Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

انجینرلابراتور اداره قوای کار

(1643 Views)

About وزارت فواید عامه اداره قوای کار

وزارت فواید عامه:

وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.
وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.
قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.
اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )
سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.

دور نما:

اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.
خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary

هدف وظیفه:

تثبیت نمودن کیفیت موادساختمانی پروژه های سرک جهت بهبود درکیفیت ساختمانها وتسهیل درتطبیق پروژه های اجرا ازمایشات لابراتواری برای تثبیت کنترول و کیفیت مواد ساختمانی اسفالت وکانکریت جهت بلند رفتن كيفيت پروژه هاي مربوطه.

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2017 Reference: MoPW/WC/96-009
Closing Date: 18 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 2 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:

• ترتیب پلان کاری ماه هانه ، ربعوار وسالانه بخش مربوطه بمنظور ازمایشات لابراتواری و کنترول و کیفیت مواد ساختمانی پروژه های ساختمانی سرک و پل وپلچک جهت تائید و منظوری از ریس اداره مربوطه .
• ترتیب پلانهای کاری درامراجرا واتمام کارها بصورت هفته وارماهوارواجرا آن غرض بهترساختن کیفیت ساختمانهای سرکها.
• کنترول ازجریان تست مواد اخذ شده از ساحات مختلف پروژه ها تحت کا اداره قوایکار روزارت فواید عامه.
• آماده ساختن زمینه های کاری و برطرف نمودن عوارضات تخنیکی برای تجارب لابراتواری توسط انجــــنیران .
• ارایه مشوره درغنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوط.
• ارتباط وظیفوی با ادارات تحت اثر اداره مرکزی یا ولایتی.
• مراقبت ازتطبیق اهداف پروگرام های وپلانهای اداره مربوط.
• چک وکنترول ازپرسه معیاری ساختن مواد ساختمانی پروژه ها غرض رعایـت نورم های ساختمانی جهت بهترسازی کیفیت ساختمان پروژه ها درمرکزو ولایات .
• سازماندهی واتخاز تدابیرغرض ایجاد هماهنگی میان تیــــــم های کاری وتحقق بخشیدن برنامه های کاری.
• تثبیت نمودن مارک های قیربا نوعیت ومشخصات آن برای دیزاین مناسب اسفلت بتون.
• تحلیل وتجزیه موادبرای ترکیب اسفالت (جغل/ ریگ وپودر منرالی)
• آماده نمودن مواد وساختن مکس دیزاین اسفالت برای طبقات مختلف سرک.
• کنترول ا ز کیفیت مواد درساحه واجراي تست های آن.
• مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامهای بخش مربوط.
• اتخاذ تصمیم درامرتحقق اهداف وپروگرام های بخش مربوط.
• ارایه مشوره ها ی مسلکی به اداره مربوط.
• اخذ نمونه های اسفالت از ساحه غرض تثبسیت نمودن تراکمیت کیفیت اسفالت ومقدارقیرآن .
• کنترول از تولید اسفالت بتون در فابریکات تولیدی مربوطه عندالموقع.
• ارایه نتایج تست های اجرا شده بالای مواد به آمریت مربوطه.
• همکاری در امور اجرا ی تست های لابراتواری با تیم های کاری غرض تطبیق پلان کاری دربخش های دیگر.
• ترتیب و ارائه گزارش از کارکرد ها و فعالیت بخش به آمرمربوطه .
• اجرای سایر وظایف که مطابق قوانین ومقررات ازطرف اداره مربوط سپرده میشود.

Skills

مکلفیت گزارش دهی:

• به مسئول تخنیکی اداره قوای کار

شرایط و تجربه کاری:

• حد اقل لیسانس در بخش (انجنیری سرک، ساختمانی)
• داشتن حد اقل 4 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
• توانایی اجراات وظیفوی به سطح بلند.
• توانایی اجرا امور محوله با تیم های کاری اداره قوای کار.

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• آشنایی کامل با پروگرام های کمپیوتری (Windows)
• آشنایی کامل با پروگرامهای ( Word, Excel, PowerPoint)
• اشنایی کامل با پروگرامهای (AutoCAD, Civ-il3D,Primavera or MS Project)
• تسلط کامل به زبانهای ملی (پشتو و دری) و آشنایی با تحریر و تکلم به سطح متوسط به زبان انگلیسی.
• توانایی استفاده از تجهیزات و لوازم لابراتوار مربوط به سرک
• توانایی استفاده ازتجهیزات و وسایل عصری مربوط به کنترول کیفیت در ساحه کار و ازمایشات لابراتواری.
• معلومات کامل آزمایش های لابراتواری مواد ساختمانی مربوط به سرک.

Qualifications

• حد اقل لیسانس در بخش (انجنیری سرک، ساختمانی)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی:

• متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان را به ایمیل آدرس ذکر شده بفرستند.
• ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس:

مکرویان اول ، ناحیه ۱۶ ، وزارت فواید عامه کابل افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶

Submission Email

work.corps.mpw@gmail.com --CC-- storage.hr.mopw@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست دیپارتمنت مطالعات .. at Control and Audit Offi.. Kabul 01 Aug 2018
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook