Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر عمومی منابع بشری

(2056 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

اجراآت به موقع در امور منابع بشری، انکشاف نظام اداری به شیوه های پیشرفته، اجراآت به موقع در امور منابع بشری و آمریت های ولایات

Job Details

Date Posted: 16 Sep 2017 Reference: 7/25/SBUH
Closing Date: 28 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Human Resource Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. تهیه و ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربع وار و سالانه مدیریت عمومی منابع بشری.
2. تنظیم و ترتیب پلان آموزشی سالانه، هماهنگ ساختن ترینینگ ها و پلان های مربوطه بخاطر بلند بردن ارتقاء ظرفیت پرسونل در سطح زون.
3. ترتیب پلان ارزیابی سالانه پرسونل و اجرای ارزیابی پرسونل به اساس دست آوردها و لایحه وظایف شان.
4. ایجاد و انکشاف دتابس مامورین در سطح زون.
5. کنترول و نظارت از حاضری پرسونل مطابق به نظام کاری.
6. ترتیب و تنظیم تشکیل در ختم سال با مشوره رئیس اداره.
7. ترتیب راپور های حاضری در اخیر هر ماه.
8. ترتیب راپور وضعیت پرسونل در اخیر هر ماه.
9. ترتیب راپور اضافه کاری پرسونل در اخیر هر ماه.
10. ترتیب نظام رخصتی های قانونی پرسونل در هر سال.
11. هماهنگی با مقامات و ادارات مرتبط در سطح ولایت.
12. ارائه پیشنهادات در خصوص مکافات و مجازات کارکنان، تبدیلی، انفکاک و ... درتفاهم با مقام ریاست به اساس ارزیابی دقیق.
13. فراهم سازی زمینه استخدام افراد، ترفیع و تقاعد، مجازات و مکافات، مراقبت از امور مربوطه و طی مراحل اسناد مطابق به قانون نافذه کشور و شرکت آبرسانی شهری افغانستان.
14. ارایه گزارش به مقام ریاست از تحقق و اجراات امور منابع بشری درسطح شعبات مربوطه
15. نظارت وکنترول از امورات روتین بخشهای مربوط.
16. مدیر منابع بشری مسئول و همکار با کارمندان اداره دربخش های تحقق حقوق و امتیازت کارمندان طبق قانون کارمندان.
17. اطاعت پذیری و اجرای سایر دساتیر قانونی مقام ریاست.

Skills

1. تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
2. مهارت در پلان گذاری، گزارش نویسی، بلدیت کامل به کمپیوتر، اینترنت و غیره تکنالوژی جدید.

Qualifications

1. درجه تحصیل: لیسانس (به درجه های بالاتر ترجیح داده می¬شود).
2. تجارب لازمه: حداقل پنج سال تجربه مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Herat

Education:

Bachelors Degree, Administrative

Submission Guideline

به اطلاع آن عده از متقاضیان کار رسانیده می شود که مراتب آتی را رعایت نمایند:
1. سی وی یا بیوگرافی متقاضیان به یکی از زبان های رسمی کشور باشد.
2. اسکن اصل تذکره تابعیت و سند تحصیلی که وزارت آن را تایید کرده باشد ارسال آن به ایمیل این اداره ضروری است.
3. از آنجائیکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات و یا سرتیفیکت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می نماید، بناءً ایجاب می نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده اند کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
4. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می نمایند و یا قبلاً وظیفه اجراء نموده اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدیدشان را که تاریخ صدور داشته باشد.(مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تایید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد).
5. کاندید محترم که سابقه کاری منحیث کارکن در ادارات، مؤسسات و سازمان های خصوصی داخلی و خارجی را داشته است مکلف به ارائه تصدیق دوره کارکردگی یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم درخواستی نماید.
6. اسنادی که ارائه می دارند روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی شده و هیچگونه اسناد جداگانه بعد از ارسال سی وی به ایمیل این اداره پذیرفته نمی شود.
7. کاندیدان محترم مکلف اند تا عنوان وظیفه و شماره اعلان را که به آن درخواست می نماید به شکل درست در ایمیل درخواستی خویش ذکر نماید.

Submission Email

hwsd.hr.jobs@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Performance Appraisal Officer at DABS Kabul 31 Jul 2018
HR Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
Female HR Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook