Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر تدارکات بست رتبه 3 : اداره ملی حفاظت محیط زیست ، مبارزه با مواد مخدر ، سرحداتو اقوام قبایل ، عدلیه ، ترانسپورت ، هوانوردی ، تربیت بدنی و سپورت ، ولسی جرگه ، اطلاعات و فرهنگ ، کمیسیون مستقل انتخابات ، حج و اوقاف ، امور زنان ، مخابرات و تکنالوژی معلوما

(4995 Views)

About Different Ministries

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بمنظور استندرد ساختن ساختار های تدارکاتی وزارت ها و ادارات دولتی در هماهنگی با مراجع ذیربط و اداره تدارکات ملی بست های تدارکاتی تمام وزارت ها و ادارات دولتی را با در نظر داشت احکام قوانین نافذه کشور و اهداف وظیفوی بست های مورد نظر تشخیص و کتگوری بندی نموده است.
به تاسی از حکم شماره 1160 مورخ 30/3/ 1396 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد امتحان جمعی و پروسه استخدام در بست های خدمات ملکی بمنظور اصلاحات و ارتقای ظرفیت، جذب ظرفیت ها، سپردن کار به اهل کار و تسریع پروسه استخدام در وزارت ها و ادارات دولتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست های تدارکاتی را که ساختار و لوایح وظایف آنها بازنگری و استندرد ساخته شده اند با همکاری ادارات ذیربط شناسایی و تثبیت نموده و اینک طبق پلان با استفاده از وسایل الکترونیکی به سیستم آنلاین به اعلان رقابت آزاد می سپارد.
چگونگی تطبیق پلان و استخدام جمعی بر اساس طرزالعمل امتحان جمعی که از جانب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هماهنگی با ادارات ذیربط ترتیب و منظور گردیده، تنظیم گردیده است.

Job Summary

هدف وظیفه:مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه؛ تامين هماهنگي فعاليت هاي تدارکاتي، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

Job Details

Date Posted: 13 Aug 2017 Reference: PR060-8-13-2017
Closing Date: 27 Aug 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 31 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان و اهداف اداره.
2. مدیریت، طرح، ترتیب و تایید پلان تدارکاتی، ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملی و حصول اطمینان از تطبیق بموقع و درست آن.
3. مدیریت و نظارت از سیستم انتقال معلومات قراردادها به سیستم الکترونیکی (انلاین)اداره تدارکات ملی و دیتابیس داخلی.
4. پیشبرد اجراات کاری در مطابقت با قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات و کنترول از پلان های تجدید شده اداره و ارسال به موقع آن به اداره تدارکات ملی و سایرادارات ذیربط .
5. نظارت از طرح، ترتیب و تایید اسناد داوطلبی، شرطنامه ها، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، اسناد درخواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، درخواست برای ارائه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه.
6. نظارت و پیشنهاد تثبیت معیارها و شرایط اهلیت و شایستگی داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات.
7. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکات طبق قانون تدارکات، مقرره، طرزاالعمل ها و سایر اسناد معیاری تدارکات.
8. پیشنهاد تعیین هیئت های آفرگشایی، خریداری و سایر هیئت ها در صورت لزوم.
9. نظارت بر پروسه آفرگشایی و حصول اطمینان از صحت و درستی آن.
10. نظارت از پروسه نرخگیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با درنظرداشت پالیسی های دولت.
11. نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد، تطبیق، اکمال و اجرای به موقع آن.
12. ارائه مشوره های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، رؤسا و سایر کارمندان آمریت و اداره مربوطه.
13. نظارت از پروسه های ارسال فورم های معیاری تدارکات به خصوص پیشنهااد اعطای قرارداد و نظارت پروسه اعطای قرارداد.
14. تثبیت تخلفات تدارکاتی داوطلبان و قراردادیان و ارسال پيشنهاد محروميت شرکت های متخلف به اداره تدارکات ملی طبق قانون تدارکات و طرزالعمل مربوطه.
15. طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به داوطلب برنده وفراهم آوری تهسیلات در پروسه اعطای قرارداد.
16. مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات.
17. مدیریتو رهبری کارمندانتحتاثر، ارتقای ظرفیت کارمندان جهت موثریت و مثمریت کاری و اجرای بهتر امور کاری و حل مشکلات کارمندان و تامين هماهنگي در اجراي وظايف کارمندان.
18. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی .
19. ارائه گزارش به موقع از کارکردهای بخش های تدارکات به آمر ذیصلاح.
20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست، در مواد(7) ،(8)و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل :
o حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک، اداره و منجمنت و مدیریت عمومیبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
o حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط.
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
o توانائی مدیریت امور تدارکاتی ، رهبری، ارتباطات و مفاهمه را داشته باشد.
o بلدیت کاملبه یکی زبان هایرسمی (دری و پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی.
o مهارت با پروگرام های کمپیوتر(ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

درخواستی های این بست ها از طریق سیستم انلان ( فورم درخواستی انلاین) و یا هم تسلیمی فورم درخواستی امتحان جمعی بشکل حضوری بعد از خانه پری دقیق در مدت زمان معینه به دفاتر مرکزی و ساحوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسلیم داده شود. برای دریافت نمودن فورم درخواستی امتحان رقابتی و لست آی دی وظیفه بست های تدارکاتی به لینک های ذیل مراجعه گردد.
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=108&code=19469d7
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=107&code=1132537

فورم درخواستی آنلاین
نوت: ۱. قابل تذکره است اینکه هیچ گونه اسناد تحصیلی و تجربه کاری در ضمیمه فورم درخواستی امتحان جمعی در این مرحله لازمی پنداشته نمی شود.
۲. در صورت درخواستی فورم انلاین ضرورت به تسلیمی فورم امتحان جمعی بشکل حضوری پنداشته نمی شود.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
کارشناس انسجام فعالیت ها.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
آمرخدمات و اداری – بست ر.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
آمر تعمیرات – بست رتبه س.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
آمر اجرائیه – بست رتبه س.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
مسؤل تیم بازرسی کارخانه.. at اداره ملی تن.. Kabul 03 Dec 2017
مدیر عمومی نگهداری حیوان.. at اداره ملی تن.. Kabul 03 Dec 2017
کارشناس ثبت پروفورم محصو.. at اداره ملی تن.. Kabul 03 Dec 2017
رئیس تفتیش عواید – بست ر.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
رئیس مالی و اداری – بست ر.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
رئیس تفتیش تصدیها وموسسا.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
سرمفتش – بست رتبه سوم at اداره عالی تفتی.. Kabul 28 Nov 2017
آمر طرح و توسعه پالیسی ها.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
آمر تحلیل – بست رتبه سوم at اداره عالی تف.. Kabul 28 Nov 2017
آمر پیگیری یافته های تفت.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
رئیس تفتیش ساحوی ولایت ه.. at اداره عالی .. Multi Cities 28 Nov 2017
Economist at Office of Senior Advisor to the President of Afghanistan, Ba.. Kabul 04 Dec 2017
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook