Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس پلان وقوانین

(1481 Views)

About Ministry of Public Health

معلومات درباره وزارت صحت عامه :
وزارت صحت عامه یکی ازوزارت های سکتوری که جهت تأمین خدمات صحی متوازن وباکیفیت بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض قومی، نژادی، جندر، لسانی، مذهبی برای همه افغانهای باطرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های، معقول وعملی و تعین استقامت های کاری مشخص ورعایت اصول وارزش های اسلامی، ملی، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهانی وهم زیستی مسالمت آمیز، برای تأمین صحت و ترویج زنده گی سالم درکشورایفای وظیفه مینماید.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه :
تقویت سیستم دربخشهای (پالیسی سازی ، پلان گذاری، گزارش دهی وبودجه سازی) طرح پلان های ارتقای ظرفیت واحد های مربوط به وزارت درروشنائی قوانین نافذه واهداف استراتیژیک وزارت.

Job Details

Date Posted: 11 Nov 2017 Reference: P&L/D Re Ad
Closing Date: 17 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Consultant Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

1. تهیه وترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعواروسالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده؛
2. تشریک مساعی دربازنگری، طرح وترتیب پالیسی ها وستراتیژی های وزارت؛
3. طرح وتدوین قوانین، مقررات، لوایح ورهنمودهای مربوط به سکتورصحت درروشنایی قانون اساسی ج. ا.ا وسایر قوانین نافذه کشوردرهمآهنگی بامراجع ذیربط؛
4. مدیریت ونظارت ازپروسه مروروتجدید فورم های پلانگذاری وگزارش دهی، تهیه وترتیب پلان عمومی وگزارشات هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه وزارت مطابق به اهداف پیش بینی شده وزارت برای سکتورصحت؛
5. ایجاد وانکشاف میکانیزم هماهنگی مؤثروحمایت ریاست های مرکزی وولایتی وزارت دربخش پلان گذاری وگزارش دهی؛
6. حصول اطمینان ازموجودیت پلان های کاری دربخش های مربوطه وزارت وارائه بموقع گزارشات ازتطبیق آن؛
7. حصول اطمینان ازطرح وانکشاف پلان پروژه های انکشافی (ساختمانی) به اساس شواهد ودرهماهنگی با ادارات مربوطه بمنظورتحقق بهتراهداف تعین شده وزارت دربخش ساختمانی؛
8. تأمین ارتباط وهمآهنگی با دونرها وسایردست اندرکاران سکتورصحت بمنظوردریافت خلاها وتثبیت نیازمندی ها جهت تقویت سیستم صحی؛
9. حصول اطمینان تثبیت نیازمندی های بودجوی وزارت وترتیب بودجه به اساس برنامه به سطح مرکز وولایات در همآهنگی با ریاست های مربوط؛
10. مدیریت ونظارت ازتهیه پروپوزل ها و فورمه های B2 و B4 جهت دریافت منابع به خاطرتوسعه خدمات و تسهیلات صحی شامل مجموعه خدمات صحی اساسی و خدمات اساسی شفاخانه یی؛
11. حصول اطمینان ازجمع آوری به موقع راپورهای ماهوار، ربعوار وسالانه مصارف پروژه های انکشافی وزارت به اساس برنامه درفورم های ستندرد ومنظورشده وزارت مالیه واقتصاد و اداره مرکزی احصایه و ارایه آن به بخش های مربوطه وزارت ؛
12. مدیریت کمیته های تخنیکی (مراکزصحی وکمیته پلانگذاری) جهت پلانگذاری موثر، توسعه و معقولیت بخشی مراکز صحی با در نظرداشت معیار های تعین شده وبررسی وتحلیل وضعیت فعلی تسهیلات صحی با تفکیک نوعیت تسهیل صحی با در نظر داشت ارقام و شواهد؛
13. بررسی وتحلیل وضعیت فعلی تسهیلات صحی با تفکیک نوعیت تسهیل صحی درهمآهنگی وهمکاری آمریت اداره معلومات صحی، غرض تثبیت ساحه ، ایجاد وتوسعه تسهیلات صحی جدید وموجود؛
14. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های ریاست مربوطه؛
15. مدیریت واداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت، تشویق وانظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
16. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت؛
17. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛
18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت بوی سپرده میشود ؛

نتایج متوقع:
الی مدت دوماه بعدازاستخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) ومطابق با اهداف CBRF ومسؤلیت های وظایف طرح کند.
گزارش دهی :

رئیس پلان وقوانین به رئیس عمومی پالیسی وپلان گزارش میدهد.

Skills

3. تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری، پشتو) وزبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

Qualifications

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده (۷) وماده (۳۴) ذکرگردیده است.
1. داشتن سند تحصيلي حداقل لیسانس دررشته (MD)، صحت عامه، حقوق، پالیسی عامه ، اداره عامه، اداره تجارت، به درجه تحصیلی بالاترارجحیت داده میشود.
2. داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری دربخش مدیریت صحت عامه .
3. تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری، پشتو) وزبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
• کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
• در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند،
, و همچنان ایمیل آدرس ایمیل آدرس دومی را در کاپی داشته باشند ایمیل آدرس اولی.
• کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0794217733
یاد داشت: متقاضیان محترم لطف نموده اسناد خویش را در ایمیل آدرس اولی (سی بی آر) ارسال داشته و ایمیل دومی را در کاپی بگیرید.
5. Submission Email

Submission Email

cbr.moph@gmail.com, Jobs@afghanexperts.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Community Mobilizer/Food Distributer at Coordination of Rehabilitaion and.. Ghowr 20 Oct 2018
Project Manager at Coordination of Rehabilitaion and Development Services.. Ghowr 20 Oct 2018
(معاون تحویلدار (ننگرهار at DABS Nangarhar 31 Oct 2018
کارشناس امور تنظیمی at National Medicine and Healthcare .. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس آګاهی عامه at National Medicine and Healthcare Pr.. Kabul 23 Oct 2018
کارشناس تعین قیمت ها at National Medicine and Healthcare.. Kabul 23 Oct 2018
Provincial Coordinator (Balkh) at Integrity Watch Afghanistan Balkh 25 Oct 2018
(دستیار مدیریت تحویخانه (.. at DABS Kabul 28 Oct 2018
Marketing Manager at Engineering, Construction and manufacturing Kabul 09 Nov 2018
Outreach Coordinator/ Herat at Ministry of Public Health Herat 23 Oct 2018
صفا کارسب ستیشن امارات at DABS Kabul 22 Oct 2018
Liaison Officer at Abram Global Group of Companies Kabul 24 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook