Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس آژانس اطلاعاتی باختر

(2095 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:

وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.

همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.هدف برنامه CBR:

اين بست جز از بست هاي برنامه CBR وزارت اطلاعات وفرهنگ مي باشد . برنامه CBR يک برنامه بسيار مهم و ارزشمند وزارت اطلاعات وفرهنگ بوده که هدف کلي آن بالا بردن ظرفيت کاري وزارت از طريق اصلاحات تشکيلاتي و برنامه هاي ارتقاً ظرفيت ميباشد.

اشخاص که از طريق برنامه CBR استخدام مي گردند ، بايد از ظرفيت فوق العاده کاري برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاري جدي نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائيه نمايد . شخص استخدام شده در اين بست بايد توجه به نتايج کاري داشته و همکاري لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند اشخاص که بحيث کادر برنامه CBR استخدام مي گردند ، برنامه هاي تخصصي ارتقا ظرفيت براي شان در نظر گرفته شده است

Job Summary

هدف وظيفه :

رهبری ،مدیریت وهماهنگی فعالیتهای ریاست آژانس اطلاعاتی باختر، تامین ارتباط با مراجع دولتی و غیره جهت نشر وپخش برنامه های آنها انسجام اخبار داخلی وخارجی با رسانه های دولتی و سایر وظایف مرتبط

Job Details

Date Posted: 07 Sep 2017 Reference: ARTF/CSMD/001-07-09-17
Closing Date: 17 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظايف و مسوليت هاي وظيفوي :

ترتیب پلان کاری ریاست بصورت ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با با اهداف مطابق اهداف؛
رهبری، مدیریت کارکنان تحت اثر جهت پیشبرد بموقع، موثر ودقیق امور آژانس اطلاعاتی باختر؛
حصول اطمینان ازاینکه فعالیتهای آژانس اطلاعاتی باختر در مطابقت با پالیسی وزارت ودولت افغانستان پیش میرود.
تامین ارتباط با ارگانهای دولتی وغیردولتی وآگاهی ازشیوه کارآنها جهت آگاهی ازرویدادهای دخلی کشور.

ایجاد میکانیزم موثر جهت تهیه اخبار و رویدادهای کابل درادارات دولتی وغیردولتی مرکزو ولایات.
رهبری ونظارت از تهیه اخبار داخلی و خارجی به زبانهای ملی و انگلیسی جهت انعکاس دادن دررسانه های دولتی.
کنترل ونظارت اخبار،تبصره های سیاسی ورهنمایی درشیوه های تهیه گزارشات به کارکنان جهت تهیه معلومات دقیق
اشتراک درمحافل، مجالس و کنفرانس های مطبوعاتی درباره مسایل خبری جهت رونق دادن امور ژور نالیستی.
ارایه مشوره های مسلکی در طرح، توسعه و تطبیق پلان استراتیژیک اطلاعاتی جهت تنظیم فعالیت های اطلاعاتی.
تنظیم امور ریاست ،تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجرا آت کاری اداره جهت دستیابی به اهداف لازمه.
ارائه مشور ه درغنا مندی اهداف وپروگرامهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری اداره مربوطه.
تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظو ر رفع نیاز مندی های اداره مربوط
فراهم آوری زمینه های لازم آموزشی برای خبرنگاران آژانس باختر به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی خبرنگاران.
تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظو ر رفع نیاز مندی های اداره مربوط.
ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام رهبری بمنظور مطلع ساختن مقامات مذکوراز پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای ریاست اصلاح اداره عامه
راه اندازی ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارمندان تحت اثر مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی و مقتضیات خاص پالیسی مدیریت کارکردها و طرزالعمل اجراآت برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج (CBR) درهماهنگی با ریاست منابع بشری کمیسیون اصلاحات اداری و واحد حمایوی برنامه CBR
درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نموده سلوک مثبت را تشویق نموده درحل منازعات میانجی گری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات بالایی مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت/اداره مربوط بوی تفویض میگردد.

نتايج متوقعه:

الي مدت چهار ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده بايد پلان کاري مفصل رابا معيارهاي پلاني (SMARTA) ومطابق بااهداف CBRF و مسوليت هاي وظايف طرح کند .

گزارش دهي: رییس آژانس اطلاعاتی باختر از اجراآت کاری به معین نشرات گزارش میدهد.

Qualifications

شرايط تحصيلي و تجربه کاري :

مقتضیات حداقل برای این بست: در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
داراي سند تحصيلي حداقل ليسانس در یکی از رشته های ژورنالیزم، ارتباطات عامه، ادبیات و یا سایر رشته های مرتبط. البته به درجات تحصيلي بالاتر ارجحيت داده ميشود.
سه سال تجربه کاري مرتبط به وظيفه و به تجربه زیاد ترجیح داده میشود.
قابليت ارائه مشوره در طرح خط و مشي (استراتیژی و پاليسي) اداره مربوط رادارا باشد.
توانائي رهبري و کنترول اداره باشد.
مهارت هاي ديگر( كورسهاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت و غيره....)
تسلط /بلدیت به زبان‌های رسمی کشور دری و پشتو و بلدیت بزبان انگلیسی (رسانه یی ملی )
داشتن مهارت‌های کمپیوتری مرتبط بوظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
متکی به فرمان شماره 92 مورخ 6/9/1392 مقام عالی ریاست جمهوری و هدایت نامه شماره 7461 مورخ 3/11/1391 مقام محترم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول و دوم که از طریق ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:
1- ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری «هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.»
2- کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3- کاندیدان محترم فورم کاریابی را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس ما بفرستند ویا هم فورم و اسناد خویش را به دفتر واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) واقع در ده افغانان، گل بهار تاور متصل وزارت اقتصاد، طبقه ششم تحویل بدهند.
4- کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6- اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7- از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8- کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9- کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10- به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11- هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.
نوت: کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0754924043 / 0754924036 / 0202105435

Submission Email

hr@moic.gov.af and Cc jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
رئیس آموزش و انکشاف تشکی.. at وزارت معارف Kabul 29 Jun 2018
رئیس معارف ولایت هرات – .. at وزارت معارف Herat 29 Jun 2018
مدیر عمومی مالی و اداری - .. at Ministry of Economy Ghazni 07 Jul 2018
مدیر عمومی تنظیم و نظارت.. at Ministry of Economy Multi Cities 07 Jul 2018
مدیر عمومی تنظیم و نظارت .. at Ministry of Economy Multi Cities 07 Jul 2018
انحنیر ساختمانی -ولایات .. at Ministry of Economy Multi Cities 07 Jul 2018
آمر تنظیم و نظارت فعالیت .. at Ministry of Economy Multi Cities 07 Jul 2018
مأمور میتر خوان at Afghanistan Urban Water Supply and Sewera.. Badakhshan 09 Jul 2018
مدیر احصائیه و راپوردهی at Afghanistan Urban Water Su.. Kandahar 09 Jul 2018
مدیر احصائیه و راپوردهی at Afghanistan Urban Water Su.. Nangarhar 09 Jul 2018
Senior Systems Development Analyst at Central Statistics Organization Kabul 25 Jun 2018
Survey Design and Methodology Specialist at Central Statistics Organizati.. Kabul 25 Jun 2018
Human Resources Management Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
(Planning) Donor Coordination Adviser at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Translation/ Content Management Specialist at Central Statistics Organiza.. Kabul 24 Jun 2018
Geo-Spatial Database Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Senior Software Engineer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Liaison Officer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Information Management Officer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Software Developer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Senior Database Developer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Information Management Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Database Developer at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at Central Statistics Org.. Kabul 24 Jun 2018
Migration Statistics Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Data Quality Control Senior Specialist at Central Statistics Organization Kabul 24 Jun 2018
Census and Survey Quality Control Senior Spec.. at Central Statistics Org.. Kabul 24 Jun 2018
HRMIS کارشناس تکنالوژی معل.. at وزارت معارف Kabul 25 Jun 2018
HRMIS کارشناس at وزارت معارف Kabul 25 Jun 2018
آمریت تدریسی - ریاست معار.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمریت انسجام و هماهنگی - .. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمر معارف شهری - ریاست مع.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمر مالی و اداری - ریاست م.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
آمر تعلمیات سوادحیاتی - ر.. at وزارت معارف Multi Cities 25 Jun 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook