Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر اداره قوایکار (زون کندهار)

(1314 Views)

About وزارت فواید عامه اداره قوای کار

وزارت فواید عامه

وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد

وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند

قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است

اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )

سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد

دور نما

اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید

خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم

Job Summary

هدف وظیفه:

امر زون اداره قوای کار در کل مسئولیت پیشبرد تمامی امور تخنیکی، اداری و مالی این اداره را در سطح زون مربوط خویش به عهده دارد. همچنان شخص مذکور مسئولیت نظارت و ارزیابی امور تخنیکی را نیز به عهده دارد.

Job Details

Date Posted: 05 Feb 2018 Reference: MOPW/WC/KDR/96-001
Closing Date: 18 Feb 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:

1. تطبیق پلان های تخنیکی و انجنیری ماه وار و سالوار این اداره در سطح زون مربوطه.
2. ارایه منول های تریننگ های تخنیکی از قبل تهیه شده توسط مسؤل هماهنگی و انجنیری برای کارمندان ثابت و پرسونل متحول . و همچنان نظارت و ارزیابی امور تخنیکی.
3. جمع آوری معلومات از پیشرفت کار و حالت موجوده سرک ها، ترتیب و ارسال گزارشات هفته وار و ماهوار.
4. نظارت از امورات بخش های تخنیکی ثابت و تیم های متحول و حصول اطمینان از اینکه فعالیت های ساختمانی و ترمیماتی در مطابقت به پلان کاری این اداره به پیش برده میشوند.
5. نظارت متداوم از سرک های تحت پوشش این اداره و نظارت از امور حفظ و مراقبت ترمیمات و نحوه تطبیق برنامه در سطح زون و ولایت مربوط.
6. پی گیری و تکمیل پروسه ارزیابی و استخدام کارمندان مسلکی و پرسونل متحول در مربوطات زون.
7. همکاری در تطبیق پلان های تدارکاتی به خاطر خریداری وسایل و ابزار کار و محسوبی اسناد آن در سطح زون ها.
8. نظارت و پی گیری جدی از کتاب های حاضری کارمندان بخش های ثابت و متحول به طور هفته وار.
9. بررسی ، نظارت و ارسال راپور های مالی وحسابی ، منابع بشری ، تداکاتی ، مربوط زون نظر به طرزالعمل ارسال شده.
10. تامین هماهنگی میان تمامی بخش های داخلی، ادارات ذیدخل بیرونی و مرکز اداره.
11. و غیره فعالیت های که از جانب آمرین بالا تر هدایت داده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مکلفیت گزارش دهی:

• به ریس اداره قوای کار

شرایط و تجربه کاری:

• حد اقل لیسانس در بخش (انجنیری سرک و ساختمانی )
• داشتن 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• آشنایی کامل با پروگرام های کمپیوتری (Windows)
• آشنایی کامل با پروگرامهای ( Word, Excel, PowerPoint)
• اشنایی کامل با پروگرامهای (AutoCAD, Civ-il3D,Primavera or MS Project)
• تسلط کامل به زبانهای ملی (پشتو و دری) و آشنایی با تحریر و تکلم به سطح متوسط به زبان انگلیسی

Qualifications

• حد اقل لیسانس در بخش (انجنیری سرک و ساختمانی )
• داشتن 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kandahar: PROVINCIAL CENTER (KANDAHAR)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی:

• متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان را به ایمیل آدرس ذکر شده بفرستند.
• ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس:

مکرویان اول ، ناحیه ۱۶ ، وزارت فواید عامه کابل افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶

Submission Email

work.corps.mpw@gmail.com --CC-- storage.hr.mopw@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
انجنیر at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
QUARRY MANAGER at Natural Stone Company Kabul 30 Sep 2018
آمریت آبرسانی شهر فیض آب.. at Afghanistan Urban Wate.. Badakhshan 30 Sep 2018
Re - Social Sector/Road Safety Specialist at Ministry of Public Works (Mo.. Kabul 28 Sep 2018
GIS and Research Officer at UN-Habitat Kabul 30 Sep 2018
Project Manager at UNCDC Kabul 30 Sep 2018
Civil Engineering Drafter at Balwan Kabul 31 Oct 2018
Structural Engineer at Balwan Kabul 31 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook