Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس پلانگذاری و انجنیری

(2375 Views)

About Ministry of Public Works (MoPW)

وزارت فواید عامه

دورنماي ما ايجاد يك شبكه مصون ،موثر و كاراي سرك در افغانستان كه شامل شاهراه هاي منطقوي ، شاهراه هاي ملي ، و سرك هاي ولايتي به شمول پل ها بوده و يك بخش خيلي عمده سيستم ترانسپورتي را براي مردم نجيب افغانستان تشكيل ميدهد،ميباشد

ایجاد نهاد های قوی حکومتی در سطح مرکز و ولایات، قادر به دستیابی به نتایج قابل سنجش ضمن ارائه خدمات برای تمام افغان ها، از اولویت های استراتیژی انکشاف ملی میباشد. استراتیِژِی ریفورم ادارات عامه دولت (PAR) شامل انواع مختلف ریفورم ها ضروری برای دستیابی به این هدف میباشد، که در بخش های مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میباشد. یکی از بخش های مهم این ریفورم ارتقای ظرفیت کارکنان جهت ایجاد یک سیستم اداری مدرن، کارا و حسابده میباشد. ریفورم های در حال جریان شامل دوباره سازی وزارت ها و سایر نهاد ها، و ایجاد تغییرات در مورد شیوه مدیریت و آماده سازی کارکنان

هدف برنامهCBR

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

Job Summary

هدف وظیفه :

سازماندهی تطبیق پلان و پالیسی های اداره ، نظارت و کنترول از تطبیق امور اجرائیوی آن به منظور تحقق اهداف و پروگرام های کاری اداره حفظ و مراقبت شاهراه ها وسرکها مطابق استراتیژی وزارت فواید عامه .

Job Details

Date Posted: 10 Sep 2017 Reference: ARTF/CSMD/CBR/ MoPW/2017/P&E/01
Closing Date: 23 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت های وظیفوی :

1. طرح وترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش های مرکزی و پلان های حفظ ومراقبت جاری، دورانی،عاجل، زمستانی وانکشافی نماینده گی های ولایتی جهت تحقق اهداف کاری اداره مربوطه.
2. حصول اطمینان از تطبیق پلان های اداره درامورحفظ و مراقبت شاهراه ها وسرکها درسطح 34 ولایت درهماهنگی با نماینده گی های مربوطه و سایرارگان های دولتی به منظور انسجام بهتر امور مربوط به حفظ ومراقبت سرکها.
3. بررسی از راپور اجراات نماینده گی های ولایتی بطور ربعوار، ماهوار وسالانه جهت تحلیل وارزیابی امورانجام شده غرض آگاهی ازارائه خدمات.
4. طرح و ترتیب پروپوزل های کاری پروژه ها که به حفظ و مراقبت دورانی ضرورت دارد .
5. ارتباط مستقلانه وظیفوی با بخش های تحت اثر مرکزی و نماینده گی های ولایتی .
6. تشخیص حجم و ارزش خدمات در تطبیق پروگرام ها طبق لایحه مربوطه .
7. طرح و ترتیب دیتا های انواع حفظ ومراقبت سرکها که بودجه آن توسط دونر های همکار وزارت تمویل میگردد مطابق به روش قبول شده دونرها.
8. تدویر ورکشاپ، تریننگ های مسلکی جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان مرکزی و نماینده گی های ولایتی.
9. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه بخش های مرکزی و نماینده گی های ولایتی.
10. ارایه گزارش ماهوار، ربعواروسالانه متداوم جهت آگاهی ازفعالیت های انجام شده در سطح 34 ولایت به مقامات رهبری وزارت.
11. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.
13. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

تحصیلات و تجارب کاری:

1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: انجنیر سرک انجنیری سیول ، ساختمان ، هایدرولیک، مهندسی ، جیودوزی (سروی ) وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
3. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
4. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
5. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های تخنیکی ( MS آفیس، Civil 3D, Ms. Project ، Auto CAD )

Qualifications

تحصیلات:
1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: انجنیر سرک انجنیری سیول ، ساختمان ، هایدرولیک، مهندسی ، جیودوزی (سروی ) وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
1. کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
2. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزارت فواید عامه ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
3. عنوان وظیفه که شما به آن درخواست مینماید باید به شکل ذیل ARTF/CSMD/CBR/MoPW/P&E/01-Planning and Engineering دقیق در عنوان ایمل درخواستی تان ذکر نماید
4. کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.

0202941373

Submission Email

hr.mopw@gmail.com -CC- ‎jobs@afghanexperts.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
آمر آبرسانی شهر زرنج at Afghanistan Urban Water Supply a.. Nimruz 30 Jun 2018
Quality Control Engineer at Khan Group int'l Kabul 20 Jul 2018
Site Inspector (Civil Engineering) at DABS Kabul 05 Jul 2018
Consultant Site Engineering Services (Monitor.. at Sayed Majidi Architect.. Kabul 01 Jul 2018
LEAD ENGINEER ASSISTANT at Global Technology Kabul 03 Jul 2018
Radio Engineer SME at MOIA Kabul 26 Jun 2018
National QC Specialist for QC Department of P.. at Ministery of Energy an.. Kabul 02 Jul 2018
National Contract Management Specialist for P.. at Ministery of Energy an.. Herat 02 Jul 2018
Construction Supervisor for PCU Kabul Region .. at Ministery of Energy an.. Daikondi 02 Jul 2018
Internship at DABS Kabul 26 Jun 2018
Senior Resident Engineer at Trans-Hindukush Road Connectivity Project (TH.. Multi Cities 25 Jun 2018
Auto CAD Engineer (Structures) at Aziz Group Badakhshan 23 Jun 2018
Topographic Survey Engineer at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Topographic survey assistant at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Social and Resettlement Support Staff at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Irrigation Engineer at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Hydro-Mechanical Engineer at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Hydrologist at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Geotechnical Engineer at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Estimator Senior at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Estimator Junior at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Environmental Support Staff at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Electro-Mechanical / Instrumentation Engineer at Imrani Energy Constructi.. Multi Cities 30 Jun 2018
Design Engineer Hydro-Mechanical at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Design Engineer Electro-Mechanical and Instru.. at Imrani Energy Construc.. Multi Cities 30 Jun 2018
Design Engineer Civil at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Civil Engineer at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
Auto CAD Drafter at Imrani Energy Construction Multi Cities 30 Jun 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook