Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر اسناد تقنین مشارکت عامه و خصوصی

(2031 Views)

About وزارت مالیه

پس منظر وزارت مالیه:
وزارت مالیه   نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را   دارد که عبارت از   جمع آوری عواید  و اداره  امور مالی دولت  میباشد.  همچنان مدیریت درست مصارف  و بسیج سازی عواید  بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله  اولویت های  عمده این  وزارت بشمار  میرود.
وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید.وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:
-- ایجاد سیستم های مالی، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی
--اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن
-- ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه .
یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی  برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.
وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنراپذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی  ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های  مربوط به انها نام برد . 
 
هدف برنامه CBR:
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی  افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ووزارت محترم مالیه رهبری ومدیریت میگردد، وذریعه بودجه ملی از طریق(ARTF )تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی،بهبود اجراات و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها وادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکا به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR  استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهدام برنامه CBR در وزارت مالیه داشته باشند  اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام میگردند، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

Job Summary

هدف بست:
مطالعه ، تحقیق ، انکشاف قوانین و مقررات جهت تقویه مشارکت عامه و خصوصی و ارایه مشوره های لازم به ارتباط موضوعات حقوقی و قانونی پروژه های واصله مشارکت، قراردادها، موافقتنامه ها، اسناد و معاملات مشارکت و شکایات مربوط به قرارداد ها و حل منازعات

Job Details

Date Posted: 12 Sep 2017 Reference: ARTF/CSMD/MOF/037
Closing Date: 18 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Short Term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسوُلیت ها:
ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه  درمطابقت با پلان ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده.
مرور قوانین و مقررات موجوده و پیشنهاد اصلاحات یا طرح قوانین جدید مورد نیاز جهت افزایش مؤثریت، مثمریت و شفافیت در مراحل مشارکت؛
بازنگری و ترتیب پلان ها، پالیسی ها، مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود ها به منظور ایجاد سیستم مشارکت عامه و خصوصی مؤثر در سراسر کشور؛
اشتراک در مجالس تقنینی جهت ارایه مشوره های مسلکی  در مورد غنامندی  اسناد تقنینی اداره.
همکاری در تحلیل پروژه های واصله مشارکت از نگاه حقوقی و اسناد معاملاتی مشارکت.
ارایه مشوره های حقوقی در پی ریزی روش های حمایت از پروژه های مشارکت بوسیله برنامه وجوه مشارکت جهت رسیدن به اهداف پالیسی و تجارتی دولت؛
ارایه مشوره های حقوقی در مورد پیشنهادات مشوق ها، معافیت های مالی، تعطیلات مالیاتی و سایر موارد مربوط در خصوص تطبیق پروژه های مشارکت با ریاست های وزارت مالیه و سایر جوانب ذیدخل؛
همکاری حقوقی در مورد ترتیب و طرح اسناد معیاری، طرزالعمل ها، مقررات، پالیسی ها، رهنمودها و متحدالمال ها مشارکت عامه و خصوصی؛
همکاری  با ریاست مسلکی مشارکت عامه و خصوصی در صورت ضرورت در تطبیق روش های کاهش خطرات و حل منازعات؛
همکاری با کارشناس بخش ارتقای ظرفیت در ایجاد طرح و ارایه برنامه های آموزشی حل منازعات و مشوره با سکتور خصوصی.
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
 مدیریت و اداره  کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت به قوانین و مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود
نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA )موقف خویش را مطابق به چهار چوب نتایج سی بی آر و مسولیت ها /مکلفیت ها لایحه وظایف  خویش را انکشاف دهد.
مسئولیت راپوردهی:
آمر تقنین اسناد مشارکت عامه و خصوصی به رئیس طرح و انکشاف مشارکت عامه و خصوصی گزارش میدهد

Qualifications

تحصیلات و تجارب
حد اقل شرایط:
شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7 ) و( 34 ) قانون کار کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
حد اقل دارای سند تحصیلی  لیسانس در رشته حقوق – علوم سیاسی، اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی اداره عامه، علوم اجتماعی، شرعیات ( فقه و قانون) و به درجه تحصیل بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.
حداقل مدت  دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
تسلط بریکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری ) و زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت مالیهاعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1.   ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2.   کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت مالیه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3.   کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت مالیه و یا به ایمیل آدرس منابع بشری وزارت مالیهارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR)  را در کاپی  (CC) داشته باشند.
 
4.   کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5.   اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6.   اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7.   از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8.   کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9.   کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10.                       به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت مالیه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11.                       هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت: کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
·         در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزارت مالیهارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR)  را در کاپی  (CC) داشته باشند.
·         کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0202105442 - 0202101774

Submission Email

mof-careers.hr@outlook.com and Cc jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook