Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

سرانجینرطرح و دیزاین اداره قوای کار

(1670 Views)

About وزارت فواید عامه اداره قوای کار

وزارت فواید عامه:

وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.
وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.
قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.
اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )
سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.

دور نما:

اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.
خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary

هدف وظیفه:

جمع آوری معلومات, تثبیت محل درساحه و ترتیب اسکیچ نقاط به منظور طرح و دیزاین (سرک پل وپلچک ) کنترول ونظارت از فعالیت کار ساحوی ،سازماندهی ،رهنمایی ورهبری گروپ سروی و دیزاین

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2017 Reference: MoPW/WC/96-008
Closing Date: 18 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 2 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:

• طرح و ترتیب پلان کاری به شکل ماهوار، ربعوار و سالانه در رابطه به طرح و دیزاین پروژه های ساختمانی (سرک ، پل ، پلچک )جهت تائید و منظوری مقام ذیصلاح.
• کنترول ازکارسروی ساحه وتثبیت مسیرپل با در نظر داشت پرنسیپ های اقتصادی . ،تعین سطح آب های اعظمی ،میل دریا و محاسبات هایدرولوژیکی درمقطع دریا.
• نظارت وکنترول از تطبیق نورم های قبول شده ملی وبین المللی دردیزاین پل توسط انجنیران به منظور اعمار وساختمان پل ها .
• بررسی وارزیابی پروژه های که توسط موسسات خارجی دیزاین شده بمظور رفع نواقص دیزاین با درنظرداشت منافع ملی .
• چک وکنترول فعالیت های انجام شده پروژه وی کاری جهت معیاری ساختن پروژه ها .
• تثبیت احجام کاری پروژه ها .
• ارتقا ظرفیت کاری اعضای گروپ بمنظور آشنایی به تکنالوژی جدید معلوماتی ومطابقت دادن امور با ستندرد های بین المللی .
• مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامهای اداره مربوط .
• جابجا نمودن سامان آلات و ابزار کار در محل مناسب به منظور سروی دقیق ساحه .
• جمع آوری معلومات از ساحه به منظور تعین نمودن سطح اعظمی آب در سالهای گذشته
• مطالعه اراضی و انتقالات دریا غرض ارائه به دیزاینر قبل از احداث پل .
• ترتیب اسکیچ (تریگولیشن )نقاط برداشته شده ارتفاعات در ساحه به منظور ترتیب و دیزاین پل .
• انجام سایر وظایفی که ازطرف آمر بخش اداره مطابق قوانین سپرده میشود.

Skills

مکلفیت گزارش دهی:

• به مسئول تخنیکی اداره قوای کار

شرایط و تجربه کاری:

• حد اقل لیسانس در بخش (انجنیری سرک، )
• داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
• توانایی اجراات وظیفوی به سطح بلند.
• توانایی اجرا امور محوله با تیم های کاری اداره قوای کار.

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• آشنایی کامل با پروگرام های کمپیوتری (Windows)
• آشنایی کامل با پروگرامهای ( Word, Excel, PowerPoint)
• اشنایی کامل با پروگرامهای (AutoCAD, Civ-il3D,Primavera or MS Project)
• اشنایی کامل با پروگرامهای دیزاین (سرک ، پل و پلچک)
• تسلط کامل به زبانهای ملی (پشتو و دری) و آشنایی با تحریر و تکلم به سطح متوسط به زبان انگلیسی.
• توانایی استفاده ازتجهیزات و وسایل پرگرامهایی عصری مربوط به طرح و دیزاین سرک ،پل و پلچک .

Qualifications

• داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی:

• متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان را به ایمیل آدرس ذکر شده بفرستند.
• ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس:

مکرویان اول ، ناحیه ۱۶ ، وزارت فواید عامه کابل افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶

Submission Email

work.corps.mpw@gmail.com --CC-- storage.hr.mopw@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook