Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مسئول پلانگذاری اداره قوای کار

(1726 Views)

About وزارت فواید عامه اداره قوای کار

وزارت فواید عامه:

وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.
وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.
قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.
اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )
سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.

دور نما:

اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.
خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary

هدف وظیفه:

سازماندهی تطبیق پلان و پالیسی های اداره ، نظارت و کنترول از تطبیق امور اجرائیوی آن به منظور تحقق اهداف و پروگرام های کاری اداره حفظ و مراقبت شاهراه ها وسرکها مطابق استراتیژی اداره قوایکار

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2017 Reference: MoPW/WC/96-012
Closing Date: 18 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 2 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
• طرح وترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار وسالانه با مشوره و نظریات مسوؤلین اداره در رابطه به استراتیژی و پلان های حفظ ومراقبت دورانی و عاجل جهت تحقق اهداف کاری اداره مربوطه.
• حصول اطمینان از تطبیق پلان های اداره درامورحفظ و مراقبت دورانی شاهراه ها وسرکها درسطح زون مرکز و تمام زون های مربوطه، درهماهنگی با مسوؤل هماهنگی اداره به منظور انسجام بهتر امور مربوط به حفظ ومراقبت سرکها.
• بررسی از راپور اجراات بخش های فنی و تدارکاتی بطور ماهوار، ربعوار، وسالانه جهت تحلیل وارزیابی امورانجام شده غرض آگاهی ازارائه خدمات بهتر.
• طرح و ترتیب پروپوزل های کاری پروژه ها که به حفظ و مراقبت دورانی ضرورت دارد.
• ارتباط مستقلانه وظیفوی با بخش های تحت اثر اداره مرکزی و زون های مربوطه.
• تشخیص حجم و ارزش خدمات در تطبیق پروگرام ها طبق لایحه مربوطه.
• طرح و ترتیب دیتا های حفظ ومراقبت دورانی و عاجل سرکها که بودجه آن توسط پروژه های انکشافی وزارت تمویل میگردد مطابق به روش قبول شده دونرها.
• تدویر ورکشاپ، تریننگ های مسلکی جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان مرکزی و زون های مربوطه.
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ربعوار و سالانه بخش های مرکزی و زون های مربوطه.
• ارایه گزارش ماهوار، ربعواروسالانه متداوم جهت آگاهی ازفعالیت های انجام شده در سطح مرکز و زون های مربوطه.
• حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
• ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه ان تی ای در هماهنگی با ریس اداره
• درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Skills

مکلفیت گزارش دهی:

• به بخش مربوطه

شرایط و تجربه کاری:

• داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: انجنیر سرک انجنیری سیول ، ساختمان وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
• داشتن درجه لیسانس با چهار سال تجربه مرتبط و یا هفت سال تجربه کاری.

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• تسلط به زبانهای ملی (پشتو و دری)
• داشتن اخلاق نیک وصداقت کاری.
• توانای اجرای کار را داشته باشد.
• آگاهی از قوانین و مقررات ترافیکی کشور
• داشتن برخورد نیک و شایسته با مراجعین
• تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
• مهارتهای کامپیوتری در برنامه های تخنیکی ( MS آفیس، Civil 3D, Ms. Project ،Auto CAD )

Qualifications

• داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: انجنیر سرک انجنیری سیول ، ساختمان وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Zabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی:

• متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان را به ایمیل آدرس ذکر شده بفرستند.
• ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس:

مکرویان اول ، ناحیه ۱۶ ، وزارت فواید عامه کابل افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶

Submission Email

work.corps.mpw@gmail.com --CC-- storage.hr.mopw@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook