Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

میخانیک ماشینری امریت زون کندهار اداره قوای کار

(388 Views)

About وزارت فواید عامه اداره قوای کار

وزارت فواید عامه:

وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.
وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.
قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.
اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظافرت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )
سایر وظای وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.

دور نما:

اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.
خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary

هدف وظیفه:

ترمیم وفعال نمودن وسایط امریت زون اداره قوای کارولایت کندهار

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2017 Reference: MoPW/WC/KDR/96-011
Closing Date: 18 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Any Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 2 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:

• رفع عوارض تخنیکی وسایط جهت تحقق به موقع پلان های ترمیماتی و سایط .
• استفاده درست و معقول از ابزار کار ( تول ) و نگهداشت آن و رفع کمبود ابزار کار از طریق ارائه پیشنهادات به آمر بخش مربوطه .
• ترمیم تمام انواع و سایط و ابزار کار در بخش مربوطه .
• همکاری و انتقال تجارب کاری به نو آموزان و سایر کارکنان بخش ترمیماتی و سایط .
• اجرانمودن تمام وظایف که ازطرف امربرای شان داده میشود
• رعایت قوانین ومقررات اداره ونافذه کشور
• حفظ اسراراداره
• اجرای وظایف به وجه احسن

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مکلفیت گزارش دهی:

• به مدیریت ترانسپورت امریت زون اداره قوای کار

شرایط و تجربه کاری:

• حداقل لسانس
• داشتن سه تجربه کاری مرتبط به وظیفه یا ۵ سال تجربه کاری عمومی

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• تسلط به زبانهای ملی (پشتو و دری)
• داشتن اخلاق نیک وصداقت کاری.
• توانای اجرای کار را داشته باشد.
• آگاهی از قوانین و مقررات ترافیکی کشور
• داشتن برخورد نیک و شایسته با مراجعین

Qualifications

• حداقل لسانس

Job Location

Afghanistan - Kandahar: PROVINCIAL CENTER (KANDAHAR)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی:

• متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان را به ایمیل آدرس ذکر شده بفرستند.
• ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس:

مکرویان اول ، ناحیه ۱۶ ، وزارت فواید عامه کابل افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶

Submission Email

work.corps.mpw@gmail.com --CC-- storage.hr.mopw@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
کارشناس انسجام فعالیت ها.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
آمرخدمات و اداری – بست ر.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
آمر تعمیرات – بست رتبه س.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
آمر اجرائیه – بست رتبه س.. at لوی څارنوال.. Kabul 28 Nov 2017
مسؤل تیم بازرسی کارخانه.. at اداره ملی تن.. Kabul 03 Dec 2017
مدیر عمومی نگهداری حیوان.. at اداره ملی تن.. Kabul 03 Dec 2017
کارشناس ثبت پروفورم محصو.. at اداره ملی تن.. Kabul 03 Dec 2017
رئیس تفتیش عواید – بست ر.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
رئیس مالی و اداری – بست ر.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
رئیس تفتیش تصدیها وموسسا.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
سرمفتش – بست رتبه سوم at اداره عالی تفتی.. Kabul 28 Nov 2017
آمر طرح و توسعه پالیسی ها.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
آمر تحلیل – بست رتبه سوم at اداره عالی تف.. Kabul 28 Nov 2017
آمر پیگیری یافته های تفت.. at اداره عالی .. Kabul 28 Nov 2017
رئیس تفتیش ساحوی ولایت ه.. at اداره عالی .. Multi Cities 28 Nov 2017
اعلان کاریابی هفت‌ صد بس.. at وزارت معارف Multi Cities 21 Nov 2017
رياست طرح مقررات وکدهای .. at وزارت امور ش.. Kabul 20 Nov 2017
Economist at Office of Senior Advisor to the President of Afghanistan, Ba.. Kabul 04 Dec 2017
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook