Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

کارشناس تدارکات امور ساختمانی و اجناس ( 4 ) انرژی اتمی

(1252 Views)

About کمیسیون عالی انرژي اتمی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بمنظور استندرد ساختن ساختار های تدارکاتی وزارت ها و ادارات دولتی در هماهنگی با مراجع ذیربط و اداره تدارکات ملی بست های تدارکاتی تمام وزارت ها و ادارات دولتی را با در نظر داشت احکام قوانین نافذه کشور و اهداف وظیفوی بست های مورد نظر تشخیص و کتگوری بندی نموده است.
به تاسی از حکم شماره 1160 مورخ 30/3/ 1396 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد امتحان جمعی و پروسه استخدام در بست های خدمات ملکی بمنظور اصلاحات و ارتقای ظرفیت، جذب ظرفیت ها، سپردن کار به اهل کار و تسریع پروسه استخدام در وزارت ها و ادارات دولتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست های تدارکاتی را که ساختار و لوایح وظایف آنها بازنگری و استندرد ساخته شده اند با همکاری ادارات ذیربط شناسایی و تثبیت نموده و اینک طبق پلان با استفاده از وسایل الکترونیکی به سیستم آنلاین به اعلان رقابت آزاد می سپارد.
چگونگی تطبیق پلان و استخدام جمعی بر اساس طرزالعمل امتحان جمعی که از جانب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هماهنگی با ادارات ذیربط ترتیب و منظور گردیده، تنظیم گردیده است.

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت فراهم آوری تسهیلات در تمام امورتدارکات اجناس و امور ساختمانی اداره تدارکات، مدیریت و طی مراحل پروسه تدارکات امور ساختمانی از اعلان الی عقد قرارداد، پروژه ها در مطابقت به قانون تدارکات، طرزالعمل و پالیسی های مربوطه.

Job Details

Date Posted: 13 Aug 2017 Reference: PR039-08-13-2017
Closing Date: 27 Aug 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
2. برنامه ریزی جامع در راستای آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تهیه و تدارک اجناس وخدمات از تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات.
3. کنترول و مراقبت از تمام اسناد داوطلبی و نرخگیری امور اجناس و ساختمانی.
4. مراقبت، کنترول و بررسی و اخذ تائید آمر مربوطه در تمامی اسناد داوطلبی.
5. اگاهی و حصول اطمینان از موجودیت بودجه برای تدارک اجناس شامل پلان تدارکات.
6. ترتیب اثر دهی اسناد مربوط به داوطلبی، اعلان پروژه ها و همکاری در آفر گشایی ها و ارزیابی پروژهای اجناس و خدمات.
7. مطالعه و مرور قراردادها به هدف حصول اطمینان از تطبیق و رعایت مواد شرط نامه در قرارداد اجناس و امور ساختمانی.
8. حصول اطمینان ازاینکه تمام اقدامات مراحل تدارکات به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات طی مراحل شده است.
9. ترتیب، تنظیم وثبت شرکتهای ساختمانی داخلی و خارجی در دیتابیس اداره مربوطه جهت دعوت ایشان در داوطلبی ها.
10. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های ساختمانی، جهت تسریع روند تدارکا ت اداره مربوطه .
11. ترتیب وتنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه و تسلیمی آفرها، وتهیه لست شرکت های محروم شده به آمر مربوطه جهت عدم حضورایشان در پروسه دواطلبی.
12. آماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات، جهت عقد قرارداد.
13. تهیه معلومات دقیق در مورد شا یستگی وظرفیت مورد نیاز اهلیت قراردادهائیکه در مجالس داوطلبی امور ساختمانی اشتراک می نمایند.
14. ترتیب و تنظیم اعلان برنده گی دواطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد (7)،(8) و(34)قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل :
o حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
• داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
• توانائی مدیریت امور تدارکات و آشنائی با تمام قوانین، مقررات و طرزالعمل های بخصوص اسناد تقنین مربوط به تدارکات.
• آشنائی با پروگرام های (ورد، اکسل، پاورپاینت)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

درخواستی های این بست ها از طریق سیستم انلان ( فورم درخواستی انلاین) و یا هم تسلیمی فورم درخواستی امتحان جمعی بشکل حضوری بعد از خانه پری دقیق در مدت زمان معینه به دفاتر مرکزی و ساحوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسلیم داده شود. برای دریافت نمودن فورم درخواستی امتحان رقابتی و لست آی دی وظیفه بست های تدارکاتی به لینک های ذیل مراجعه گردد.
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=108&code=19469d7
http://www.afghanexperts.gov.af/file.php?id=107&code=1132537

فورم درخواستی آنلاین
نوت: ۱. قابل تذکره است اینکه هیچ گونه اسناد تحصیلی و تجربه کاری در ضمیمه فورم درخواستی امتحان جمعی در این مرحله لازمی پنداشته نمی شود.
۲. در صورت درخواستی فورم انلاین ضرورت به تسلیمی فورم امتحان جمعی بشکل حضوری پنداشته نمی شود.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
آمر جندر بست رتبه ۳ at وزارت اقتصاد Kabul 22 Aug 2017
عضو مالی at Blakh Breshna Balkh 21 Aug 2017
آمریت استخدام بست رتبه ۳ at وزارت مخابرات.. Kabul 21 Aug 2017
رياست طرح مقررات وکدهای .. at وزارت امور ش.. Kabul 24 Aug 2017
ریاست های امور انتخاباتی.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 21 Aug 2017
کارشناس تدارکات at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی تسهیل قرارداد.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی تدارکات بست ر.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیریت عمومی تسهیل قرار.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیریت عمومی قراردادها (.. at وزارت فواید .. Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی خدمات غیر مشو.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی تدارکات ادویه.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مشاور حقوقی at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
کارشناس پلانگذاری و تسهی.. at کمیسیون عال.. Kabul 27 Aug 2017
مدیر عمومی تدارکات اجناس at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمریت تدارکات ساختمانی ب.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی خدمات مشورتی و .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمریت پلانگذاری بست رتبه.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
کارشناس تدارکات خدمات مش.. at کمیسیون عال.. Kabul 27 Aug 2017
آمریت تسهیل قراردادها و .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمریت تدارکات ساختمانی .. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی دیتابیس بست 4 ا.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
آمریت تدارکات اجناس و خ.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمریت پلانگذاری و مدیری.. at وزارت فواید .. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات بست: ( 4 .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمر تدارکات بست رتبه 3 : ا.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمر تسهیلات قراردادها بس.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات ساختم.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمر تدارکات خدمات مشورتی.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات ساختما.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
آمر تدارکات خدمات مشورتی.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
آمر تدارکات اجناس بست رت.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات خدمات .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات خدمات .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات ادویه .. at وزارت صحت عا.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تدارکات اجناس .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی پلانگذاری و تس.. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
مدیریت تدارکات بست رتبه (.. at کمیسیون مست.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی پلانگذاری بست .. at وزارت امور د.. Kabul 27 Aug 2017
عضو خریداری تدارکات ساخت.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی اجناس و خدمات م.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو تسهیل قراردادها at مبارزه علیه فساد ا.. Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی اجناس و خدمات غ.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو تدارکات at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
عضو مسلکی تسهیل قرارداد.. at وزارت مبارز.. Kabul 27 Aug 2017
مدیر تدارکات خدمات مشورت.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
رئیس تدارکات: امورداخله .. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
مامور اجرائیه: فواید عام.. at Different Ministries Kabul 27 Aug 2017
میتر خوان at Blakh Breshna Balkh 20 Aug 2017
Development Specialist at Chief Advisor to The President On Agriculture a.. Kabul 31 Aug 2017
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook