Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

انجینرلابراتور اداره قوای کار

(1931 Views)

About وزارت فواید عامه اداره قوای کار

وزارت فواید عامه:

وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.
وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.
قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.
اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )
سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.

دور نما:

اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.
خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary

هدف وظیفه:

تثبیت نمودن کیفیت موادساختمانی پروژه های سرک جهت بهبود درکیفیت ساختمانها وتسهیل درتطبیق پروژه های اجرا ازمایشات لابراتواری برای تثبیت کنترول و کیفیت مواد ساختمانی اسفالت وکانکریت جهت بلند رفتن كيفيت پروژه هاي مربوطه.

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2017 Reference: MoPW/WC/96-009
Closing Date: 18 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Contractor Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 2 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:

• ترتیب پلان کاری ماه هانه ، ربعوار وسالانه بخش مربوطه بمنظور ازمایشات لابراتواری و کنترول و کیفیت مواد ساختمانی پروژه های ساختمانی سرک و پل وپلچک جهت تائید و منظوری از ریس اداره مربوطه .
• ترتیب پلانهای کاری درامراجرا واتمام کارها بصورت هفته وارماهوارواجرا آن غرض بهترساختن کیفیت ساختمانهای سرکها.
• کنترول ازجریان تست مواد اخذ شده از ساحات مختلف پروژه ها تحت کا اداره قوایکار روزارت فواید عامه.
• آماده ساختن زمینه های کاری و برطرف نمودن عوارضات تخنیکی برای تجارب لابراتواری توسط انجــــنیران .
• ارایه مشوره درغنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوط.
• ارتباط وظیفوی با ادارات تحت اثر اداره مرکزی یا ولایتی.
• مراقبت ازتطبیق اهداف پروگرام های وپلانهای اداره مربوط.
• چک وکنترول ازپرسه معیاری ساختن مواد ساختمانی پروژه ها غرض رعایـت نورم های ساختمانی جهت بهترسازی کیفیت ساختمان پروژه ها درمرکزو ولایات .
• سازماندهی واتخاز تدابیرغرض ایجاد هماهنگی میان تیــــــم های کاری وتحقق بخشیدن برنامه های کاری.
• تثبیت نمودن مارک های قیربا نوعیت ومشخصات آن برای دیزاین مناسب اسفلت بتون.
• تحلیل وتجزیه موادبرای ترکیب اسفالت (جغل/ ریگ وپودر منرالی)
• آماده نمودن مواد وساختن مکس دیزاین اسفالت برای طبقات مختلف سرک.
• کنترول ا ز کیفیت مواد درساحه واجراي تست های آن.
• مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامهای بخش مربوط.
• اتخاذ تصمیم درامرتحقق اهداف وپروگرام های بخش مربوط.
• ارایه مشوره ها ی مسلکی به اداره مربوط.
• اخذ نمونه های اسفالت از ساحه غرض تثبسیت نمودن تراکمیت کیفیت اسفالت ومقدارقیرآن .
• کنترول از تولید اسفالت بتون در فابریکات تولیدی مربوطه عندالموقع.
• ارایه نتایج تست های اجرا شده بالای مواد به آمریت مربوطه.
• همکاری در امور اجرا ی تست های لابراتواری با تیم های کاری غرض تطبیق پلان کاری دربخش های دیگر.
• ترتیب و ارائه گزارش از کارکرد ها و فعالیت بخش به آمرمربوطه .
• اجرای سایر وظایف که مطابق قوانین ومقررات ازطرف اداره مربوط سپرده میشود.

Skills

مکلفیت گزارش دهی:

• به مسئول تخنیکی اداره قوای کار

شرایط و تجربه کاری:

• حد اقل لیسانس در بخش (انجنیری سرک، ساختمانی)
• داشتن حد اقل 4 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
• توانایی اجراات وظیفوی به سطح بلند.
• توانایی اجرا امور محوله با تیم های کاری اداره قوای کار.

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• آشنایی کامل با پروگرام های کمپیوتری (Windows)
• آشنایی کامل با پروگرامهای ( Word, Excel, PowerPoint)
• اشنایی کامل با پروگرامهای (AutoCAD, Civ-il3D,Primavera or MS Project)
• تسلط کامل به زبانهای ملی (پشتو و دری) و آشنایی با تحریر و تکلم به سطح متوسط به زبان انگلیسی.
• توانایی استفاده از تجهیزات و لوازم لابراتوار مربوط به سرک
• توانایی استفاده ازتجهیزات و وسایل عصری مربوط به کنترول کیفیت در ساحه کار و ازمایشات لابراتواری.
• معلومات کامل آزمایش های لابراتواری مواد ساختمانی مربوط به سرک.

Qualifications

• حد اقل لیسانس در بخش (انجنیری سرک، ساختمانی)

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی:

• متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان را به ایمیل آدرس ذکر شده بفرستند.
• ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس:

مکرویان اول ، ناحیه ۱۶ ، وزارت فواید عامه کابل افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶

Submission Email

work.corps.mpw@gmail.com --CC-- storage.hr.mopw@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Migration Statistics Specialist - Reannounce at National Statistics and I.. Kabul 22 Oct 2018
Labour Statistics Specialist- Reannounce at National Statistics and Infor.. Kabul 22 Oct 2018
Natural Resources and Infrastructure Statisti.. at National Statistics an.. Kabul 22 Oct 2018
ریاست امنیت سیستم های مع.. at وزارت مخابر.. Kabul 27 Oct 2018
ریاست عمومی تکنالوژی معل.. at وزارت مخابر.. Kabul 28 Oct 2018
ریاست نظارت بر تطبیق پرو.. at وزارت انرژی .. Kabul 28 Oct 2018
ریاست میدان هوائی بین ال.. at اداره مستقل .. Multi Cities 31 Oct 2018
کارشناس پروژه های انکشاف.. at Ministry of Economy Kabul 03 Nov 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت معارف Kabul 27 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت ه.. at وزارت فواید .. Herat 27 Oct 2018
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Multi Cities 30 Oct 2018
ریاست مواد مخدر ولایت بد.. at وزارت مبارز.. Badakhshan 30 Oct 2018
ریاست تفتیش داخلی at وزارت مخابرات و تکنا.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست تدارکات at وزارت مخابرات و تکنالوژ.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست انکشاف دهات ولایات.. at وزارت احیا و.. Multi Cities 27 Oct 2018
ریاست موسیقی at ریاست عمومی رادیو و تلویز.. Kabul 28 Oct 2018
ریاست علفچرها at وزارت زراعت، آبیاری و ما.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست ثبت و تصنیف اعتراض.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 Oct 2018
معاون فنی at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و .. Kabul 23 Oct 2018
مشاروحقوقی at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورارشد at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورپالیسی و استراتیژی at وزارت مبارزه .. Kabul 23 Oct 2018
سرمحاسب at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گ.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست اداره تنظیم خدمات .. at وزارت مخابر.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست مطالعات تخنیکی و پ.. at اداره مستقل .. Kabul 23 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت (ف.. at وزارت فواید .. Faryab 23 Oct 2018
ریاست ورزشی ولایات( بلخ .. at ریاست عمومی .. Multi Cities 23 Oct 2018
ریاست پالیسی و پلان at اداره عالی بررسی Kabul 23 Oct 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 28 Oct 2018
عضو حفظ و مراقبت شبکه 400 و.. at Blakh Breshna Samangan 22 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
آمر احصائیه های حیاتی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook