Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر عمومی سیستم اطلاعات مالی

(1197 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

پیشبرد سیستم اطلاعات مالی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان.

Job Details

Date Posted: 10 Oct 2017 Reference: 18/7/1396
Closing Date: 20 Oct 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار وسالانه جهت رسیدن به اهداف وظیفوی.
• جمع آوری اطلاعات مالی از زون ها، کارمندان مالی و محاسبه ریاست عمومی و شعبات ریاست عملیاتی
• تحلیل همه جانبه اطلاعات مالی جمع اوری شده با استفاده از شاخص های کلیدی
• ترتیب جدول های مقایسوی اطلاعات مالی از لحاظ زمانی و موقعیت های کاری ( زون ها)
• نهایی ساختن گزارشات و تحلیل ها به وقت و زمان معین آن جهت تصمیم گیری های مقامات عالیرتبه شرکت
• همکاری با مسئولین سیستم اطلاعات مالی زون ها در ترتیب راپور ها و همچنان رهنمایی انها در رفع مشکلات سیستم اطلاعات مالی و شریک ساختن مشکلات و چالش ها ی بخش اطلاعات مالی با ریاست های مرکزی شرکت
• ترتیب وتدویر مجالس جهت رفع مشکلات با دیپارتمنت های ذیربط به شکل ربعوار
• نظارت و فوتو کاپی کردن اسناد داشتن فایلنگ درست و منظم اسناد به شکل هارد و سافت
• رعایت قوانین و مقررات نافذه کشور.
• رعایت سلسله مراتب، احترام متقابل، مراعات اصول دفتری , نګهداری اسرار شرکت
• اجرای وظایف دیګر که از جانب امر مستقیم برایش سپرده میشود

Skills

آشنایی کامل با سیستم های مالی، تحلیل و ارزیابی راپور های مالی، راپور نویسی، استفاده از کمپیوتر و انترنت و غیره تکنالوژی های جدید.

Qualifications

درجه تحصیل :لیسانس دربخش اقتصاد ( مالی و محاسبه) و یا معادل آن
تجارب کاری : داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
بلدیت کامل به زبان های دری و پشتو و آشنائی به زبان انگلیسی.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Account/Finance

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Vacancy Number in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
رهنمود ارسال سی وی، اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های ریاست عمومی شرکت آبرسانی که از طریق آمریت عمومی منابع بشری این اداره اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
3. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم درخواستی نمایند.
4. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
5. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
7. مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی ( مطابق سی وی ارسالی)، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
8. در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
9. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
10. هر گاه آمریت عمومی منابع بشری در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی اسناد موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند
نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از ارسال سی وی به ایمیل این اداره پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه و شماره اعلان را كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذيل تماس گيرند.
0799337532

Submission Email

jobs@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Finance Assistant at UN-Habitat Kabul 06 Mar 2018
PPP Finance Analyst for ACAA at Directorate General Public Private Partne.. Kabul 07 Mar 2018
Finance Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Program Management Off.. Kabul 06 Mar 2018
General Financial Manager at Aziz Group Kabul 20 Mar 2018
Finance Officer at Aziz Group Badakhshan 08 Mar 2018
Project Finance Controller at Huawei Technologies Afghanistan Kabul 19 Mar 2018
Finance Officer at Coordination of Rehabilitaion and Development Services.. Herat 26 Feb 2018
Sr. Public Financial Management Specialist (B.. at UMASS - USWDP Balkh 26 Feb 2018
Account Payable Officer at MSI:A Kabul 28 Feb 2018
Finance Director at MSI:A Kabul 28 Feb 2018
Finance Expert for MoMP/PSU at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 01 Mar 2018
Senior AFMIS Officer for MoMP/Finance and Acc.. at Ministry of Mines and .. Kabul 01 Mar 2018
Senior Finance Officer at National Procurement Authority Kabul 28 Feb 2018
Finance SME at MOIA Kabul 03 Mar 2018
Cashier at FINCA Afghanistan Kabul 24 Feb 2018
Admin & Finance Officer at CARD-F Herat 23 Feb 2018
مدیر عمومی محاسبه جنسی at Afghanistan Urban Water Supp.. Kabul 22 Feb 2018
(عضو جمع آوری عواید ( کار.. at DABS Kabul 21 Feb 2018
intern (Finance) at HEDP / MoHE Kabul 04 Mar 2018
Finance and Liaison Assistant at HEDP / MoHE Kabul 03 Mar 2018
Inventory and Stock Officer at Faizi Masroor Construction Company Kabul 11 Mar 2018
Internal Audit Officer at FMFB Kabul 24 Feb 2018
Finance Specialist at (افغان تیلی کام (سلام Kabul 22 Feb 2018
Fixed Asset Accountant at Aziz Group Kabul 20 Feb 2018
Finance Officer (Machinery Controller Officer.. at Aziz Group Kabul 20 Feb 2018
Tax Specialist at Emerging Consulting LLC Kabul 20 Mar 2018
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 15 Apr 2018
Female Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 15 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook