Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

معاون قوماندانی امن و نظم عامه

(10264 Views)

About MOIA

وزارت امورداخله افغانستان بطورقاطعانه رول تحکیم حاکمیت قانون،محافظت عامه وتأمین امنیت درافغانستان میباشد. که شامل میشود:

• تحکیم حاکمیت قانون
• مبارزه با فساد اداری باتقویه نمودن شفافیت وحسابدهی.
• تضمین وحتمی نمودن مسلکی سازی پولیس وارتقای ظرفیت کارمندان وزارت امورداخله.
• احترام به حقوق بشر وتحکیم روابط پولیس با مردم.
• محافظت ازسرحدات کشور.
• ارتقای نقش زنان درصفوف پولیس
• ایجاد هماهنګی میان قوای مسلح ملی ونهادهای عدلی.
• سوق واداره قوت های پولیس ملی افغان.
• مبارزه با تولید وقاچاق مواد مخدره.

Job Summary

طرح و تنظیم پلان و برنامه های کاری در بخش مالی، لوژستیکی و پلانگذاری تامیناتی با قوماندانی امنیه امن و نظم عامه، گذارش ده به قومندان امن و نظم عامه و دریافت گذارش از قدمه های تحت اثر.
موقعیت: وزارت امور داخله
ریاست: قوماندانی امن و نظم عامه

گذارش دهی به: قوماندان عمومی امن و نظم عامه
گذارش گییری از: قدمه های تحت اثر

Job Details

Date Posted: 04 Nov 2017 Reference: 0017
Closing Date: 19 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Education Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

. ترتیب، تسریع و اطمینان دهی از اجرا و تطبیق قوانین و مقررات.
3. تدویر و تنظیم ملاقات های اداری با مقامات.
4. طرح و تنظیم پلانها و پالیسی ها.

1. اطمینان دهی از طرح و ترتیب پلان اجرایوی در مطابقت با بودجه ریاست:
- تهیه پلان کاری هفته وار، ماهانه و سالانه در مطابقت با اهداف وزارت امورداخله.
- ارایه هدایات مداوم جهت مصرف بودجه تصویب شده و مشخص ساختن راه حلهای تخنیکی و منطقی به کارمندان.
- تنظیم جلسات هفته وار با کارمندان امن و نظم عامه مطابق پلان کاری و ارایه هدایات مسلکی و تخنیکی جهت اطمینان دهی از تطبیق پروسیجرها.
- ارزیابی کارمندان و آگاهی دهی از مکافات و مجازات کارمندان.
- آگاهی دهی کارمندان و مقامات در عرصه شفافیت و پاسخگویی.
- کنترل و ارزیابی فعالیتهای تام و جزهای متعدد و کارمندان.
- کنترل تطبیق هدایات و تصامیم مقامات.
- ارایه مشوره به سر قوماندان قوماندانی امن و نظم عامه جهت رهبری، فرماندهی و تنظیم کارمندان.
- ارایه پشنهادات جهت تجهیز کارمندان، وسایط نقلیه و دیگر دارایی های لوژستیک تام و جزهای مختلف.
- شریک ساختن تجارب و دریافت راه حل به مشکلات.
- تصمیم گیری و برگزاری سمینارها، آموزشهای حقوقی جهت ارتقای ظرفیت و انجام بهتر فعالیتهای پولیس.

2. تنظیم، تسریع و اطمینان دهی از اجرائی قوانین و مقررات:
- اطیمنان دهی از تطبیق و عملی سازی قوانین و مقررات.
- اطمینان دهی از اجرا و تطبیق قوانین ریاست جمهوری.
- اطمینان دهی از در نظر گرفتن قوانین تصویب شده شورای وزیران در تصامیم ضروری.
- اطمینان دهی از در نظر گرفتن قوانین و مقررات تصویب شده شورای ملی افغانستان.
- اطمینان دهی از اجرا و پیروی از قوانین، پالیسیها و استراتژیهای داخلی.

3. تنظیم و تدویر جلسات اداری با مقامات:
- اشتراک در جلسات هفته وار با مقامات جهت جر و بحث روی مشکلات و دریافت راه حلها.
- ارایه مشوره جهت تنظیم پلانهای کاری ماهانه، فصلانه و سالانه کارمندان و قوماندان امن و نظم عامه.
- تدویر جلسات ضروری.
- برگذاری جلسات ضروری به زمان مشخص.
- اطمینان دهی از ثبت یادداشتهای جلسات.
- ترتیب و تعقیب هدایات.
- اطمینان دهی از تطبیق تصامیم گرفته شده جلسات.

4. طرح و تنظیم پلانها و پالیسی ها:
- اطمینان دهی از تنظیم پالیسی ها در مطابقت با قانون.
- پالیسیهای وزارت باید مطابق قانون ملی افغانستان باشد.
- اطمینان دهی ازینکه پالیسیها تسهیل کننده رسیدن به اهداف باشند.
- اطمینان دهی ازینکه پلانها مطابق اهداف تنظیم شده باشند.
- اجرای سایر وظایف داده شده از سوی سر قوماندان قوماندانی امن و نظم عامه.

خلاصه نتایج:
خلاصه نتایج در رابطه به پیشرفتها و مثمر واقع شدن وزارت امور داخله در افغانستان میباشد. موثر واقع شدن اهداف قوماندانی امن و نظم عامه و توانمند سازی پولیس در انجام بهتر امور، به شفافیت و پاسخگویی بیشتری وزارت امور داخله می افزاید.

Skills

گوش دادن و ترجمه دقیق پیام ها.
• پرسیدن سوالات جهت وضوح استفاده از طروق مختلف ارتباطات شفاهی تون و شکل صدا در شباهت با شنونده.
• باز بودن در اشتراک گذاری اطلاعات و آگاه نگهداشتن افراد.

ترتیب و پلانگذاری:
• تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژیهای موافقه شده.
• شناسایی، تعیین و ارایه الویت ها در صورت نیاز.
• تخصیص زمان و منابع مناسب جهت تکمیل کارها.
• پیشبینی خطرات احتمالی در جریان پلانگذاری.
• ارزیابی و کنترول پلانها و فعالیتهای ضروری.
• استفاده موثر از زمان.

تحصیلات: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس.

تجربه: داشتن حد اقل چهار سال تجربه کاری با سازمان های ملی و بین المللی.

زبان:بلدیت کامل با زبانهای ملی (دری و پشتو) و انگلیسی.

Qualifications

• توانایی پلان، تنظیم، هاهنگ سازی تطبیق اهداف.
• توانایی آموختن، درک و عملی سازی حد اکثر پروسیجر ها و پالیسی های مدیریتی امنیتی وزارت امور داخله.
• ابراز مسرت در انجام کارها و مسلط بودن در انجام امور محوله.
• مجهز با یک نیت راسخ و متعهد به انجام امور و رسیدن سالم به نتایج متوقعه.
• با انگیزه و عامل بودن در مواجه با چالشهای و مشکلات.
• انتخاب خاموشی در شرایط فشارزا و حصه گرفتن در اشتراک مساویانه جندر در ساحات کاری.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ام

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند:
رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline
کاندیدان محترم قبل از ارسال درخواستی خویش باید موارد زیر را دقیق مطالعه نموده و حین ارسال درخواستی شان همه موارد را در نظر بگیرند:
 لایحه وظایف بست را دقیق مطالعه نمایید.
 CV خویش را به (نام و تخلص) نامگذاری نمایند.
 حین ارسال ایمیل درخواستی خویش به یک بست، نام و کود بست را در عنوان ایمیل خویش ذکر نماید.
 اگر ایمیل در خواستی شما بدون عنوان فرستاده شود، ملاحظه نمیشود.
 لطفاً تنها CV خویش را ارسال بدارید. اسناد تحصیلی و تجارب کاری در صورت لزوم دید از شما خواسته میشود.
 فقط کاندیدانی که واجد الشرایط شناخته میشوند، از ما تماس دریافت میکنند.
 اگر به چندین بست درخواستی میفرستید‌، لطفاً به هرکدام ایمیل جدید ترتیب نمایید.
 هیچ درخواستی بعد از تاریخ بسته شدن اعلان مورد قبول نبوده و پذیرفته نمیشود.
 در خواستی خویش را به ایمیل آدرسSubmission e-mail بفرستید.

Submission Email

hrciv.gdop@moi.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Learning Assessment Advisor at Ministry of Education (MoE) Kabul 31 Jul 2018
Lecturer of Law and Political science at Ghalib University Kabul 16 Aug 2018
Evaluation Expert, Youth and Adult Literacy at UNESCO Kabul Kabul 02 Aug 2018
English Language Teacher at SDROA Badakhshan 02 Aug 2018
Physiology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Pharmacology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Pathology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Histology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Chemistry Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Biology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Anatomy Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
( مدیرمکتب/سرمعلم مکتب/مع.. at SKO Kabul 22 Jul 2018
مدیریت محصلان موسسه تحصی.. at Asia Higher Education .. Herat 23 Jul 2018
BCS , BBA Lecturer at Jahan University Kabul 27 Aug 2018
استاد اقتصاد، حقوق وعلوم.. at Jahan University Kabul 27 Jul 2018
رئیس پوهنځی حقوق وعلوم س.. at Jahan University Kabul 27 Jul 2018
Part Time PMP Instructor at Aghaez Professional Services Kabul 31 Jul 2018
English Teacher at Elahm-e-Navin Academic Center Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook