Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس انکشاف سکتور خصوصی

(1938 Views)

About Ministry of Agriculture Irrigation and livestock (MAIL)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌های سکتوری حکومت افغانستان است که با در نظر داشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار؛ تلاش دارد، با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِ مشروع افغانستان را احیا و تولید و بهره‌ برداری را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور تسهیل رشد پایدار؛ مدیریت و حفاظت نماید، زیربناها و سیستم‌های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود ببخشد؛ و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه داده و ظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت ، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصونیت غذایی برای تمام مردم است. بنابرآن جهت افزایش بهره‌ برداری، تولید، و تمرکز بالای محصولات زراعتی‌ای که دارای مزیت رقابتی هستند با استفاده از روش‌های مناسب تقویت بیشتر یابد.

Job Summary

هدف کلی بست:
اطمینان از تطبیقچارچوب ملی انکشاف زراعت انکشاف سیستم های آبیاری ومالداری از طریقفعالیت هایریاستانکشاف سکتور خصوصی، کمکو همکاری دوامدار در بخش توسعه چارچوب انکشاف پالسی در بخش سکتور خصوصی. وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری مطابق به چارچوب انکشاف ملی زراعت مسوولیت طرح و نظارت از تطبیق پالیسی و طرزالعمل ها را به عهده دارد.
هدف وزارت از تقویه سکتور خصوصی به منظوری رهبری فعالیت های زراعت و انکشاف تجارت زراعتی جهت بوجود آوردن سیستم مارکیت تجارت زراعتی که وزارت نقشپالیسی سازی و نظارتی را بعهده خواهد داشت .البته وزارت در بعضی از بخش ها (تحقیقات و ترویج) فعالیت خواهد داشت.
مؤثریت وپایداریمستلزماین است که انکشافزراعت بر اساس سنجشمصرف کننده گان و تقاضای بازار بوده و با شرایط متغیر و اگرو ایکولوژی و تنوع فرهنگی افغانستان تغییر یابد.

هدف برنامه CBRF:

این بست جزء از بست های برنامه CBR وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت زراعت بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری وزارت از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده دراین بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Details

Date Posted: 07 Oct 2017 Reference: MAIL-CBR-35-017
Closing Date: 16 Oct 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Agriculture Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسئولیت ها:

• پالسی: رهبری تسهیل فعالیتها جهت انکشاف سکتور خصوصی در وزارت زراعت، آبیاری ومالداریاز طریق طرح و تطبیق پالیسی ها و رهنمودها.این پالیسی ها و رهنمود ها در راستایی بوجود آودرن یک فضای مناسب در رشد فعالیت های سکتور خصوصی در بخش زراعت و مالداری باشد:

• مسئولیت ها:فراهم نمودن حمایت فنی به شرکت های سکتور خصوصی بخش های زراعت ومالداری همچنان تسهیل امور مالی سکتور زراعت از طریق بانک انکشافزراعتی و تسریع تجارت، مشارکت با دهاقین، کوپراتف ها و شرکت ها در داخل و خارج از کشور.

• ب. رهنمائی: تسهیل کمک های مسلکی به سکتور خصوصی جهت توسعهامکاناتبازاریابیبرای محصولات زراعتیو مالداری.
• ت. حمایتتخنیکی: تسهیل خدمات مشوره دهی فنیو مسلکیبه سرمایه گذاران سکتورخصوصیجهت افزایش تولیدات وموثریت بیشتر سکتور زراعتو مالداری افغانستان.

ج. دست یابی به منابع مالی: تسهیل دست یابی به منابع مالی از طریق بانک انکاشف زراعتی و دیگر موسسات مالی و با منابع قرضه دهی.

د. نظارت:هماهنگی، تسهیلو نظارت از تطبیقپروژه هایکه از طریق بودجهمربوطه برایانکشافسکتور خصوصی تخصیص داده شده است.

• هماهنگی:تهیهو ایجاد میکانیزم مؤثر هماهنگی با نهاد های ذیربط برای بهبود سرمایه گذاران و بهبود دسترسی به خدمات زراعتی از طریق سکتور های خصوصی. همچنین تسهیل و جذب سرمایه گذاری خصوصی از خارج و داخل کشور در سکتور زراعت و مالداری.

أ‌) سازماندهی نمایشگاه زراعتی بین المللی بطور سالانه برای ترویج بیشترسکتور زراعت افغانستان.
ب‌) توسعه و حفظ ارتباطات با تجار های بین المللی از طریق سفارتخانه های افغانستان، سفارتخانه های مستقر در کابل از طریق سکتور خصوصی.
ت‌) فراهمآوری تسهیل هماهنگی روابط تجاری با تجاران ملی و بین المللی.
ث‌) رهبری طرح رهنمائی ها برای سرمایه گذاری ملی و بین المللی در افغانستان.
ج‌) طرح رهنمائی ها و اعلانات بازاریابی برای محصولات زراعتی و سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی.
ح‌) حصول اطمینان از هماهنگی تمام برنامه ها و پروژه های تحت کمک های مالی چند جانبه و دو جانبه برای این سکتوربا پالیسی های سکتور خصوصی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

• ارتقاء ظرفیت:فراهم آوری تسهیلات از طریق وتطبیق برنامه های ارتقایظرفیت برای سرمایه گذاران سکتور خصوصی زراعت ومالداری همچنان بوجود آوردن اصلاحات لازم جهت عرضه خدمات مفید و موثر در زمینه:

أ‌) آموزش سرمایه گذاران خصوصی در طرح وتطبیق پلان های تجاری و نظارت از تطبیق آن.
ب‌) مشوره دهی های فنی و حرفه ای برای سرمایه گذاران خصوصی در افزایش محصولات و موثریت پروژه های زراعت ومالداری ، از جمله توسعه زنجیره ارزش افزائی.
• فعالیت ها: حصول اطمینان از ثبات و ادامه پروژه های سکتور خصوصی در چارچوب پالیسی، مراحل تدریجی مناسب فعالیت های توسعوی با تعریف روشن از نتایج و اهداف سرمایه گذاری و آموخته های تجارب قبلی.

ا) بررسی و ارزیابی پروژه های تصویب شده و حصول اطمینان از تطبیق قوانین ذیربط .
ب) صدور جواز کار وثبت پروژه های زراعتی و مالداری در مدت زمان تعین شده آن.
ج) کنترول، هماهنگی و نظارت از تطبیق پروژه های زراعتی و مالداری در مرکز و ولایات.
• مدیریتو رهبری: رهبری، برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت های ریاست انکشاف سکتور خصوصی وپلان های کاری،تهیه و تنظیم پلان های کاری و گزارش عملکرد ها به صورت ماهانه ، ربعوار و سالانهبه ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها.
أ‌) انکشاف و پیگیری نتیجه ها وتشخیص شاخص های اجراات جهت پیگیری پیشرفت فعالیت هایریاست انکشاف سکتور خصوصی به منظور رسیدن به اهداف.
ب‌) ظرفیت سازی کارمندان ریاست سکتور خصوصی جهت بهبود خدمات از طریق تطبیق برنامه های آموزشی .
ت‌) مرور و تجدید تشکیل ریاست انکشاف سکتور خصوصی با در نظر داشت اهداف این ریاست.
ث‌) بهبود در پروسه های کاری عرضه خدمات در ریاست.

نتایج متوقعه:

1- برگذاری نمایشگاه زراعتی سالانه بطور احسن با مشارکت حداقل 10 نهاد هایتجارتیبین المللی.
2- ایجادراهنمای سرمایه گذاری سکتور زراعتی برای حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان.
3- تصویب پلان کاری سالانه توام با شاخص های اجراات جهت تعقیب پیشرفت ها .
4- حمایت حد اقل 5 سرمایه گذار تجارتی زراعتی در دسترسی به قرضه.
5- تطبیق درست پروگرام های بودجوی سکتور خصوصی به وقت معینآن.
6- ایجاد میکانیزم مناسب هماهنگی با قرضه دهندگان و سرمایه گذاران خصوصی برای اطمینان و قناعت از خدمات سکتور خصوصی در کشور.
7- طرح مودل پالیسی های موثر و مفید برای سکتور خصوصی جهت گسترش خدمات سکتور خصوصی و ایجاد میکانیزم همکاری با سرمایه گذاران ملی و بین المللی.

گزارش دهی:
رئیس سکتورخصوصی باید به طور مستقیم به رئیس عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها ی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گزارش دهد.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

3 . سایر مهارت ها ( افهام و تفهیم، هماهنگی، پلانگذاری و غیره ... )
تسلط به زبان دری، پشتو . ازینکه این بست با تجارت بین الملیی زیاد سر و کار دارد، تسلط به زبان انگلیسی ضروری پنداشته میشود. قابلیت استفاده از ((MS Office

Qualifications

مهارت ها و تجارب:
حداقل پذیرش درین پست در ماده 7 و 8 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر شده است.

1 . حداقل تحصیلات:
حداقل لیسانس اقتصاد زراعتی، زراعت ، مدیریت و تجارت. ماستری ( تجارت زراعتی ، MBA و یا سایر رشته های مرتبط )ارجهیت داده میشود

2 . تجربه مورد نیاز ( نوع و مدت زمان تجربه ) :
حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط بوظیفه و بیشتر از 3 سال ارجعیت داد،میشود.
- کار درسکتورخصوصی،فروشاتوبازاریابی،تجارتبینالمللی،توسعهاستراتژیهایبازاریابیومدیریت بازاریابی، نمایشگاه زراعتی و یا تجارت شبیه ترجیح داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Agriculture

Submission Guideline

ه اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالیایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس منابع بشری وزات زاعت ، آبیاری و مالداری ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.

0744369636

Submission Email

vacancies.cbr.mail@gmail.com, CCjobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Regional Animal Production Officer at MAIL/NHLP Multi Cities 29 Sep 2018
Provincial Coordinator at MAIL/NHLP Farah 29 Sep 2018
Regional Orchard Management Officer at MAIL/NHLP Herat 25 Sep 2018
Provincial Livestock Officer at MAIL/NHLP Multi Cities 25 Sep 2018
National Quarantine Plant Entomologist at MAIL/AAIP Nangarhar 25 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook