Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس اداری وتدارکات

(2118 Views)

About ATRA

اداره تنظیــم خــــدمات مخابراتی (اترا) در بست کمبود (رئیس اداری وتدارکات ) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح و اسناد شان را روان نمایند.

Job Summary

بست : رئیس اداری وتدارکات .
دیپارتمنت : اداری وتدارکات .
گزارش به: ریاست بورد اداره اترا
موقعیت: منزل نهم وزارت مخابرات
تعد اد پست: 1
تاریخ اعلان : 1396/06/22
اخرین تاریخ اخذ درخواستی :1396/07/11

Job Details

Date Posted: 16 Sep 2017 Reference: 0606
Closing Date: 02 Oct 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

 طرح وامضای پلان تدارکاتی وارسال آن به اداره تدارکات ملی .
 ارایه پیشنهاد محرومیت داوطلبان مختلف به اداره تدارکات ملی .
 تائید اعلان برای تهیه اجناس تدارکات وخدمات .
 توضیحات درپاسخ به درخواست داوطلبان درصورت ضرورت .
 تائید صدورتعد یلا ت واصلاحات دراسناد داوطلبی .
 تائید نمودن روند تدارکات درمحدوده صلاحیت ( درصورت ضرورت )
 تائید نمودن فسخ روند تخلیه گدام ها ازاموال مازاد در محدوده صلاحیت .
 مسؤلیت رهبری شعبات وکارمندان مربوطه را به منظور تنظیم ورهبری امور اداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی به عهده دارد.
 نظارت متداوم از صورت اجرای وظایف مسؤلین وکارمندان ریاست اداری مطابق لایحه ترتیب شده.
 تامین ارتباط وارسال هدایات وتصامیم بورد به آپریتران وعرضه کنندگان خدمات مخابراتی وسایر ادارات ذیدخل به منظورتطبیق ورعایت از آن.
 نظارت از امور تقرر، انفکاک و سایر امور کارکنان.
 طرح ، ترتیب ، تنظیم و انکشاف تشکیلات دیپارتمنت نظر به استراتیژی و نیازمندیهای داخلی اداره.
 اداره ، رهبری و تنظیم وظایف مربوط به منابع بشری .
 ارائه مشوره درطرح پالیسی های منابع بشری به مقامات ذیصلاح .
 استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدر های ورزیده از طریق سیستم رقابت ازاد و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی .
 ترتیب پلان وایجاد سیستم وطرزالعمل جدید غرض پیشبرد مؤثر امور اداری.
 تنظیم جلسات ومیتنگ ها ی اداری به منظور انسجام ورهبری موثر و بهتر امور اداری.
 ترتیب پلان وسیستم دربخش های تدارکات ، منابع بشری ، اداری وسایر شعبات مربوطه
 مراقبت ، کنترول ، بررسی تمام اسناد داوطلبی به منظور شفافیت پروسیه تدارکاتی.
 بررسی مکاتیب داوطلبان برنده وداوطلبان ناموفق به منظور اعلان نتایج نهائی.
 نظارت از تطبیق تمام پروژه های اداره.
 اجرای سایر وظایف سپرده شده درمطابقت به قانون.
 ترتیب پلان های کاری سالانه، ربعوار، ماهوار و هفته وارمربوط مدیریت مربوط در تطابقت با پلان سالانه ریاست.
 تهیه و ترتیب شرطنامه ها با در نظر داشت قانون تدارکات و پالیسی های مربوطه.
 تهیه و ترتیب راپور های ارزیابی و ارایه وضاحت در صورت ضرورت.
 حفظ و نگهداری تمام دوسیه ها، آفرها، ضمانت بانکی ها و سایر اسناد مربوط به ریاست.
 طی مراحل امور دارکاتی از مرحله اعلان الی عقد قرارداد.
 اشتراک در جلسات آفر گشایی هدایت مقامات ذیصلاح
 رئیس دیپارتمنت به رئیس بورد اداره اترا جوابگو میباشد.

Skills

-

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست، در مواد (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 دارای حد اقل پنج سال تجربه کاری در بخش تدارکات ،وبخش های اداری در ادارات د ولتی و یا غیر دولتی داشته باشد.
 دارای تحصیلات عالی حد اقل به سویه لیسانس دربخش ، جقوق ، اقتصاد عمومی و اداره وتجارت باشد.
 با پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" ( MS Office ) وانترنیت دسترسی داشته باشد.
 به لسان دری وپشتو به خوبی تکلم نموده وبه لسان انگلیسی آشنایی داشته باشد.
 در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

نوټ : خانه پوری فورم درخواستی حتمی است. وهمچنان اسناد تحصیلی تصدیق شده وزارت تحصیلات عالی وتصدیق تجربه کاری با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .
 Web site : www. atra.gov.af
 Tele : 0202105621
 Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt Kabul Afghanistan

Submission Email

hr@atra.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Driver at Joint Monitoring and Evaluation Committee(MEC) Kabul 24 Mar 2018
Travel Assistant FSN-07 at U.S. Embassy Kabul 25 Mar 2018
Regional Admin/finance clerk - Herat at NEI (Nutrition and Education Inte.. Herat 31 Mar 2018
Administrative Clerk at U.S. Embassy Kabul 22 Mar 2018
Regional Manager at CYEEO Multi Cities 25 Mar 2018
Driver at ASDP/DMTVET/MOE Kabul 21 Mar 2018
Admin/Finance at Sky Carvan Travel Kabul 01 Apr 2018
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Balkh 20 Mar 2018
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Balkh 20 Mar 2018
Driver at MAIL/CPMO Multi Cities 17 Mar 2018
صفا کار at DABS/KBD Kabul 18 Mar 2018
Store Keeper at SNaPP2-MAIL Kabul 17 Mar 2018
Deliverables Specialist/Administrative Assist.. at Afghanistan Holding Gr.. Kabul 18 Mar 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook