Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(معاون مالی و اداری (کابل برشنا

(2701 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

معاونیت مالی واداری درتشکیل کابل برشنا مسؤلیت پیشبرد ومدیریت امورات مالی واداری، تدارکاتی راغرض تقویت وحمایت بخشهای تجارتی وعملیاتی را غرض نیل به اهداف عمومی ریاست کابل برشنا را داشته و در زمینه گزارش ده به رئیس کابل برشنا می¬باشد.
گزارش دهی به رئیس ذیلاّ
• گزارش منظم درجلسات
• گزارش کتبی ماهوار، ربعوار و سالانه ازاجراات ودست آوردها در کل به ويژه در مورد شاخصهای کاری
• گزارش متفرقه حسب ضرورت

Job Details

Date Posted: 09 Nov 2017 Reference: VA-DABS-HQs/96-0166
Closing Date: 20 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

الف. عمومی •
همکاری و همآهنگی با رئیس و سایر معاونيتها جهت تدوين ماموريت، استراتژیها و اهداف عمومی ریاست کابل برشنا
• مطالعه و آگاهی کامل از قوانين، مقررات، ضوابط و طرزالعملها اجرایی مرتبط به وظایف
• نظارت بر تطبيق قوانین، مقررات و طرزالعملهای صادره در مدیريتها و واحدهای ماتحت
• پلان و برنامه ریزی از استفاده مؤثر امکانات دست داشته اعم از منابع بشری و مالی و جنسی غرض نیل به اهداف مشخص مالی و اداری .
• کنترول دقیق پیشرفت کار و انجام به موقع برنامه های محوله در مقاطع زمانی پیش بینی شده
• همکاری و هماهنگی مستمر با واحدهای ذيربط در زمینه پیشبینی بودجه شعبات و واحدهای ماتحت، برنامه ریزی نیروی بشری، و نیازسنجی آموزشی پرسونل ماتحت
• بررسی و ارزیابی فعاليتها و عملکرد واحدهای تحت نظر به منظور شناسایی تنگاتنگ و ارائیه راه های حل اصولی در حل مسائل و مشکلات
• مشارکت فعال در جلسات، همایشها، سیمینارها و دوره های آموزشی مرتبط با زمینه کاری به منظور ارتقای و بروز رسانی دانش و مهارتهای مورد نیاز
ب : اختصاصی
• مديريت تمام اجراآت کاری بخش های حسابی از قبيل محاسبه مالی، محاسبه جنسی، جائيدادها، تحويلخانه ها و خزاین، تهیه و تدارکات، منابع بشری، حفظ و مراقبت، ترانسپورت، ورکشاپ عراده جات، مدیریت تکنالوژی
معلوماتی وغیره بخش های تحت اثر با رعایت اصل صرفه جویی و مؤثريت غرض نیل به اهداف عمومی ریاست کابل برشنا.
• مديريت و نظارت از
• نظارت از اجناس وتجهیزات که به جمع متعمدین قید وبه تحویلخانه های مربوط انتقال میگردد. همچنان نظارت از توزیع اجناس و تجهیزات به اساس ضرورت شعبات به رویت اسناد اصولی بررسی ازاجراات مدیریت تحویلخانه ها مبنی برنگهداری درست تجهیزات فالتوبطور محفوظ،
• نظارت از بخش های تدارکاتی , نرخ گیری های ابتدای , جدول مقایسوی , نرخ گیری اجناس , قرار داد ها, خریداری اجناس , اعمار ساختمان ها.
• ترتیب پیشنهاد های سازنده غرض بهبود امورات مالی و حسابی و تکنالوژی معلوماتی وبلندبردن مهارت کاری کارمندان به آمر صلاحیت دار.
• نظارت دقیق ازحسابات بانکی بخصوص تطبیق صورتحساب های بانکی همه روزه.
• بررسی ازثبت افزودی وکاهش جایدادهای منقول وغیرمنقول وپیشنهادات مفید ومشخص مبنی درنگهداری بهتروموثرترازتمامی جایدادها.
• مسؤل ترتیب پلان مالی ،عوایدنفع وضرر"بیلانشیت" وارسال آن به ریاست مالی واداری .
• ایجادهم آهنگی بین شعبات مربوطه ارائیه پیشنهادات وراهکارهای جدید جهت تسریع روندکاری وموثریت بیشتردرامورات یومیه شعبات تحت مسؤلیت به آمرمستقیم.
• گزارش گیری از اجراآت یومیه بخش های متذکره به وقت و زمان
• گزارشدهی از اجراات بخش های مربوط به آمر مربوطه
• اشتراک در امورات پلان گذاری ریاست کابل برشنا
• ارتقاع ظرفیت پرسونل تخنیکی ریاست برشنا شرکت
• اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم

Skills

• پرتحرک با حصول نتایج عالی.
• علاقه مفرط به دیدگاه شرکت و تحریک، رهبری و توانمند سازی سایرین در حصول اهداف سازمانی.

Qualifications

داشتن درجه تحصیلی حداقل لیسانس در بخش های محاسبه، مالی ،مدیریت مالی وبخشهای مرتبط به آن.
داشتن حد اقل5 سال تجربه کاری به سطح عالی در ساحه محاسبه، مالی در یک ارگان معتبر.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Business Administration

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Finance Officer at Assist Consultants Incorporated Kabul 30 Nov 2018
Chief Financial Officer at Harakat- Afghanistan Investment Climate Facili.. Kabul 11 Nov 2018
Account Director at 365media Kabul 31 Oct 2018
اعلان مجدد مدیر عمومی بی.. at Afghanistan Urban Wate.. Kabul 25 Oct 2018
Finance Officer (SB4/1)- Rule of Law Unit at UNDP Afghanistan Kabul 29 Oct 2018
Finance Associate (SB3/3)-Rule of Law Unit at UNDP Afghanistan Kabul 29 Oct 2018
Paralegal - Tax at Rosenstock Legal Services Kabul 02 Nov 2018
Admin Accounting Officer at Westco Group Takhar 11 Nov 2018
Deputy Finance Manager at Habib Gulzar Non - Alcoholic Beverages Limited Kabul 10 Nov 2018
Finance & Admin Officer at Network Zone Solution Provider Ltd Kabul 07 Nov 2018
Tax Manager at Kakar Advocates LLC Kabul 08 Nov 2018
Re -(Financial Reporting Officer) کارمن.. at DABS Kabul 16 Nov 2018
Finance Manager at Moraa Educational Complex Kabul 31 Oct 2018
Accountant / Quickbooks Operator at Afghan Bureau Collaboration Office (A.. Kabul 31 Dec 2018
Accounting& Finance Manager at Tolo Fajer Plastic Industry Company Kabul 22 Dec 2018
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
Female Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook