Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع

(7301 Views)

About کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن، اصلاح، ایجاد اداره سالم و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بتعداد (21) بست چهارِ اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع را جهت استخدام کارکنان شایسته و کار فهم به اعلان رقابتی می‌سپارد.

Job Summary

هدف وظيفه : مدیریت و تنظیم امور مربوط به تجارت فی مابین افغانستان و کشور میزبان

Job Details

Date Posted: 13 Sep 2017 Reference: IARCSC-01-021-13-09-17
Closing Date: 26 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 21 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی :
1. ترتیب و ارایه پلان کاری در ظرف سه ماه به وزارت تجارت وصنایع به اساس تحلیل بازار ، شرایط اقتصادی کشور میزبان و اولویت بندی بخش کاری دفتر مربوطه در مطابقت به پلان عمومی وزارت تجارت و صنایع.
2. جمع آوری معلومات در رابطه به وضعیت بازارها، احصائیه های اقتصادی کشور میزبان به شمول دوران تجارت، رقم تولیدات (صنعتی، زراعتی، خدمات و غیره)، تحلیل وضعیت بازار هاوپلان های اقتصادی کشور میزبان وارایه گزارش های متداوم و جامع در این مورد به مرکز وزارت تجارت وصنایع.
3. جمع آوری همه جانبه معلومات در مورد ظرفیت ها وامکانات تبادله مال التجاره با کشور میزبان وارایه آن به مرکز وزارت تجارت وصنایع به طور منظم.
4. نظارت دایمی از روند ایجاد تسهیلات برای ورود امتعه افغانی به مارکیت های کشور میزبان از طریق شریک ساختن امکانات موجود وپروسیجر های کاری اداری ذیربط وجلوگیری از ضایع شدن منافع تجارتی واقتصادی کشور وارایه گزارش منظم همراه با پیشنهادات معقول جهت بهتر شدن این روند.
5. تشخیص و تشریح فرصت های موجود در افغانستان برای سرمایه گذاران ومتشبثین کشور میزبان وهمکاری در راستای فراهم آوری تسهیلات در زمینه های سرمایه گذاری آنها درافغانستان.
6. مساعد نمودن زمینه اشتراک فعال وموثر تجار افغانی در گردهمایی های تجارتی ،نمایشگاه ومجامع اقتصادی وتجارتی که در کشور میزبان دایر میگردد.ارایه گزارش مفصل این گردهمایی ونمایشگاهها به مرکز وزارت تجارت وصنایع توام با پیشنهادات مشخص درزمینه بهبود روند ورفع چالش ها وموانع موجود در این راستا.
7. تامین ارتباط و همآهنگی با دوایر دولتی و غیر دولتی کشور میزبان در راستای حل مشکلات تجار افغانی.
8. ارایه مشوره ها، و رهنمایی های لازم به تجار ملی پیرامون رعایت مقررات و معیارهای وارداتی کشور میزبان جهت بهبود روابط تجارتی شان با کشور میزبان .
9. در یافت ومطالعه دقیق ترجیحات گمرکی ویا سایر تسهیلات که کشور میزبان به سایر کشور ها اعطا نموده وارایه گزارش مفصل آن به مرکز وزارت تجارت وصنایع، و همچنان تلاش در راستای اخذ ترجیحات گمرکی کشور میزبان برای امتعه صادراتی افغانستان.
10. ارائه مشورهای لازم در مورد موافقتنامه‌های تجارتی که افغانستان خواهان انعقاد با کشور میزبان می‌باشد.
11. سهمگیری فعال در تطبیق موافقتنامه های دوجانبه همکاری های تجارتی واقتصادی میان افغانستان وکشور میزبان،مطالعه وتحلیل معاهدات وپروتوکول های اقتصادی وتجارتی که کشور میزبان با سایر دولت ها به امضا رسانیده به خصوص تاثیرات آنها بالای روند تجارت وروابط اقتصادی افغانستان با آن کشور و ارایه یک نقل از اسناد مذکور به مرکز وزارت تجارت وصنایع.
12. همکاری در تسهیل حل و فصل منازعات تجارتی و ترانزیتی افغانستان با کشور میزبان و تامین هماهنگی با ادارات مربوطه در خصوص دریافت راه های حل مناسب.
13. حصول معلومات در مورد قوانین و مقررات مرتبط به تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور میزبان و شریک ساختن آن با وزارت تجارت و صنایع.
14. تامین ارتباط کاری متداوم با سازمان ها،موسسات اقتصادی وتجارتی، اتاق های تجارت وصنایع کشور های میزبان جهت ایجاد فرصت های تجاری دوجانبه.
15. تامین ارتباط و هماهنگی با سازمانهای تجارتی مقیم در کشور میزبان که افغانستان عضویت آنرا دارد جهت استفاده اعظمی از این سازمانها.
16. ایجاد ارتباط و تامین هماهنگی میان وزارت تجارت و صنایع و مراکز مطالعات تجارتی در کشور میزبان به هدف انجام تحقیقات و برگزاری برنامه های ارتقا ظرفیت.
17. همکاری و هماهنگی لازم با نمایندگی دایمی افغانستان به سازمان تجارت جهانی طبق میکانیزم هماهنگی میان آتشه های تجارتی و دفتر نمایندگی دایمی افغانستان به سازمان تجارت جهانی به هدف آگاه بودن از روند مذاکرات چند جانبه در سازمان تجارت جهانی و پیگیری تطبیق تصامیم آن در صورت لزوم.
18. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
19. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
20. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه بروفق اسناد تقنینی که از طرف آمر ذیصلاح به وی سپرده می‌شود.

Qualifications

تحصیلات و تجارب:

شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7 ) و( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
• حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره تجارت، تجارت (Commerce)، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی(رشته اداری و دیپلوماسی)، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، اقتصاد بین الملل وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
• حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس و دو سال تجربه کاری برای ماستر.
• تسلط بریکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری )و زبان انگلیسی و ترجیحاً تسلط به زبان محلی کشور میزبان.
• مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

تمامی علاقمندان واجدین شرایط می‌توانند در این روند اشتراک نمایند. متقاضیان می‌توانند فورم در خواستی را به شکل حضوری از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مرکز و دفاتر ساحوی این کمیسیون در ولایات، وزارت محترم تجارت و صنایع در مرکز و ریاست‌های وزارت تجارت و صنایع در ولایات و همچنین به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت تجارت و صنایع دریافت نمایند.
متقاضیان محترم می‌توانند اسناد مورد ضرورت (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح (CV) و اسناد تجربه کاری) را همراه با فورم درخواستی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت تجارت و صنایع در مرکز و ولایات تسلیم نمایند. و یا آن را به صورت آنلاین ضم اسناد، به ایمل آدرس بورد تعینات خدمات ملکی ارسال نمایند.
نوت: برای دریافت فورم درخواستی و اطلاعیه بست های اتسه های تجارتی به لینک های ذیل مراجعه نمایید:
http://afghanexperts.gov.af/file.php?id=109&code=36f4587 اطلاعیه

http://afghanexperts.gov.af/file.php?id=110&code=189e8ef فورم درخواستی

Submission Email

appointment@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook