Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

معاون اداری

(2219 Views)

About ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

معرفی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ومعاونیت اداره امور ج.ا.ا در امور تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی.
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره حساس، کلیدی ومهم درسطح ادارت کشور در راستای انسجام وهمناهنگی امور میان سایر مراجع دولتی با نهاد ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فراهم آوری تسهیلات مسلکی برای نهاد ریاست جمهوری به منظوری استفاده از صلاحیت های قانونی جلالتمآب شان، درسه رکن دولت پیگری از چگونگی تحقق احکام فرامین وتصمیم گیری های مقام عالی نظارت از عمل کرد سایر نهادهای دولتی دربخش های مختلف فراهم نمودن زمینه ء اجرای وظایف تعیین شده مندرج قانون اساسی برای مقام ریاست جمهوری کشور وتسهیل مؤثر تصامیم ریس دولت وکابینه از نظر فنی، حقوق، دینی، شهروندان حفظ نظم اجتماعی، رسیدگی به وقت به شکایات و جواب دهی به مردم، حفظ ارزش های دینی، فرهنگی، اجتماعی، حاکمیت قانون و رشد پایا اقتصادی در کشور و هم چنان در عرصه های تقویه حکومتداری خوب، شفاف، فعال وعاری از فساد و ارایه خدمات بهتر ورضایت به شهرواندان وفعالیت می نماید.
معاونیت متعهد است با استفاده از سیستم های جدید و میکانیزم خدماتی که ایجاد نموده تمام فعالیت های نهاد های مستقل بودجوی جمهوری اسلامی افغانستان را انسجام بخشیده، گزارش دهی دقیق نماید. اولویت های ادارات و نحوه ارائه خدمات عامه را نظارت و ارزیابی نماید. همچنان هدایات را با روئسای ادارات در جریان گذاشته، از توسعه و مدیریت اصولی ریاست ها و ادارات اطمینان حاصل نماید.

هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از امور مربوط اداری با امکانات دست داشته جهت عرضه خدمات بهتر.

Job Details

Date Posted: 07 Sep 2017 Reference: 026
Closing Date: 17 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:

1. تهیه و ترتیب پلان های کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه معاونیت در مطابقت با پلان عمومی، جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکردهای تحت کنترول در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی ها جهت تحقق اهداف به گونه مؤثر، شفاف و مثمر.
3. مدیریت ونظارت از روند ثبت و راجستریشن املاک، اجناس و لوازم اداره، جهت استفادۀ موثر از آنها.
4. ارایه خدمات و فراهم آوری تسهیلات لازم برای اداره جهت عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از سکتگی در امور یومیه.
5. نظارت و ارزیابی از شیوه ها و پروسیجر های مثمر و موثرجهت عرضه خدمات بهتر مطابق به تخصیص پلان شده.
6. تامین ارتباط وهمآهنگی با ادارات دولتی و غیر دولتی به منظور انسجام بهتر امور.
7. مدیریت و نظارت از پروسه خریداری و تدارکاتی جهت رفع نیازمندی های اداره در مطابقت به قوانین نافذه.
8. ایجاد و انکشاف سیستم فایلنگ درست برای حفظ و نگهداشت تمام اسناد مربوط به ریاست.
9. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت از ساختمان های اداره و سیستم های موجوده ( ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی، برق، تلیفون ،مرکز گرمی ،نجاری ،رنگمالی وپاک کاری و سرسبزی ساحات مربوطه) اداره.
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری معاونیت اداری .
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به اداری .
12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون نافذه در هماهنگی با بخش منابع بشری اداره.
14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.


نتایج متوقعه:
در مدت دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت های لایحه وظایف خویش انکشاف دهد
گزارش دهی :
معاون ریاست مالی و اداری به رئیس مالی و اداری گزارش میدهد.

Qualifications

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت مالی و اداری، اداره و منجمنت،پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در بخش های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط بریکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد واوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ومعاونیت اداره امور ج.ا.ا در امور تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی. اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی و به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان و به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ومعاونیت اداره امور ج.ا.ا در امور تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی. ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند
نوت:
كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود
كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ومعاونیت اداره امور ج.ا.ا در امور تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی. ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند
كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذيل تماس گيرند.

Submission Email

hrdepcs@aop.gov.af and jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
رئیس تکنالوژی و نوآوری –.. at وزارت مخابر.. Kabul 24 Jan 2018
رئیس توسعه فنی وحرفوی با .. at وزارت معارف Kabul 23 Jan 2018
رئیس تربیه معلم مسلکی دا.. at وزارت معارف Kabul 23 Jan 2018
رئیس امور متعلمین و محصل.. at وزارت معارف Kabul 23 Jan 2018
رئیس تعلیمات اساسی و ثان.. at وزارت معارف Kabul 23 Jan 2018
آمر گزارش دهی – بست رتبه .. at وزارت معارف Kabul 23 Jan 2018
آمر HRMIS – بست رتبه سوم at وزارت معارف Kabul 23 Jan 2018
Economist at Office of Senior Advisor to the President of Afghanistan, Ba.. Kabul 13 Feb 2018
اعلان مجدد - رئیس احصائیه.. at اداره مرکزی .. Multi Cities 19 Jan 2018
Legislation and Policies Advisor at IARCSC Kabul 19 Jan 2018
رئیس مخابرات وتکنالوژی م.. at وزارت مخابر.. Multi Cities 18 Jan 2018
International Consultant – Functional Revie.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 19 Jan 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook