Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

عضو هیات نظار در بخش مالی هیئت نظار د آریانا افغان هوای شرکت

(720 Views)

About Ariana Afghan Airlines

معرفی شرکت د آریانا افغان هوایی شرکت
دآریانا افغان هوایی شرکت، یک شرکت دولتی سهامی بوده، بر طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسوولیت در سال ۱۹۵۵ تاسیس گردیده و فعالیت می نماید که دارای جواز نامه ی فعالیت (AOC) صادر شده اداره مستقل هوانوردی ملکی، می باشد. شرکت مکلف است، احکام قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت، قانون و مقررات هوانوردی ملکی، اساسنامه، معاهدات بین المللی و تعاملات انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی(IATA)، سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ICAO) و اتحادیه های بین المللی که عضویت آنرا کسب نموده یا می نماید، در فعالیت های خود رعایت نماید. این شرکت از سابق دار ترین شرکتهای هوایی در افغانستان میباشد و از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و ولایات پروازهای داخلی و خارجی خویش را انجام میدهد. در حال حاضر پروازهای خارجی این شرکت به کشورهای هندوستان، چین، کویت، روسیه، عربستان سعودی، امارات عربی و ترکیه میباشد.
دآریانا افغان هوایی شرکت دارای اهداف ذیل میباشد:
• تنظیم حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی مصئون، به موقع و مستریح مسافرین.
• تنظیم، سازماندهی، بهبود و ارتقای کیفیت عرضه ی خدمات حمل و نقل هوایی مسافرین، لوازم سفر، اموال (کارگو)، پست و طیور در داخل میدان های هوایی و طیاره در حال پرواز.
• عرضه خدمات تخنیکی جهت ترمیم طیاره ها در میدان های هوایی داخلی.
• عقد قرارداد های تجارتی، تخنیکی به موسسات حمل و نقل هوایی داخلی و خارجی به منظور پیشبرد اهداف شرکت.
• سازماندهی و اجرای امور خرید و فروش اجاره گرفتن و به اجاره دادن طیاره ها، اجناس و لوازم، پرزه جات، روغنیات و مواد خوراکه و تجهزات مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی.
• ایجاد ورکشاپ های تخنیکی و هنگر های ترمیماتی بعد از کسب اجازه وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و فعال نگهداشتن آنها جهت عرضه خدمات تخنیکی و حفظ و مراقبت طیاره ها.
• ارایه گزارش های تحلیلی مالی و تخنیکی به هیئت محترم مدیره و مجمع سهمداران
• فروش اسهام شرکت در بازار آزاد جهت تزئید سرمایه شرکت و مشارکت سکتور خصوصی طبق قوانین کشور.
• توسعه و تحکیم روابط تجارتی، اقتصادی و سیاحتی از طریق عرضه خدمات حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی.
• عرضه خدمات گروندهندلنگ بعد از کسب اجازه اداره مستقل هوانوردی ملکی در میدان های هوایی داخلی.


سهمداران اصلی شرکت عبارت اند از:
1- وزارت مالیه
2- وزارت اقتصاد
3- پشتنی بانک
4- بانک ملی افغان

بیان نیازمندی
د آریانا افغان هوایی شرکت از ابتدا شرکت ملی بوده و یکی از شرکتهای معتبر و شناخته شده در مارکت هوانوردی ملی و جهانی می باشد. متاسفانه عدم وجود اصلاحات ساختاری ، مشکلات اداری و تخنیکی و خلای پالیسی های موثر از جمله دلایلی است که شرکت نتوانسته است بشکل درست فعالیت و رشد نماید. حکومت وحدت ملی افغانستان منجمله جلالتماب رییس جمهور.ا.ا، اعضای محترم مجمع سهمداران و هیئت مدیره و هیئت عامل د آریانا افغان هوایی شرکت مصمم می باشند تا شرکت را از حالت فعلی خارج نموده و با مدیریت موثر و سرمایه گزاری های بلند مدت بتوانند جایگاه شرکت را در مارکیت هوانوردی تثبیت نمایند. یکی از عناصر اصلی و مهم شرکت، هیئت نظار میباشد که به منظور نظارت از فعالیت های مالی، تجارتی و عملیاتی شرکت ایجاد می گردد. این هیئت مشتمل از حداقل سه عضو متخصص و مستقل می باشد که بعد از طی پروسه رقابتی و شفاف به پیشنهاد هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی سهداران برای مدت دو سال انتخاب و توظیف می گردند. مجالس اعضای هیئت نظار طور دوره ای و حسب لزوم دید حداقل یکبار در ماه برگزار می گردد وهیئت عامل د آریانا افغانی هوایی شرکت تسهیلات لازم کاری برای ایشان فراهم خواهد نمود. بدین ملحوظ لایحه وظایف هذا جهت استخدام اعضای هیئت نظار ترتیب و تحت اعلان قرار می گیرد.

Job Summary

هدف وظیفه:
عضو هیات نظار در بخش مالی بمنظورکمک به فیصله های هیئت نظار، بررسی و تحلیل گزارش های مالی شرکت ، ارایه مشوره های تخنیکی و هدایات لازم به هیئت عامل شرکت و همچنین تقدیم نمودن مشوره های استراتیژیک به هیئت مدیره و مجمع سهمداران د آریانا افغان هوایی شرکت فعالیت خواهد نمود. نقش عضو مالی هیئت نظار در وظایف عمومی هیئت نظار نیز مشخص می باشد.
عضو مالی هیئت نظار یکی از اعضای مهم بوده که در بخش گزارشات و اجراات مالی نقش اساسی داشته و نیز در سایر تصامیم حق اظهار نظر و رای دارد. این وظیفه مانند سایر اعضای هیئت نظار بطور وقفه ای (Part Time)بوده و اشتراک در مجالس عادی با حق الز حمه موافقه شده، الزامیست وظایف این بست ذیلاً تشریح شده است:
• بررسی اسناد و گزارشات مالی شرکت
• نظارت از اجراات شفاف هییت عامل به نماینده گی از هییت مدیره
• استخدام و نظارت از شرکت مشورتی تفتیش، صورت حساب ها و گزارشات مالی
• اصول اطمینان از تطبیق کنترول های داخلی
• ترتیب پلان های تفتیش داخلی و بیرونی با مراجع مرتبط
• مشوره دهی در مورد پلان های استراتژیک به هییت مدیره
• همکاری با تفتیش داخلی شرکت در موضوعات محوله توسط هیئت مدیره و مجمع سهمداران
• استماع شکایات کارمندان در مورد موضوعات شفافیت و مبارزه با فساد

Job Details

Date Posted: 12 Feb 2018 Reference: N/A
Closing Date: 26 Feb 2018 Work Type: Part Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Airline/Aviation Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Contractor Years of Experience: 10 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیت های هیئت نظار:
1- بررسی اجراآت عمومی، تحلیل و تجزیه حسابات مالی شرکت و ارایه گزارش تحلیلی آن به مجمع عمومی.
2- تحلیل وضع عمومی و مالی شرکت و ارایه نظریات مسلکی به هیئت مدیره و تفتیش خزانه و حسابات بانکی شرکت حد اقل هر سه ماه یکبار بدون اطلاع قبلی.
3- تصدیق از تنظیم امور و وضع حقیقی حسابات و معاملات سالانه شرکت و موجودی هر نوع اوارق بهادار که طور رهن، امانت یا تضمینات نزد شرکت گذاشته شده و تطبیق آنها با اسناد دفاتر مربوط.
4- تصدیق از صحت و سقم معلومات ارایه شده شرکت.
5- تحلیل حسابات مدیونین شرکت از لحاظ طلبات مشکوک و غیر قابل حصول.
6- بررسی و موجودی دارایی های منقول و غیر منقول، قروض و بدیهی های شرکت.
7- حضور بدون حق رای در مجالس مجمع عمومی و هیئت مدیره.
8- ترتیب و تطبیق طرزالعمل اجرایی هیئت نظار در کمترین وقت ممکن
9- کسب معلومات و نتیجه گیری از بررسی امور شرکت و حفظ اسرار آن.
10- نظارت از امور تصفیه معاملات شرکت.
11- مطالعه راپور و سایر اوراق اجراآت هیئت مدیره در رابطه به وضعیت شرکت و بیلانس حساب نفع و ضرر آن و ابراز نظر به مجمع عمومی.
12- ملاحظه بیلانس سالانه شرکت حد اقل 20 روز قبل از تدویر جلسه عادی مجمع عمومی.
13- ارایه مشوره های استراتژیک، تخنیکی و اصلاحی به هیئت عامل در مدیریت عمومی شرکت
14- حصول اطمینان از ایجاد و تطبیق پلان های عملیاتی و تخنیکی در شرکت
15- ارایه نظرات تخنیکی و حصول اطمینان از تطبیق استراتژی تجارتی و سرمایه گذاری های بزرگ شرکت
16- تشخیص معاملات خلاف مصالح شرکت و ارایه مشوره لازم به هیئت عامل
17- کمک به راه اندازی پروسه ریفورم در شرکت
18- طرح و نظارت از تطبیق پالیسی های صرفه جویی و مبازره با فساد در شرکت
19- کمک به استخدام تفتیش داخلی شرکت
20- کمک به تسهیل و جوابگویی به گزارشات و یافته های هئیت های نظارتی و تفتیش
21- ترتیب گزارشات و تحلیل های تجارتی مطابق با استندردهای جهانی
22- تعمیل سایر وظایف طبق احکام اساسنامه شرکت.

Skills

متقاضی باید مهارت های ذیل را داشته باشد.
مهارت های رهبری و مدیرتی.
تسلط کامل به لسان های ملی کشور و لسان انگلیسی

Qualifications

در استخدام عضو هیات نظار در بخش مالی نکات ذیل مد نظر گرفته میشود:
• داشتن حداقل سند ماستری در رشته اقتصاد، مدیریت امور مالی ، تفتیش شرکت سهامی و حسابداری
• داشتن سند معتبر (CA) در بخش مالی باشد.
• حداقل تجربه 10 سال در مدیریت مالی، حسابداری، و تفتیش مالی و اجراات
• تجربه کاری در ادارات دولتی، موسسات بین المللی و شرکت های بزرگ خصوصی
• اشتراک در مجالس عادی هیئت نظار بوقت و زمان.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Masters Degree, Account/Finance

Submission Guideline

متقاضیان علاقه مند می توانند درخواست و خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.
موضوع ایمیل خویش را به بست که درخواست مینماید عنوان بست را دقیق تحریر دارید.

Submission Email

Application.HR@mof.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Visa Officer at RZ Tourist & Travel Agency Kabul 18 Dec 2018
Ticket Officer at RZ Tourist & Travel Agency Kabul 18 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook