Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

اسیستانت راپوردهی اداره قوای کار

(1764 Views)

About وزارت فواید عامه اداره قوای کار

وزارت فواید عامه:
وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.
وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.
قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.
اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )
سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.
دور نما:
اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.
خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary

هدف وظیفه:

ترتیب وارائیه گزارشات ازولایات ومرکزازاجراات کاری اداره قوای کار

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2017 Reference: MoPW/WC/96-013
Closing Date: 18 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 2 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:

• ترتيب گزارش یومیه و تقديم آن به مسوؤل بخش جهت تائيد و اطمینان.
• ایجاد سیسیتم فایلنگ اسناد در کمپیوتر به منظور حفظ اسناد.
• طی مراحل اسناد به شعبات مربوطه جهت اجراات بعدی و اطمینان به مسوؤل بخش مربوطه.
• ترتیب وتنظیم اسناد اجرایی در کارتن های مربوطه.
• وارده وصادر کردن مکاتیب به مراجع مربوطه غرض اجراات بعدی.
• اخذ هدایت از مسوؤلین بخش غرض اجراات و استفاده از مشوره ها.
• آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله.
• تحریر مکاتیب ، پیشنهادات ،استعلام ها در کمپیوتر و مراجع ذیربط جهت اجراات بعدی.
• انتقال هدایات شفاهی و کتبی آمریت به سایر کارکنان غرض اجراات بعدی.
• تاًمین ارتباط کاری آمر با سایر مدیریت ها ، آمریت ها و ریاست مربوطه.
• ترتیب و تنظیم پلان کاری هفته وار و ماه وار در مطابقت با پلان تطبیقی آمریت مربوطه .
• اخذ گزارش از بخش های مربوطه در رابطه به کارکرد ها و فعالیت و ارایه آن به آمر مربوط .
• ترتیب و توحید گزارشات بخش مربوطه و ارائه آن به آمر مربوط.
• اجراي ساير وظايف بر حسب هدايات آمرين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات واهداف وزارت /اداره .

Skills

مکلفیت گزارش دهی:

• به بخش مربوطه

شرایط و تجربه کاری:

• حداقل لسانس انجینری
• چهارسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه ویا هفت سال تجربه کاری

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• تسلط به زبانهای ملی (پشتو و دری)
• داشتن اخلاق نیک وصداقت کاری.
• توانای اجرای کار را داشته باشد.
• آگاهی از قوانین و مقررات ترافیکی کشور
• داشتن برخورد نیک و شایسته با مراجعین

Qualifications

• حداقل لسانس انجینری

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی:

• متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان را به ایمیل آدرس ذکر شده بفرستند.
• ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس:

مکرویان اول ، ناحیه ۱۶ ، وزارت فواید عامه کابل افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶

Submission Email

work.corps.mpw@gmail.com --CC-- storage.hr.mopw@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook