Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس اداری وتدارکات

(2673 Views)

About ATRA

اداره تنظیــم خــــدمات مخابراتی (اترا) در بست کمبود (رئیس اداری وتدارکات ) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح و اسناد شان را روان نمایند.

Job Summary

بست : رئیس اداری وتدارکات .
دیپارتمنت : اداری وتدارکات .
گزارش به: ریاست بورد اداره اترا
موقعیت: منزل نهم وزارت مخابرات
تعد اد پست: 1
تاریخ اعلان : 1396/06/22
اخرین تاریخ اخذ درخواستی :1396/07/11

Job Details

Date Posted: 16 Sep 2017 Reference: 0606
Closing Date: 02 Oct 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

 طرح وامضای پلان تدارکاتی وارسال آن به اداره تدارکات ملی .
 ارایه پیشنهاد محرومیت داوطلبان مختلف به اداره تدارکات ملی .
 تائید اعلان برای تهیه اجناس تدارکات وخدمات .
 توضیحات درپاسخ به درخواست داوطلبان درصورت ضرورت .
 تائید صدورتعد یلا ت واصلاحات دراسناد داوطلبی .
 تائید نمودن روند تدارکات درمحدوده صلاحیت ( درصورت ضرورت )
 تائید نمودن فسخ روند تخلیه گدام ها ازاموال مازاد در محدوده صلاحیت .
 مسؤلیت رهبری شعبات وکارمندان مربوطه را به منظور تنظیم ورهبری امور اداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی به عهده دارد.
 نظارت متداوم از صورت اجرای وظایف مسؤلین وکارمندان ریاست اداری مطابق لایحه ترتیب شده.
 تامین ارتباط وارسال هدایات وتصامیم بورد به آپریتران وعرضه کنندگان خدمات مخابراتی وسایر ادارات ذیدخل به منظورتطبیق ورعایت از آن.
 نظارت از امور تقرر، انفکاک و سایر امور کارکنان.
 طرح ، ترتیب ، تنظیم و انکشاف تشکیلات دیپارتمنت نظر به استراتیژی و نیازمندیهای داخلی اداره.
 اداره ، رهبری و تنظیم وظایف مربوط به منابع بشری .
 ارائه مشوره درطرح پالیسی های منابع بشری به مقامات ذیصلاح .
 استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدر های ورزیده از طریق سیستم رقابت ازاد و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی .
 ترتیب پلان وایجاد سیستم وطرزالعمل جدید غرض پیشبرد مؤثر امور اداری.
 تنظیم جلسات ومیتنگ ها ی اداری به منظور انسجام ورهبری موثر و بهتر امور اداری.
 ترتیب پلان وسیستم دربخش های تدارکات ، منابع بشری ، اداری وسایر شعبات مربوطه
 مراقبت ، کنترول ، بررسی تمام اسناد داوطلبی به منظور شفافیت پروسیه تدارکاتی.
 بررسی مکاتیب داوطلبان برنده وداوطلبان ناموفق به منظور اعلان نتایج نهائی.
 نظارت از تطبیق تمام پروژه های اداره.
 اجرای سایر وظایف سپرده شده درمطابقت به قانون.
 ترتیب پلان های کاری سالانه، ربعوار، ماهوار و هفته وارمربوط مدیریت مربوط در تطابقت با پلان سالانه ریاست.
 تهیه و ترتیب شرطنامه ها با در نظر داشت قانون تدارکات و پالیسی های مربوطه.
 تهیه و ترتیب راپور های ارزیابی و ارایه وضاحت در صورت ضرورت.
 حفظ و نگهداری تمام دوسیه ها، آفرها، ضمانت بانکی ها و سایر اسناد مربوط به ریاست.
 طی مراحل امور دارکاتی از مرحله اعلان الی عقد قرارداد.
 اشتراک در جلسات آفر گشایی هدایت مقامات ذیصلاح
 رئیس دیپارتمنت به رئیس بورد اداره اترا جوابگو میباشد.

Skills

-

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست، در مواد (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 دارای حد اقل پنج سال تجربه کاری در بخش تدارکات ،وبخش های اداری در ادارات د ولتی و یا غیر دولتی داشته باشد.
 دارای تحصیلات عالی حد اقل به سویه لیسانس دربخش ، جقوق ، اقتصاد عمومی و اداره وتجارت باشد.
 با پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" ( MS Office ) وانترنیت دسترسی داشته باشد.
 به لسان دری وپشتو به خوبی تکلم نموده وبه لسان انگلیسی آشنایی داشته باشد.
 در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

نوټ : خانه پوری فورم درخواستی حتمی است. وهمچنان اسناد تحصیلی تصدیق شده وزارت تحصیلات عالی وتصدیق تجربه کاری با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .
 Web site : www. atra.gov.af
 Tele : 0202105621
 Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt Kabul Afghanistan

Submission Email

hr@atra.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Lead Reporting Officer at DABS Kabul 06 Aug 2018
عضو استفاده از بهینه های .. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Jul 2018
عضو استرداد املاک at شاروالی کابل Kabul 28 Jul 2018
Driver (SB1/5) at UNDP Afghanistan Bamian 05 Aug 2018
کار شناس اطلاعات و ارتبا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کار شناس اط.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کارشناس آگا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
Administrative/Logistics & Bookkeeping Assist.. at Catalyzing Afghan Agri.. Nangarhar 25 Jul 2018
Guard / گارد at Jumiat Industrial Association Kabul 28 Jul 2018
Admin Logistic Assistant at MAIL/CPO/OFWMP Kabul 31 Jul 2018
CEO Admin Assistant at AFTEL Kabul 27 Jul 2018
نظارت کننده at Da Afghanistan Bank Kabul 23 Jul 2018
HR Manager at APEC Kabul 16 Aug 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 31 Jul 2018
Business Support Assistant at United Nations World Food Programme Herat 23 Jul 2018
Cook - آشپز at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 28 Jul 2018
transiator at U.A.E. Embassy Kabul 03 Sep 2018
Project Assistant (دستیار مدیر پر.. at Dynamic Rigid Kabul 29 Jul 2018
اشپز at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغان .. Kabul 28 Jul 2018
صفا کار at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغ.. Kabul 28 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook