Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

ولسوال ولایت های بادغیس( آبکمری) بامیان (کهمرد) بدخشان (کوفاب) بلخ (خلم و چهارکنت ) پکتیا(شواک) پکتیکا ( دیله ، گیان و نیکه) جوزجان (خانقاه )خوست (موسی خیل و قلندر) زابل (شملزی) غزنی (اجرستان) غور (چهار سده ) فراه (پشت رود و خاک سفید) کندهار ( شاه ول

(4963 Views)

About اداره مستقل ارگان های محلی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، کارا و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (16) بست رتبه دوم ولسوالی را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق حکم شماره (1629) مورخ 18/8/1394 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به اعلان بسپارد.
بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندید نموده اشتراک نمایند.

Job Summary

رهبری، اداره، تنظیم، طرح و انکشاف ستراتیژی ها و برنامه ها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی در سطح ولسوالی مطابق احکام قوانین، مقررات و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی

Job Details

Date Posted: 07 Oct 2017 Reference: 001-016
Closing Date: 17 Oct 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 16 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1) نماینده گی ازقوه مجریه واعمال صلاحیت های سپرده شده درسطح ولسوالی
2) مسول تامین حفظ صلح امنیت نظم عامه وثبات درسطح ولسوالی می باشد.
3) نماینده گی ازدولت درسطح ولسوالی
4) تطبیق قانون اساسی وسایرقوانین
5) حصول اطمینان ازایجاد وتطبیق حکومتداری خوب
6) حفاظت وتقویت حقوق بشری شهروندان
7) حصول اطمینان ازعرضه نیازهای اساسی اقتصادی شهروندان
8) کاهش فقر
9) تقویت انکشاف فرهنگی واجتماعی
10) حصول اطمینان ازاین امرکه باشندگان ولایت خدمات عامه موردنیازشان را با کیفیت مطلوب ومطابق با نیاز های شان دریافت می نمایند
11) ازبین بردن کشت کوکناروتقویت معیشت بدیل.
12) حصول اطمینان ازتطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان وبرنامه های اداری اولویت ملی
13) ایجاد هماهنگی میان مساعی ادارات محلی ومرکزدرولسوالی
14) ولسوال یک سیستم مناسب را جهت پرداخت پول نقد ایجاد تغیرات درطرح پیشنهادی بودجه طی مراحل قرارداد ها وتوافقنامه های مختلف ایجاد می نماید
15) تطبیق ساختارها ونظام های سازمانی جدید
16) اعتلای ارزش های دینی
17) حصول اطمینان از پلانگذاری ومدیریت موثرپلان های انکشافی ولسوالی
18) حصول اطمینان ازحسابدهی اداره ولسوالی
19) حسابدهی ولسوال به مردم
20) حصول اطمینان ازایجاد یک سیستم نظارت وارزیابی
21) حصول اطمینان ازتدوین برنامه های لازم برای مقابله با حوادث طبیعی وکاهش اسیب های ان
22) ایجاد یک نظام ارتباطات مدرن

Qualifications

با در نظر داشت طرزالعمل جدید برای استخدام بست های معاونین و ولسوالان برای بست های ولسوالان ولایات بر علاوه مصادیق بند (5 و 4.3.2.1) ماده 7 قانون کارکنان خدمات ملکی ،معیار ها و اوصاف ذیل نیز در نظر گرفته میشود :

درجه تحصیل لیسانس، فوق بکلوریا و یا بکلوریا
لیسانس با داشتن 3سال ، فوق بکلوریا باداشتن 6 سال و بکلوریا با داشتن 8 سال تجربه کاری که از جمله حداقل 2 سال تجربه کاری آن در بخش رهبری و مدیریتی .
سن کاندید باید حداقل از (30) کمتر نباشد.
کاندید باید وفادار به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشد.
کاندید باید تعبیض سمتی ،نژادی و قومی نداشته باشد.
کاندید با ید درک و تحلیل خوب از اوضاع اجتماعی و فرهنگی ولایت مربوطه را داشته باشد.
کاندید باید تعهد مبارزه علیه فساد اداری هماهنگی در محو کشت مواد مخدرد را داشته باشد.
کاندید باید مرتکب به جرایم نباشد.
کاندید باید تعهد رعایت تمام موازین و ارشادات دین مبین اسلام و عنعنات پسندیده مردم را داشته باشد.
کاندید باید مهارت مدیریت ارتباطات خوب و حل منازعات را داشته باشد.
کاندید باید استعداد و ظرفیت آموزش و کسب مهارت مسلکی را داشته باشد.
کاندید باید بعد از استخدام برای مدت ده یوم در انستیتوت خدمات ملکی آموزش را فرا گیرد.

Job Location

Afghanistan - Badghis
- Bamian
- Badakhshan
- Balkh
- Paktia
- Paktika
- Jawzjan
- Khost
- Zabul
- Ghazni
- Ghowr
- Farah
- Kandahar
- Kunar
- Nimruz
- Helmand

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

اشخاص واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشر الی ختم اعلان، فورمه ‌های درخواستی بست متذکره را از ساعت ۹ صبح الی ختم ساعات کاری از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ،اداره مستقل ارگانهای محلی، ، ریاست منابع بشری ولایت و دفتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخذ و بعد از خانه‌ پری دوباره به بخش مربوطه بسپارند، همچنان کاندیدان می‌توانند لایحه وظایف و فورم کاریابی را به شکل آنلاین روی صفحه انترنیتی اداره مستقل ارگانهای محلی(http://www.idlg.gov.af/jobs/) دریافت نمایند و به ایمیل آدرس ذیل فورمه خانه پری شده و اسناد مربوطه خویش را ارسال نمایند. باید یادآور شد که تاریخ امتحان تحریری و تقریری بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره‌ های تماس در فورم درخواستی طور دقیق بنویسند. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‌شود. هنگام مراجعه یک قطعه عکس و کاپی اسناد تحصیلی خویش را با خود داشته باشید.

قابل توجه کاندیدان محترم: به اساس فرمان شماره(92)مورخ6/9/1392 مقام محترم ریاست جمهوری اسلام افغانستان (هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی،بست های نظامی و غیرخدمات ملکی،درجریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه درتقررشان اقدام نمایند،ازاشتراک درپروسه رقابتی همان بست،محروم میگردند).
-در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد مسوولیت آن بدوش متقاضی می باشد.

Submission Email

gdhr@idlg.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
رئیس تکنالوژی معلوماتی .. at وزارت معارف Kabul 01 Mar 2018
اعلان مجدد - آمریت نظارت .. at لوی څارنوال.. Kabul 25 Feb 2018
اعلان مجدد - آمرتفتیش مال.. at لوی څارنوال.. Kabul 25 Feb 2018
رئیس خدمات صحی و تعلیمی ک.. at ریاست عمومی .. Kabul 25 Feb 2018
آمر حمایت مالکیت های فکر.. at وزارت تجارت.. Kabul 28 Feb 2018
رئیس معارف ولایتی – بست .. at وزارت معارف Multi Cities 23 Feb 2018
رئیس منابع بشری – بست رت.. at کمیسیون مست.. Kabul 21 Feb 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook