Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمریت ارتباط با کارکنان

(3402 Views)

About وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات:
وزارت احیأ و انکشاف دهات یک اداره سکتوری حکومت بوده که بمنظور طرح و تطبیق برنامه های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی دهات تأسیس شده است. هدف عمدۀ وزارت احیأ و انکشاف دهات کاهش فقر در قراء و قصبات میباشد که توسط ارایه خدمات اساسی و عام المنفعه جهت تحقق این اهداف، مساعی را به خرچ میدهد. وزارت احیأ و انکشاف دهات منحیث بستر اصلی توسعه دهات همواره در جهت بهبود شرایط زندگی روستائی بذل مساعی نموده و خدمات وسیع الساحۀ را ازطریق ریاست های ولایتی خویش در اکثریت ساحات روستائی ارایه داشته که هفتاد و پنج درصد سکنه کشور عزیز را تحت پوشش ارایۀ خدمات خود دارد.
هدف برنامه (CBR):
برنامه (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه (CBR) استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه (CBR) در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه (CBR) استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

Job Summary

هدف وظیفه
مدیریت و نظارت از تطبیق احکام، قوانین و مقرره ها در جهت تأمین سلوک، فرهنگ، و انضباط کاری کارکنان وزارت.

Job Details

Date Posted: 10 Sep 2017 Reference: ARTF/CSMD/MRRD- 030-10-09-17
Closing Date: 20 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
۱. ترتیب پلان های کاری سالانه، ربعوار، ماهوار و هفته وار در مطابقت با پلان ریاست.
۲. مراقبت از تطبیق احکام، قوانین و مقرره ها در جهت تأمین سلوک، فرهنگ، و انضباط کاری کارکنان وزارت.
۳. تأمین ارتباط و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و موسسات تمویل کننده غرض دریافت معلومات راجع به موضوعات در ارتباط با امور مامورین و کارکنان خدمات ملکی و پروژوی .
۴. مدیریت و ارایه مشوره های تخصصی در رابطه به مشکلات و نگرانی های کارکنان، ارتباطات، انظباط کاری، رسیده گی به شکایات، مصئونیت کاری و سایر موارد مرتبط به ارتباط با کارکنان.
۵ حمایت از رئیس منابع بشری به منظور رهبری، انکشاف و  حفظ مدیریت موثر ارتباط با کارکنان با تمامی مقتضیات قابل اجرأ و حصول اطمینان از اجراآت قانونمند و موثر.
۶. مدیریت از تدویر مجالس حل اختلافات ناشی از کار (شکایات، انتقادات ونظریات) کارکنان دولتی و پروژوی وزارت.
۷. مطالعه و تحلیل شیوه ها و میتود های مدیریت معاصر منابع بشری برای طرح پالیسی های مناسب جهت بهبود نظم، دسپلین، محیط کاری، مصئونیت شغلی، صحت و رفاه کارکنان در مطابقت به احکام قانون.
۸. نظارت از پروسه معرفی مضنونین و متهمین غرض حل وفصل دوسیه نسبتی شان بمراجع مربوطه.
۹. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
۱۰. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
۱۱. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
۱۲. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره.
 
نتایج متوقع:
الی مدت ۲ ماه بعد از استخدام کارکن، باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) در مطابقت با اهداف CBR ومسئولیتهای وظیفوی طرح کند.
 
مکلفیتِ گزارش‌دهی:
 آمر ارتباط با کارکنان به رئیس منابع بشری گزارش میدهد. 

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
مقتضیات حداقل برای این بست، درماده (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکرگردیده است
۱. حد اقل دارای سند تحصیلی لسانس در رشته های  اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی اداره عامه، اقتصاد، علوم اجتماعی، ادبیات،  حقوق و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
۲. تجارب لازمه: ( دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه).
۳. تسلط کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور(پشتو یا دری)وآشنایی به زبان انگلیسی.
۴. آشنایی  به پروگرامهای کمپیوترآفیس و انترنت.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت احیاء و انکشاف دهات اعلان میگردد، رسانیده می شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری احیاء و انکشاف دهات و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری احیاء و انکشاف دهات و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری احیاء و انکشاف دهات ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری احیاء و انکشاف دهات ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
12. کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
13. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت احیاء و انکشاف دهات ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج را در کاپی (CC) داشته باشند.:

Submission Email

hares.sultan@mrrd.gov.af and jobs@afghanexperts.gov

Email Print Report
More jobs in this category
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook