Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس شفاخانه ( 50 بستر دشت برچی )

(954 Views)

About Ministry of Public Health

هدف برنامه CBR‌ :‌

اين بست جزء بست هاي برنامه CBR که يکي از برنامه هاي نهايت مهم وارزشمند دروزارت صحت عامه بوده که هدف کُلي آن بالا بردن ظرفيت کاري، تامين شفافيت وحسابدهي در اين وزارت ازطريق اصلاح ساختاروبرنامه هاي ارتقاء ظرفيت مي باشد.
اشخاص که از طريق برنامه CBR استخدام مي گردند، بايد از ظرفيت فوق العاده کاري برخوردار بوده تا درروند اصلاحات در وزارت همکاري جدي نموده وعرضه خدمات بهتروموثرصحي را به مردم افغانستان ارايه نموده بتوانند. شخصي استخدام شده دراين بست بايد توجه به نتايج کاري داشته و همکاري لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاص که بحيث کدر برنامه CBR استخدام مي گردند، برنامه هاي تخصصي ارتقاء ظرفيت براي شان در نظر گرفته شده است.

معلومات درباره وزارت صحت عامه:‌
وزارت صحت عامه يکي ازوزارت هاي سکتوري بوده که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جنسيتي، لساني، مذهبي براي همه افغانها باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.

Job Summary

هدف وظیفه:‌ظيفه :
رهبري ومدیریت فعالیت های شفاخانه درمطابقت به پاليسي و استراتيژي وزارت صحت عامه جهت عرضه خدمات صحي شفاخانه یی با کيفيت برای تمام افراد جامعه بخصوص ماردران واطفال در سراسرکشور و تطبيق پروگرام آموزشی رشته هاي تخصصی غرض ارتقا ظرفيت دوکتوران.

Job Details

Date Posted: 13 Feb 2018 Reference: HP-50-B
Closing Date: 19 Feb 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Contractor Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح وترتيب پلان سالانه شفاخانه به شمول پلان پاسخدهي به واقعات کتلوي عاجل و غير مترقبه مطابق به پلان استراتیژیک وزارت صحت عامه .
2. تهيه پلان بودجوي سالانه شفاخانه مربوطه و حصول اطمينان از مصرف شفاف آن.
3. مدیریت ، رهبری ، نظارت وحمايت از امور مسلکي و اداري شفاخانه و مطمئن شدن از اينکه امور مربوط طبق پاليسي، ستراتيژي، رهنمودها و پروتوکول هاي وزارت صحت عامه انجام ميشود .
4. حصول اطمینان از ایجاد وفعاليت مؤ ثر بورد ها ي شفاخانه یي (بورد مردمي، بوردمديريتي ،کميته تدارکات وخريداري، کميته بهبود کيفيت ،کميته وقايه انتان ، کميته دوايي و تداوي ،کميته بررسي واقعات فوتي ،کميته معلومات صحي و کميته پاسخدهي به واقعات کتلوي عاجل و غير مترقبه.
5. حصول اطمینان از قبول مريضان رجعت داده شده توسط شفاخانه ها و رجعت مريضان نيازمند جهت تداوي و يا تعقيب تداوي به قدمه هاي ديگر.
6. حصول اطمینان ازجمع آوري دقيق معلومات صحي شفاخانه، توحيد، تحليل، تجزيه وارائه فيدبک به بخش هاي مربوطه در شفاخانه و ارسال راپور به طور ماهوار به مراجع ذيربط.
7. مدیریت پروسه تهیه پلان تدارکاتي سالانه شفاخانه و مطمئن شدن ازانجام پروسه شفاف تدارکات در خريداري هاو قرار داد ها.
8. رهبري مجالس تيم مديريتي شفاخانه مطابق طرزالعمل جهت بهبود فعالیت های یومیه شفاخانه
9. مطمئن شدن از تطبيق استندرد هاي وقايه انتان و استندرد هاي اداري در شفاخانه
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری ریاست شفاخانه.
11. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای شفاخانه.
12. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
13. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی و مقتضیات خاص پالیسی و طرزالعمل اجراآت برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج (CBR) درهماهنگی با واحد حمایوی برنامه CBR کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
14. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
15. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

Skills

بلدیت به زبان انگلیسی ومهارت های کمپیوتر دربخش word , Excel , power point
تسلط به يکي از لسان هاي رسمي کشوردري، پشتو بلديت به زبان انگليسي و مهارت هاي کمپيوتر دربخشWord , Excel, Power Point

Qualifications

مقتضيات حد اقل براي اين بست در ماده (۸) و ماده (۳۴) قانون خدمات ملکي ذکر گرديده است.
1. داشتن حد اقل سند تحصيلي ليسانس ازيکي از فاکولته هاي طبي شناخته شده ملي وبين المللي وبه دارنده درجه تحصيلي بلند تر ارجحيت داده ميشود.
2. داشتن حداقل سه سال تجربه کاري دراداره ومديريت شفاخانه و يا داشتن پنج سال تجربه در اداره صحت عامه
3. تسلط به یکی ازلسان های رسمی کشور دری ، پشتو
4. بلدیت به زبان انگلیسی ومهارت های کمپیوتر دربخش word , Excel , power point
5. تسلط به يکي از لسان هاي رسمي کشوردري، پشتو بلديت به زبان انگليسي و مهارت هاي کمپيوتر دربخشWord , Excel, Power Point

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند

3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
• کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
• در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند،
و همچنان ایمیل آدرس را در کاپی داشته باشند.•
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0707777734

Submission Email

cbr@moph.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Grant Specialist at Ministry of Public Health Kabul 25 Dec 2018
National Grant and Contracts Coordinator (HSS.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 19 Dec 2018
آمريت نظارت at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
Technical Consultant (Herat, Kandahar ,Zabul .. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 18 Dec 2018
سرطبیب شفاخانه at Ministry of Public Health Takhar 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook