Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی بست رتبه 4 :داخله، فواید عامه، صحت عامه، کارامور اجتماعی، معادن و پطرولیم، زراعت و ابیاری، انکشاف دهات، تحصیلات عالی ، معارف، انرژی و اب، شاروالی کابل

(2218 Views)

About Different Ministries

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بمنظور استندرد ساختن ساختار های تدارکاتی وزارت ها و ادارات دولتی در هماهنگی با مراجع ذیربط و اداره تدارکات ملی بست های تدارکاتی تمام وزارت ها و ادارات دولتی را با در نظر داشت احکام قوانین نافذه کشور و اهداف وظیفوی بست های مورد نظر تشخیص و کتگوری بندی نموده است.
به تاسی از حکم شماره 1160 مورخ 30/3/ 1396 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد امتحان جمعی و پروسه استخدام در بست های خدمات ملکی بمنظور اصلاحات و ارتقای ظرفیت، جذب ظرفیت ها، سپردن کار به اهل کار و تسریع پروسه استخدام در وزارت ها و ادارات دولتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست های تدارکاتی را که ساختار و لوایح وظایف آنها بازنگری و استندرد ساخته شده اند با همکاری ادارات ذیربط شناسایی و تثبیت نموده و اینک طبق پلان با استفاده از وسایل الکترونیکی به سیستم آنلاین به اعلان رقابت آزاد می سپارد.
چگونگی تطبیق پلان و استخدام جمعی بر اساس طرزالعمل امتحان جمعی که از جانب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هماهنگی با ادارات ذیربط ترتیب و منظور گردیده، تنظیم گردیده است.

Job Summary

هدف وظیفه : فراهم آوری تسهیلات در تمام امورتدارکات خدمات غیرمشورتی، تدارکات، مدیریت و طی مراحل پروسه تدارکات خدمات مشورتی از اعلان الی عقد قرارداد، پروژه ها در مطابقت به قانون تدارکات، طرزالعمل و پالیسی های مربوطه.

Job Details

Date Posted: 13 Aug 2017 Reference: PR031-08-13-2017
Closing Date: 27 Aug 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 20 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
2. برنامه ریزی در راستای آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تهیه و تدارک خدمات مشورتی از تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات.
3. کنترول و مراقبت از پروسه تدارکاتی خدمات مشورتی اداره در مطابقت با قانون طرزالعمل تدارکات جهت حصول اطمینان از تامین شفافیت در مراحل تدارکات
4. بررسی لایحه وظایف و تشریح پروژه های خدمات غیر مشورتی به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آن.
5. همکاری در مطالعه، تحلیل و ارزیابی اسناد های تدارکاتی اداره و شرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها جهت حصول اطمینان از مطابقت آن با اسناد تقنینی مربوطه.
6. ترتیب مطالبه پیشنهادات و ارسال آن به شرکت های شارت لست شده طبق معیارات مطالبه پیشنهاد وطرزالعمل تدارکات.
7. اشتراک درجلسات بازگشایی آفرهای تخنیکی و مالی تدارکات خدمات مشورتی طبق مندرجات مطالبه پیشنهادات.
8. ترتیب اثر دهی اسناد مربوط به داوطلبی، اعلان پروژه ها و همکاری در آفرگشایی ها وارزیابی پروژهای خدمات مشورتی.
9. مطالعه و مرور قراردادها به هدف حصول اطمینان از تطبیق و رعایت مواد شرط نامه در قراردادهای بخش مربوطه.
10. حصول اطمینان ازاینکه تمام اقدامات مراحل تدارکات به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات طی مراحل شده است.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد(7- 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل :
o حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
o داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
• آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات
• بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
• مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

درخواستی های این بست ها از طریق سیستم انلان ( فورم درخواستی انلاین) و یا هم تسلیمی فورم درخواستی امتحان جمعی بشکل حضوری بعد از خانه پری دقیق در مدت زمان معینه به دفاتر مرکزی و ساحوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسلیم داده شود. برای دریافت نمودن فورم درخواستی امتحان رقابتی و لست آی دی وظیفه بست های تدارکاتی به لینک های ذیل مراجعه گردد.
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=108&code=19469d7
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=107&code=1132537

فورم درخواستی آنلاین
نوت: ۱. قابل تذکره است اینکه هیچ گونه اسناد تحصیلی و تجربه کاری در ضمیمه فورم درخواستی امتحان جمعی در این مرحله لازمی پنداشته نمی شود.
۲. در صورت درخواستی فورم انلاین ضرورت به تسلیمی فورم امتحان جمعی بشکل حضوری پنداشته نمی شود.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
کارشناس انسجام فعالیت ها.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
آمرخدمات و اداری – بست ر.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
آمر تعمیرات – بست رتبه س.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
آمر اجرائیه – بست رتبه س.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
مسؤل تیم بازرسی کارخانه.. at اداره ملی تن.. Kabul 03 Dec 2017
مدیر عمومی نگهداری حیوان.. at اداره ملی تن.. Kabul 03 Dec 2017
کارشناس ثبت پروفورم محصو.. at اداره ملی تن.. Kabul 03 Dec 2017
رئیس تفتیش عواید – بست ر.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
رئیس مالی و اداری – بست ر.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
رئیس تفتیش تصدیها وموسسا.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
سرمفتش – بست رتبه سوم at اداره عالی تفتی.. Kabul 28 Nov 2017
آمر طرح و توسعه پالیسی ها.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
آمر تحلیل – بست رتبه سوم at اداره عالی تف.. Kabul 28 Nov 2017
آمر پیگیری یافته های تفت.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
رئیس تفتیش ساحوی ولایت ه.. at اداره عالی .. Multi Cities 28 Nov 2017
Economist at Office of Senior Advisor to the President of Afghanistan, Ba.. Kabul 04 Dec 2017
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook