Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیریت پلان بست رتبه ۵: فواید عامه و زراعت ،آبیاری و مالداری

(4245 Views)

About Different Ministries

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بمنظور استندرد ساختن ساختار های تدارکاتی وزارت ها و ادارات دولتی در هماهنگی با مراجع ذیربط و اداره تدارکات ملی بست های تدارکاتی تمام وزارت ها و ادارات دولتی را با در نظر داشت احکام قوانین نافذه کشور و اهداف وظیفوی بست های مورد نظر تشخیص و کتگوری بندی نموده است.
به تاسی از حکم شماره 1160 مورخ 30/3/ 1396 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد امتحان جمعی و پروسه استخدام در بست های خدمات ملکی بمنظور اصلاحات و ارتقای ظرفیت، جذب ظرفیت ها، سپردن کار به اهل کار و تسریع پروسه استخدام در وزارت ها و ادارات دولتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست های تدارکاتی را که ساختار و لوایح وظایف آنها بازنگری و استندرد ساخته شده اند با همکاری ادارات ذیربط شناسایی و تثبیت نموده و اینک طبق پلان با استفاده از وسایل الکترونیکی به سیستم آنلاین به اعلان رقابت آزاد می سپارد.
چگونگی تطبیق پلان و استخدام جمعی بر اساس طرزالعمل امتحان جمعی که از جانب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هماهنگی با ادارات ذیربط ترتیب و منظور گردیده، تنظیم گردیده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
برنامه ریزی در راستای جمع آوری معلومات قرارداد ها وپروسه عقد قرارداد ها، طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره مربوطه، ایجاد و انکشاف دیتابیس وآرشیف وحمایت از روند طی مراحل عقد قرارداد ها با رعایت قوانین، مقررات و طرزالعمل مربوطه.

Job Details

Date Posted: 13 Aug 2017 Reference: PR008-8-13-2017
Closing Date: 27 Aug 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Procurement Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
2. مدیریت و برنامه ریزی درراستای طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره به تفکیک اجناس،خدمات(مشورتی و غیرمشورتی) امور ساختمانی جهت دست یابی به اهداف مورد نظر اداره.
3. در نظر گرفتن قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات در جریان اجرای وظایف .
4. حصول اطمینان از موجوديت بودجه منابع مالي براي انواع تدارک شامل پلان تدارکاتي غرض تسریع روند تدارکاتی اداره.
5. ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر در جهت تحلیل و بررسی نیازمندیهای پیشبینی شده در پلان تدارکاتی بخش ها غرض توحید و ترتیب پلان تدارکاتی اداره مربوطه.
6. مطالبه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژه های ساختمانی واجناس از عقد قرارداد الی دوره تسلیمی نهائی .
7. کنترول از پلان های تجدید شده اداره وارسال آن به اداره تدارکات ملی وسایر ادارات ذیربط.
8. برنامه ریزی جامع در راستای فراهم آوری تسهیلات در پروسه قرارداد امور تدارکاتی اداره بعد از عقد قرارداد با شرکت ها.
9. نظارت دقیق و حصول اطمینان از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.
10. نظارت وحصول اطمینان از تائید وصدورتعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی اجناس وخدمات مشورتی وغیر مشورتی.
11. مدیریت تضمینات تدارکات در مطابقت به احکام قانون و طرزالعمل تدارکات.
12. تحلیل و بررسی اسناد قانونی داوطلبان عقد قرارداد قبل از و بعد از عقد قرارداد و مدیریت پرداخت ها به قراردادی طبق اسناد تقنینی مربوطه.
13. اتخاذ تصامیم در راستای تحقق اهداف اداره و حصول اطمینان از اجرای پرداخت پول شرکت ها به وقت و زمان آن.
14. مدیریت ونظارت و تطبیق عمومی قرار داد ها ازآغاز الی ختم پروسه قرار داد ها.
15. اجرا و تطبیق تمام فورمه های معیاری تدارکات مطابق قانون و طرز العمل تدارکات.
16. مدیریت و نظارت از پروسه آفرگشایی و ارزیابی .
17. به اعلان سپردن تمام قرار داد های منظورشده از طرف آمرعطا.
18. مدیریت،نظارت و ترتیب شرطنامه وارسال آن به داوطلبان واجد شرایط .
19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) ، (8) و ماده 34 قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل :
o حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
o داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
• آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات
• بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
• مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

درخواستی های این بست ها از طریق سیستم انلان ( فورم درخواستی انلاین) و یا هم تسلیمی فورم درخواستی امتحان جمعی بشکل حضوری بعد از خانه پری دقیق در مدت زمان معینه به دفاتر مرکزی و ساحوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسلیم داده شود. برای دریافت نمودن فورم درخواستی امتحان رقابتی و لست آی دی وظیفه بست های تدارکاتی به لینک های ذیل مراجعه گردد.
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=108&code=19469d7
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=107&code=1132537

فورم درخواستی آنلاین
نوت: ۱. قابل تذکره است اینکه هیچ گونه اسناد تحصیلی و تجربه کاری در ضمیمه فورم درخواستی امتحان جمعی در این مرحله لازمی پنداشته نمی شود.
۲. در صورت درخواستی فورم انلاین ضرورت به تسلیمی فورم امتحان جمعی بشکل حضوری پنداشته نمی شود.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
کارمند تهیه و تدارکات at DABS Kabul 02 Feb 2018
Logistic Officer at Asia Consultancy Group (ACG) Kabul 25 Jan 2018
Procurement Specialist at DABS Kabul 30 Jan 2018
Head of Procurement at MPW-NRAP inc Kabul 05 Feb 2018
عضو مسلکی تدارکات اجناس at Afghanistan Urban Water Su.. Kabul 25 Jan 2018
عضو مسلکی اجناس و خدمات غ.. at Afghanistan Urban Wate.. Kabul 25 Jan 2018
عضو مسلکی ساختمانی at Afghanistan Urban Water Supply and .. Kabul 25 Jan 2018
مدیر پلانگذاری و گزارش د.. at Afghanistan Urban Wate.. Kabul 25 Jan 2018
آمر تسهیلات قراردادها و .. at Afghanistan Urban Wate.. Kabul 25 Jan 2018
Senior Procurement Assistant at Kabul Municipality Kabul 03 Feb 2018
Female Procurement Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 15 Apr 2018
Procurement Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 15 Apr 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook