labor, Social, Martyrs and Di.. Kabul 27 May 2018
آمر تحلیل و توحید گزارشا.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر تحلیل، توحید و انسجا.. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر حمایت تخنیکی و نظارت .. at Ministry of Labor, Soc.. Kabul 27 May 2018
آمر خدمات اجتماعی at Ministry of Labor, Social, Martyrs an.. Kabul 27 May 2018
اعلان مجدد - آمریت نظارت .. at لوی څارنوال.. Kabul 30 May 2018
مدیر عمومی رسیدگی به شکا.. at کمیسیون شکا.. Multi Cities 22 May 2018
آمریت دارالانشاء at کمیسیون شکایات انتخا.. Multi Cities 22 May 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook