Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

عضو مسلکی خدمات مخابراتی وانترنتی

(2622 Views)

About ATRA

اداره تنظیــم خــــدماتی مخابراتی (اترا) در بست کمبود (عضو مسلکی خدمات مخابراتی و انترنتی ولایت کنر ) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس فورم را خانه پوری ، خلص سوانح و اسناد شان را ارسال نمایند..

Job Summary

عنوان وظیفه: عضو مسلکی خدمات مخابراتی وانترنتی
دیپارتمنت : کنترول اونظارت
شعبه مربوطه: تیم لیدر خدمات مخابراتی وانترنتی
گزارش به : تیم لیدر خدمات مخابراتی وانترنیتی
تعد اد پست : 1
موقعیت : کنر
تاریخ اعلان : 1396/12/7
آخر ین تاریخ اخذ در خوا ستی : 1396/12/26

Job Details

Date Posted: 27 Feb 2018 Reference: 005
Closing Date: 18 Mar 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: IT Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

 تطبیق پلان های نظارتی و تفتیش غرض تثبیت ودریافت موارد تخطی آپریتران وعرضه کنندگان خدمات موبایل وانترنت از شرایط جواز واحکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی.
 دریافت وارزیابی موارد تخلف آپریتران موبایل وانترنت از شرایط جواز های مربوط واحکام قانون مخابرات جهت اتخاذ تصمیم بورد.
 نظارت وکنترول از کیفیت خدمات موبایل وانترنت به منظور تطبیق و مراقبت ازتصامیم اداره وشرایط جوازهای موبایل و جوازنامه های مربوط.

 نظارت از امور ثبت وراجستر فريکونسی های توزیع شده راديويی به تمام متقاضيان خدمات مخابراتی طبق قانون مخابرات ومقرره بيسيم.
 کنترول و وارسی از ميعاد جوازنامه های صادرشده و تمديد آن بوقت وزمانش.
 کنترول و نظارت از دستگاه های مخابراتی غير مجاز، کشف و دستگيری آنها بکمک نيروهای امنيتی و سپردن آن به پينجه قانون در مطابقت به احکام قانون مخابرات و مقررات راديويی بيسيم در کشور.
 تطبیق ازشرایط طرزالعمل نصب انتن ها وتاورهای مخابراتی .
 تثبیت اشخاص متخلف ازشرایط جوازموبایل وانترنت یا جواز نامه مربوط .
 تشریح وسایل وتجهیزات مخابراتی منظورشده درگمرکات .
 تطبیق پروسه فلتریشن درشرکت ها ونت کلب های انترنتی درولایات کشور.
 جمع اوری وضبط سیم باکس ها وسایروسایل مخابراتی غیرمجاز.
 جمع اوری سیم کارت های موبایل ازروی جاده ها وسرک ها به اشتراک نمایندگان شرکت های مخابراتی وهمکاری نیروهای امنیتی .
 نظارت وکنترول ازشیوه ثبت وراجستریشن سیم کارت های موبایل .
 جلوگیری ازتورید وفروش سیم کارت ها وکریدت ها موبایل ازکشورهای خارجی .
 کنترول کیفیت خدمات مخابراتی ( ازدست دادن کریدت ، قطع وازدحام مخابره ، اتصال ذات البینی شبکه های مخابراتی وکیفیت خدمات طورعام ) وانترنتی ( سرعت ، بندویت ، اجرت های ماهوار ونصب وسایل ) .
 چک وکنترول ازمیعاد کریدت های موبایل واجرت فی دقیقه ازارسال پیام های کوتاه (SMS) .
 چک وکنترول ازاجرت های شارت کودهای مخابراتی .
 چک وکنترول ازاجرت های فی دقیقه مخابره های داخلی وخارجی شبکه های مخابراتی .
 جلوگیری ازعرضه خدمات مخابراتی بدون مجوزقانونی .
 کنترول فعالیت ستیشن های رادیوتلویزیون ودستگاه های تاکی واکی
 ارائه گزارش ازاجراات طورماهوار ، ربعواروسالانه به تیم لیدرمربوط .
 کارمند مذکور به امر نظارت و کنترول اداره اترا جوابده میباشد.

Skills

-

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست، در مواد (7) ، (8) و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های مخابرات ، کمپوترسیانس ، الکترانکس و برق
 داشتن تجربه کاری حد اقل 2 سال .
 با پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" ( MS Office ) وانترنیت دسترسی کامل داشته باشد.
 به لسانهای پشتو و دری به خوبی تکلم نموده وبه لسان انگلیسی آشنایی داشته باشد.
 در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد
 توانایی تجزیه و تحلیل شرایط وظیفوی و ارایه راهکارهای لازم در ارتباط با چالشهای وظایف محوله.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

نوټ : خانه پوری فورم درخواستی حتمی است . وهمچنان اسناد تحصیلی تصدیق شده وزارت تحصیلات عالی وتصدیق تجربه کاری با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .
 Web site : www. atra.gov.af
 Tele : 0202105621
 Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt Kabul Afghanistan

Submission Email

hr@atra.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Information Communication Technology/IM Offic.. at UNDP Afghanistan Jawzjan 25 Dec 2018
Senior IT Specialist at Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republ.. Kabul 30 Dec 2018
تیم لیدر تکنالوجی معلوما.. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
تیم لیدر کنترول و کیفیت خ.. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
مدیرعمومی پروژه ها و ارز.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
مسول امنیت شبکه at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
کارشناس نرم افزار at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
آمریت سیستم و شبکه تکنال.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
تحلیگر تکنالوژی معلومات.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
تحلیلگر و انکشاف دهنده پ.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
کارشناس توسعه، حفظ و مرا.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
Data Entry Clerk at MAIL/OFWMP Kabul 15 Dec 2018
تکنیشن تكنالوژي معلومات.. at DABS/KBD Kabul 22 Dec 2018
IT MANAGER - KFLS at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
(مدیر تکنالوژی معلوماتی (.. at DABS Kabul 18 Dec 2018
سرگروپ تفتیش سیستم ها at DABS Kabul 16 Dec 2019
Re - GP Manager at DABS Kabul 07 Dec 2019
IT Technician at Afghan Cyber ISP/ICT Company Kabul 17 Dec 2018
امریت احصایه GSM و ISP at ATRA Kabul 17 Dec 2018
IT Admin at DK - German Medical Diagnostic Center Ltd. Kabul 31 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook