Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر تدارکات خدمات مشورتی بست رتبه 3 فواید عامه ، صحت عامه ، کارو امور اجتماعی ، معادن و پطرولیم ، زراعت و ابیاری ، احیا و انکشاف دهات

(656 Views)

About Different Ministries

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بمنظور استندرد ساختن ساختار های تدارکاتی وزارت ها و ادارات دولتی در هماهنگی با مراجع ذیربط و اداره تدارکات ملی بست های تدارکاتی تمام وزارت ها و ادارات دولتی را با در نظر داشت احکام قوانین نافذه کشور و اهداف وظیفوی بست های مورد نظر تشخیص و کتگوری بندی نموده است.
به تاسی از حکم شماره 1160 مورخ 30/3/ 1396 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد امتحان جمعی و پروسه استخدام در بست های خدمات ملکی بمنظور اصلاحات و ارتقای ظرفیت، جذب ظرفیت ها، سپردن کار به اهل کار و تسریع پروسه استخدام در وزارت ها و ادارات دولتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست های تدارکاتی را که ساختار و لوایح وظایف آنها بازنگری و استندرد ساخته شده اند با همکاری ادارات ذیربط شناسایی و تثبیت نموده و اینک طبق پلان با استفاده از وسایل الکترونیکی به سیستم آنلاین به اعلان رقابت آزاد می سپارد.
چگونگی تطبیق پلان و استخدام جمعی بر اساس طرزالعمل امتحان جمعی که از جانب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هماهنگی با ادارات ذیربط ترتیب و منظور گردیده، تنظیم گردیده است.

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم پروسه طی مراحل تدارکات خدمات مشورتی اداره مربوطه بگونه موثر، شفاف و حسابده مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل تدارکات.

Job Details

Date Posted: 13 Aug 2017 Reference: PR058-8-13-2017
Closing Date: 27 Aug 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 8 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
2. برنامه ریزی در راستای تطبيق پلان تدارکاتی پروژه های مختلف النوع مشورتی درمطابقت باجدول زمانی جهت جلوگیری از سکتگیروند تدارکاتی.
3. ارائه مشوره های لازم به رئیس تدارکات در جهت غنامندی اهداف و برنامه های کاری ریاست تهیه و تدارکات.
4. طرح میکانیزم موثر در جهت بررسی لایحه وظایف و تشریح پروژه های خدمات مشورتی به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آن.
5. مدیریت و نهائی نمودن اسناد دعوت برای ابرازعلاقمندی (EOI)، همکاری در پروسه ارزیابی ، ترتیب راپورارزیابی در مطابقت به پلان طرح شده.
6. کنترول و مراقبت از پروسه مراحل تدارکاتی خدمات مشورتی اداره در مطابقت با قانون و طرزالعمل تدارکات جهت حصول اطمینان از تامین شفافیت در مراحل تدارکات.
7. تدویرجلسات با ادارات و شرکت های مشورتی جهت بهبود پروسه های تدارکاتی.
8. اشتراک درجلسات بازگشایی آفرهای تخنیکی و مالی تدارکات خدمات مشورتی طبق مندرجات مطالبه پیشنهادات.
9. اتخاذ تصامیم در راستای تطبیق اهداف و برنامه های کاری ریاست در بخش مربوطه جهت دستیابی به نتایج مطلوب اداره.
10. مدیریت و ترتیب اسناد درخواست برای ارایه پروپوزل و دعوت برای ارایه پروپوزل، ارزیابی ، ترتیب راپور ارزیابی و نهائی ساختن پروسه تدارکاتی برای تعین مشاور (حقیقی وحکمی) اسناد قرارداد .
11. مدیریت و نظارت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات موثر، رشد و آموزش آنها.
12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) ، (8) و ماده 34 قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل :
o حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
o داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
• آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات
• بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
• مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

درخواستی های این بست ها از طریق سیستم انلان ( فورم درخواستی انلاین) و یا هم تسلیمی فورم درخواستی امتحان جمعی بشکل حضوری بعد از خانه پری دقیق در مدت زمان معینه به دفاتر مرکزی و ساحوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسلیم داده شود. برای دریافت نمودن فورم درخواستی امتحان رقابتی و لست آی دی وظیفه بست های تدارکاتی به لینک های ذیل مراجعه گردد.
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=108&code=19469d7
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=107&code=1132537

فورم درخواستی آنلاین
نوت: ۱. قابل تذکره است اینکه هیچ گونه اسناد تحصیلی و تجربه کاری در ضمیمه فورم درخواستی امتحان جمعی در این مرحله لازمی پنداشته نمی شود.
۲. در صورت درخواستی فورم انلاین ضرورت به تسلیمی فورم امتحان جمعی بشکل حضوری پنداشته نمی شود.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
آمر جندر بست رتبه ۳ at وزارت اقتصاد Kabul 22 Aug 2017
عضو مالی at Blakh Breshna Balkh 21 Aug 2017
آمریت استخدام بست رتبه ۳ at وزارت مخابرات.. Kabul 21 Aug 2017
رياست طرح مقررات وکدهای .. at وزارت امور ش.. Kabul 24 Aug 2017
ریاست های امور انتخاباتی.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 21 Aug 2017
کارشناس تدارکات at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی تسهیل قرارداد.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی تدارکات بست ر.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیریت عمومی تسهیل قرار.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیریت عمومی قراردادها (.. at وزارت فواید .. Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی خدمات غیر مشو.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی تدارکات ادویه.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مشاور حقوقی at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
کارشناس پلانگذاری و تسهی.. at کمیسیون عال.. Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی تدارکات اجناس at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمریت تدارکات ساختمانی ب.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی خدمات مشورتی و .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
کارشناس تدارکات امور ساخ.. at کمیسیون عال.. Kabul 27 Aug 2017
آمریت پلانگذاری بست رتبه.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
کارشناس تدارکات خدمات مش.. at کمیسیون عال.. Kabul 27 Aug 2017
آمریت تسهیل قراردادها و .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمریت تدارکات ساختمانی .. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی دیتابیس بست 4 ا.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
آمریت تدارکات اجناس و خ.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمریت پلانگذاری و مدیری.. at وزارت فواید .. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات بست: ( 4 .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمر تدارکات بست رتبه 3 : ا.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمر تسهیلات قراردادها بس.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات ساختم.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات ساختما.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمر تدارکات خدمات مشورتی.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
آمر تدارکات اجناس بست رت.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات خدمات .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات خدمات .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات ادویه .. at وزارت صحت عا.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات اجناس .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی پلانگذاری و تس.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
مدیریت تدارکات بست رتبه (.. at کمیسیون مست.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی پلانگذاری بست .. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
عضو خریداری تدارکات ساخت.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی اجناس و خدمات م.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو تسهیل قراردادها at مبارزه علیه فساد ا.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی اجناس و خدمات غ.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو تدارکات at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تسهیل قرارداد.. at وزارت مبارز.. Kabul 27 Aug 2017
مدیر تدارکات خدمات مشورت.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
رئیس تدارکات: امورداخله .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مامور اجرائیه: فواید عام.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
میتر خوان at Blakh Breshna Balkh 20 Aug 2017
Development Specialist at Chief Advisor to The President On Agriculture a.. Kabul 31 Aug 2017
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook