Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر بودجه

(1771 Views)

About Ministry of Public Works (MoPW)

وزارت فواید عامه

دورنماي ما ايجاد يك شبكه مصون ،موثر و كاراي سرك در افغانستان كه شامل شاهراه هاي منطقوي ، شاهراه هاي ملي ، و سرك هاي ولايتي به شمول پل ها بوده و يك بخش خيلي عمده سيستم ترانسپورتي را براي مردم نجيب افغانستان تشكيل ميدهد،ميباشد

ایجاد نهاد های قوی حکومتی در سطح مرکز و ولایات، قادر به دستیابی به نتایج قابل سنجش ضمن ارائه خدمات برای تمام افغان ها، از اولویت های استراتیژی انکشاف ملی میباشد. استراتیِژِی ریفورم ادارات عامه دولت (PAR) شامل انواع مختلف ریفورم ها ضروری برای دستیابی به این هدف میباشد، که در بخش های مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میباشد. یکی از بخش های مهم این ریفورم ارتقای ظرفیت کارکنان جهت ایجاد یک سیستم اداری مدرن، کارا و حسابده میباشد. ریفورم های در حال جریان شامل دوباره سازی وزارت ها و سایر نهاد ها، و ایجاد تغییرات در مورد شیوه مدیریت و آماده سازی کارکنان

هدف برنامهCBR

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

Job Summary

هدف وظیفه

طرح وترتیب بودجه عادی و انکشافی وزارت به اساس برنامه با سایر واحد های بودجوی وزارت

Job Details

Date Posted: 12 Sep 2017 Reference: ARTF/CSMD/CBR/ MoPW/2017/F&A/03
Closing Date: 25 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت های وظیفوی :

1. ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
2. طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی وزارت فواید عامه در همکاری با سایر واحد های بودجوی وزارت مربوطه در مطابقت با پروگرام بودجه به اساس برنامه .
3. ارائه مشوره های مسلکی و همکاری با رئیس مالی و حسابی در جهت نیل به اهداف اساسی اداره در خصوص ترتیب، اجرا و گزارش دهی بودجه.
4. طرح و تدوین بودجه عادی و انکشافی وزارت فواید عامه جهت اخذ بودجه از وزارت مالیه.
5. اشتراک در تدوین، ترتیب و تنظیم بودجه عادی و انکشافی وزارت فواید عامه غرض طی مراحل بعدی آن.
6. ارائه دلایل منطقی در رابطه به ساختار بودجه در کمیسیون دفاع از بودجه.
7. نظارت و وارسی از تطبیق بودجه عادی و انکشافی وزارت فواید عامه جهت حصول اطمینان از صرفه جوئی بودجه.
8. نظارت و کنترول از ارسال به موقع تخصیصات و حصول اطمینان از مواصلت راپورهای مصارفاتی و قطعی ادارات مرکزی و واحد های دومی وزارت غرض تنظیم تخصیصات واحد های اولی و دومی.
9. تنظیم و مراقبت از صدور تخصیصات در وقت معین جهت توزیع واقع بینانه آن.
10. تهیه گزارش های ربعوار و ماهوار از کارکردهای آمریت مربوطه برای پیگیری اجرای فعالیت ها و آگاهی دهی رهبری اداره از پیشرفت ها.
11. تائید و ملاحظه شد تمام فورمه های بودجوی ( تخصیص ، تعدیل ، تزئید).
12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
13. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
14. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
15. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره.

نتایج متوقع:

الی مدت 2 ماه بعد از استخدام کارکن، باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) در مطابقت با اهداف CBR ومسئولیتهای وظیفوی طرح کند.

مکلفیت گزارش‌دهی:

آمر بودجه به رئیس مالی وحسابی گزارش میدهد.

Skillsتحصیلات و تجارب کاری:

1- مقتضیات حداقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است
2- داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، اداره تجارت، اداره و مدیریت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3- داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظيفه.
4- تسلط کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور(پشتو یا دری)و آشنایی با زبان انگلیسی.
5- مهارت در برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

Qualifications

تحصیلات:

1- داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، اداره تجارت، اداره و مدیریت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Business Administration

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
1. کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
2. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزارت فواید عامه ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
3. عنوان وظیفه که شما به آن درخواست مینماید باید به شکل ذیل ARTF/CSMD/CBR/MoPW/F&A/03-Budget Officer دقیق در عنوان ایمل درخواستی تان ذکر نماید
4. کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.

0202941373

Submission Email

hr.mopw@gmail.com - - - ‎jobs@afghanexperts.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Finance Officer at Jumiat Industrial Association Kabul 28 Jul 2018
Finance Assistant at Sayed Majidi Architecture and Design (SMAD) Kabul 27 Jul 2018
(معتمد (تحویلدار at DABS Wardak 27 Jul 2018
Internal Audit Specialist at MAIL Kabul 23 Jul 2018
Cashier at MAIL Kabul 23 Jul 2018
Finance Manager at OXUS Consulting Group Kabul 29 Jul 2018
Accountant at Abdul Majeed Ali Uhaul Ltd Kabul 15 Aug 2018
SENIOR ACCESS TO FINANCE ADVISOR at DAI Kabul 23 Jul 2018
Internal Audit Finance / Procurement Manager at AFTEL Kabul 21 Jul 2018
Sr. Finance Assistant/Cash Custodian at Ministry of Public Works (MoPW) N.. Kabul 22 Jul 2018
Assistant Manager Finance at Habib Bank Ltd Kabul 31 Jul 2018
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
Female Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook