Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر حسابی

(1799 Views)

About Ministry of Public Works (MoPW)

وزارت فواید عامه

دورنماي ما ايجاد يك شبكه مصون ،موثر و كاراي سرك در افغانستان كه شامل شاهراه هاي منطقوي ، شاهراه هاي ملي ، و سرك هاي ولايتي به شمول پل ها بوده و يك بخش خيلي عمده سيستم ترانسپورتي را براي مردم نجيب افغانستان تشكيل ميدهد،ميباشد

ایجاد نهاد های قوی حکومتی در سطح مرکز و ولایات، قادر به دستیابی به نتایج قابل سنجش ضمن ارائه خدمات برای تمام افغان ها، از اولویت های استراتیژی انکشاف ملی میباشد. استراتیِژِی ریفورم ادارات عامه دولت (PAR) شامل انواع مختلف ریفورم ها ضروری برای دستیابی به این هدف میباشد، که در بخش های مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میباشد. یکی از بخش های مهم این ریفورم ارتقای ظرفیت کارکنان جهت ایجاد یک سیستم اداری مدرن، کارا و حسابده میباشد. ریفورم های در حال جریان شامل دوباره سازی وزارت ها و سایر نهاد ها، و ایجاد تغییرات در مورد شیوه مدیریت و آماده سازی کارکنان

هدف برنامهCBR

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

Job Summary

هدف وظیفه

مدیریت، نظارت و کنترول از امور تادیات، حواله جات، معاشات, محاسبات و جمع آوری عواید در مطابقت به مقررات و طرزالعمل های مربوطه؛

Job Details

Date Posted: 12 Sep 2017 Reference: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/F&A/02
Closing Date: 25 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسولیت های وظیفوی :

1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانه آمریت در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف وزارت؛
2. نظارت از اجرای حواله های مصارف عادی و انکشافی اداره مربوطه در مطابقت با قوانین نافذه کشور.
3. نظارت و کنترول فورم استحقاق معاشات و فورم امر تادیه م 16 برای اجراآت بعدی.
4. ارتباط و هماهنگی متداوم با بخش تادیات ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه جهت اجرای به موقع حواله ها.
5. تائید فورمه های حسابی و حواله جات تحت اجرا جهت طی مراحل منظم امور مالی و حسابی.
6. تهیه و ترتیب شرح مالی سالانه (قطعیه) در آخر هر سال مالی به منظور حسابدهی مصارفات.
7. بازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلاعوض به منظور استفاده درست و مؤثر آن.
8. حصول اطمینان ازترتیب و ارایه راپوربیلانس مصارفاتی طورماهوار، ربع وار، وسالانه به مراجع ذیربط ومقامات ذیصلاح.
9. نظارت از راپورهای روزمره صورت حساب وزارت از بودجه عادی و انکشافی در سیستم AFMIS .
10. ارائه اسناد به بخش های کنترول وتفتیش داخلی، هئیت عالی کنترول تفتیش طبق هدايت ریاست مربوطه؛
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به ریاست از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به آمریت حسابی ؛
12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند

مکلفیتِ گزارش‌دهی:

آمر حسابی به رئیس مالی و حسابی گزارش می دهد.

Skills

تحصیلات و تجربه کاری:

1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7)و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است؛
2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: مدیریت مالی و حسابی ، اقتصاد ، اداره و تجارت به درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
3. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
4. تسلط به یکی از زبان های ملی کشور (دری یا پشتو)و آشنایی (تحریر و تکلم)با زبان انگلیسی
5. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

Qualifications

تحصیلات:

1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: مدیریت مالی و حسابی ، اقتصاد ، اداره و تجارت به درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Business Administration

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
1. کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
2. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزارت فواید عامه ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
3. عنوان وظیفه که شما به آن درخواست مینماید باید به شکل ذیل ARTF/CSMD/CBR/MoPW/F&A/02-Accounting Officer دقیق در عنوان ایمل درخواستی تان ذکر نماید
4. کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.

0202941373

Submission Email

hr.mopw@gmail.com - - - ‎jobs@afghanexperts.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at MOBY Group Kabul 19 Jun 2018
Finance Officer at FHI360/GOLDOZI Kabul 23 Jun 2018
Resident Advisor Pashtany Bank (PB) at Ministry of Finance Kabul 26 Jun 2018
Resident Advisor New Kabul Bank (NKB) at Ministry of Finance Kabul 26 Jun 2018
Supervisory Financial Analyst FSN-12 (Single .. at USAID/Afghanistan Kabul 28 Jun 2018
Internal Audit Director at AFTEL Kabul 25 Jun 2018
Operation Officer at Afghanistan Women Chamber of Commerce and Industry (.. Kabul 22 Jun 2018
Finance Officer at Kakar Advocates LLC Kabul 11 Jul 2018
Finance Expert for MoMP/PSU at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 23 Jun 2018
Senior Administration and Finance Officer at AISS Kabul 30 Jun 2018
TDFکارمند امور بانکی at ATRA Kabul 29 Jun 2018
Financial Specialist FSN-10 at U.S. Embassy Kabul 22 Jun 2018
Audit Manager at Afghan Green Gate Co Kabul 22 Jun 2018
Billing Officer at Global Entourage Company Ltd. Kabul 21 Jun 2018
Finance Officer at Malika and Refa Solution Kabul 20 Jun 2018
Financial Accountant at Smart Telecom Co, Ltd Kabul 02 Jul 2018
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
Female Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook