Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

کارمند تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

(1006 Views)

About ATRA

اداره تنظیــم خــــدمات مخابراتی (اترا) در بست کمبود (کارمند تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس فورم را خانه پوری ، خلص سوانح و اسناد شان را ارسال نمایند..

Job Summary

عنوان وظیفه : کارمند تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شعبه مربوطه: تهیه وتدارکات .
گزارشدهی به : تیم لیدر تدارکات
تعد اد پست :1
بست : (F )
تاریخ: موقعیت: منزل نهم وزارت مخابرات
تاریخ اعلان : 1396/06/22
اخرین تاریخ اخذ درخواستی : 1396/07/11

هدف وظیفه: مدیریت وفراهم آوری تسهیلات در تمام امورتدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی اداره تدارکات، مدیریت و طی مراحل پروسه تدارکات امور مربوطه از اعلان الی عقد قرارداد، پروژه ها در مطابقت به قانون تدارکات، طرزالعمل و پالیسی های مربوطه.

Job Details

Date Posted: 16 Sep 2017 Reference: 0505
Closing Date: 02 Oct 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. همکاری در زمینه ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
2. آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تهیه و تدارک اجناس وخدمات غیر مشورتی از تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات.
3. کنترول و مراقبت از تمام اسناد داوطلبی و نرخگیری امور اجناس و خدمات غیر مشورتی .
4. مراقبت، کنترول و بررسی و اخذ تائید آمر مربوطه در تمامی اسناد داوطلبی.
5. اگاهی و حصول اطمینان از موجودیت بودجه برای تدارک اجناس و خدمات غیر مشورتی شامل پلان تدارکات.
6. ترتیب اثر دهی اسناد مربوط به داوطلبی، اعلان پروژه ها و همکاری در آفر گشایی ها و ارزیابی پروژهای اجناس و خدمات غیر مشورتی .
7. مطالعه و مرور قراردادها به هدف حصول اطمینان از تطبیق و رعایت مواد شرطنامه در قرارداد اجناس و خدمات غیر مشورتی.
8. حصول اطمینان ازاینکه تمام اقدامات مراحل تدارکات به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات طی مراحل شده است.
9. ترتیب، تنظیم وثبت شرکتها در دیتابیس اداره مربوطه جهت دعوت ایشان در داوطلبی ها.
10. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات اجناس و خدمات غیر مشورتی جهت تسریع روند تدارکا ت اداره مربوطه .
11. ترتیب وتنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه و تسلیمی آفرها، وتهیه لست شرکت های محروم شده به آمر مربوطه جهت عدم حضورایشان در پروسه دواطلبی.
12. آماده سازی اسناد اجناس تدارکاتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات، جهت عقد قرارداد.
13. تهیه معلومات دقیق در مورد شا یستگی وظرفیت مورد نیاز اهلیت قراردادهائیکه در مجالس داوطلبی اجناس و خدمات غیر مشورتی اشتراک می نمایند.
14. ترتیب و تنظیم اعلان برنده گی دواطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد.
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.
16. کارمند مذکور به تیم لیدر بخش مربوطه جوابگو میباشد.

Skills

-

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد (7)،(8) و(34)قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل :
o حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
• داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
33 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
o آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات
o بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
o مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

نوټ : خانه پوری فورم درخواستی حتمی است. وهمچنان اسناد تحصیلی تصدیق شده وزارت تحصیلات عالی وتصدیق تجربه کاری با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .


 Web site : www. atra.gov.af
 Tele : 0202105621
 Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt Kabul Afghanistan

Submission Email

hr@atra.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Cook at IFRC Kabul 01 Oct 2017
Project Director at Ministry of Information and Culture Kabul 28 Sep 2017
Office Cleaner at ( Ministry of Agriculture) AAIP Project Kabul 03 Oct 2017
Driver at ( Ministry of Agriculture) AAIP Project Kabul 03 Oct 2017
Admin Assistant at Hamed Warasta Group of Companies Kabul 23 Sep 2017
Policy and Plan Technical Assistant (Re Annou.. at Ministry of Public Wor.. Kabul 22 Sep 2017
Re-announced Procurement Officer SNaPP2 at SNaPP2-MAIL Kabul 30 Sep 2017
رئیس اداری وتدارکات at ATRA Kabul 02 Oct 2017
تیم لیدر تدارکات at ATRA Kabul 02 Oct 2017
امر تدارکات at ATRA Kabul 02 Oct 2017
بست 6 عضو تنظیم مارکیت ها at شاروالی کابل Kabul 01 Oct 2017
بست 6 عضو مدیریت کلتوری at شاروالی کابل Kabul 01 Oct 2017
بست 5 مدیر کلتوری at شاروالی کابل Kabul 01 Oct 2017
بست 3 مدیر تنظیم مارکیت ه.. at شاروالی کاب.. Kabul 01 Oct 2017
بست 3 مدیرعمومی عواید at شاروالی کابل Kabul 01 Oct 2017
Public Relation And Communication coordinator at Ministry of Education (M.. Kabul 23 Sep 2017
مدیر عمومی مالی واداری at کمیسیون شکایات .. Multi Cities 24 Sep 2017
مدیر عمومی تحلیل وبررسی .. at کمیسیون شکا.. Multi Cities 24 Sep 2017
آمریت دارالانشای ولایتی at کمیسیون شکایا.. Multi Cities 24 Sep 2017
Re-Announced Administration Manager at SNaPP2-MAIL Kabul 25 Sep 2017
International Organization and MoU Manager at Afghanistan Chamber of Comm.. Kabul 22 Sep 2017
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook