Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر (سوپروایزر) میترخوانی

(1767 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

عملی ساختن پلان ها و تارگت های معینه غرض میتر خوانی به موقع.

Job Details

Date Posted: 11 Sep 2017 Reference: 09/17/SBUH
Closing Date: 28 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Operation Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان ها و گزارشات کاری روزانه، هفته وار، ماهوار و ربع وار در امور میترخوانی.
2. نظارت از امور میترخوانی در نواحی مختلف شهر.
3. سهم گیری فعال در سروی های مشترکین و غیره برنامه های انکشافی مربوطه.
4. تنظیم نظام میتر خوانی با مشوره با مدیر تعرفه
5. اجتناب از هرگونه فساد و جلوگیری از آن تحت هر نام و مکان.
6. حراست از سرمایه شرکت و حقوق مشترکین.
7. راپور دهی به موقع از اجراات ( بر حسب پلان).
8. تهیه راپورهای مقایسوی از میترخوانی ربع وار.
9. دریافت و تثبیت محلاتی که آب مصرف می شود اما پول پرداخت نمی شود مانند: اماکن مقدسه، نل های عامه، مکاتب و غیره.
10. اطاعت پذیری و اجرای سایر هدایات قانونی مسئولین ذیربط و مقام ریاست.

Skills

1. تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
2. مهارت در پلان گذاری، گزارش نویسی، بلدیت کامل به کمپیوتر، اینترنت و غیره تکنالوژی جدید.

Qualifications

1. درجه تحصیل: بکلوریا، (به درجه های بالاتر ترجیح داده می¬شود).
2. تجارب لازمه: حداقل دو سال تجربه مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Herat

Education:

Diploma,

Submission Guideline

هنمود ارسال سی وی، اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده از متقاضیان کار رسانیده می شود که مراتب آتی را رعایت نمایند:
1. سی وی یا بیوگرافی متقاضیان به یکی از زبان های رسمی باشد.
2. اسکن اصل تذکره تابعیت و سند تحصیلی که وزارت آن را تایید کرده باشد ارسال آن به ایمیل این اداره ضروری است.
3. از آنجائیکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات و یا سرتیفیکت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می نماید، بناءً ایجاب می نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده اند کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
4. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می نمایند و یا قبلاً وظیفه اجراء نموده اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدیدشان را که تاریخ صدور داشته باشد.(مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تایید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد).
5. کاندید محترم که سابقه کاری منحیث کارکن در ادارات، مؤسسات و سازمان های خصوصی داخلی و خارجی را داشته است مکلف به ارائه تصدیق دوره کارکردگی یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم درخواستی نماید.
6. اسنادی که ارائه می دارند روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی شده و هیچگونه اسناد جداگانه بعد از ارسال سی وی به ایمیل این اداره پذیرفته نمی شود.
7. کاندیدان محترم مکلف اند تا عنوان وظیفه و شماره اعلان را که به آن درخواست می نماید به شکل درست در ایمیل درخواستی خویش ذکر نماید.

Submission Email

hwsd.hr.jobs@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Caretaker/Office Boy/Cleaner/Peon at Ministry of communication and IT Kabul 21 Jul 2018
Academic Records Officer at American University of Afghanistan Kabul 25 Jul 2018
Assistant Circulation Officer at American University of Afghanistan Kabul 24 Jul 2018
Head of Admin / Operation at Ministry of Public Works (MoPW) National Rur.. Kabul 22 Jul 2018
Digital Marketing Officer at Albashir Group of Companies Kabul 21 Jul 2018
Guard - Female at TURQUOISE MOUNTAIN Kabul 22 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook