Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

دستیارتریننگها اداره قوای کار

(1783 Views)

About وزارت فواید عامه اداره قوای کار

وزارت فواید عامه:

وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.
وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.
قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.
اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )
سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.

دور نما:

اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.
خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary

هدف وظیفه:

تنظیم ترننگ ها،تکمیل نظر سنجی و ضرورت های آموزشی در ادارات قوایکار به منظور آماده گی جهت تدویر و ایجاد کورس های آموزشی.

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2017 Reference: MoPW/WC/96-020
Closing Date: 18 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 2 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:

• داشتن آگاهی و تهیه مواد آموزشی درانکشاف ظرفیت های مدیریتی، تخنیکی و عملیاتی پرسونل.
• داشتن سهم فعال درانکشاف مهارت ها و ظرفیت های تخنیکی حفظ و مراقبتی، مدیریت امور و همچنان نظارت
• مؤثر از پیشبرد امور زون های مربوطه این اداره.
• ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش و ارائه آن جهت منظوری به اداره قوایکار.
• در صورت ضرورت دایر نمودن ترننگ های داخل صنف و ساحات کاری برای کارکنان اداره جهت بهبود پیشرفت کار ، سیستم تخنیکی و اداری.
• دایر نمودن ترننگ ها جهت مدیریت نمودن سیستم حفظ ومراقبتی که شامل برنامه های آموزشی مطابق به معیارها و استندرد های بین المللی شناخته شده باشد.
• داشتن مهارت جهت دایر نمودن ترننگ معیار سازی خدمات کارگران در مطابقت به معیار های قبول شده منطقوی.
• ارتباط وهماهنگی با مسوؤل هماهنگی و ریس اداره قوایکار در مورد اخذ و تطبیق رهنمود ها و پالیسی ها.
• ارزیابی ضرورت های آموزشی بعد از نظر سنجی وجمع آوری معلومات از ادارات مرکزی و زون های مربوطه جهت تنظیم تریننگ ها.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مکلفیت گزارش دهی:

• به بخش منابع بشری اداره قوای کار

شرایط و تجربه کاری:

• حداقل لسانس دربخش اقتصاد اداره تجارت ویا علوم اجتماعی
• چهارسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه ویا هفت سال تجربه کاری

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• تسلط به زبانهای ملی (پشتو و دری)
• داشتن اخلاق نیک وصداقت کاری.
• توانای اجرای کار را داشته باشد.
• آگاهی از قوانین و مقررات ترافیکی کشور
• داشتن برخورد نیک و شایسته با مراجعین

Qualifications

• حداقل لسانس دربخش اقتصاد اداره تجارت ویا علوم اجتماعی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی:

• متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان را به ایمیل آدرس ذکر شده بفرستند.
• ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس:

مکرویان اول ، ناحیه ۱۶ ، وزارت فواید عامه کابل افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶

Submission Email

work.corps.mpw@gmail.com --CC-- storage.hr.mopw@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook