Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

لایحه وظایف معلم مضمون تقویتی کمپیوتر (دوره ابتدائیه)

(959 Views)

About مکتب خصوصی طلوع معرفت

طلوع معرفت تعهدی برای آینده بهتر فرزندان شما!
مکتب خصوصی طلوع معرفت ثبت و راجستر شده وزرات محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان بوده و متعهد است تا زمینه آموزش و پرورش با کیفیت را برای فزندان کشور فراهم آورد

Job Summary

Bachelor, Computer Science

Job Details

Date Posted: 08 Mar 2018 Reference: HT-001-2018
Closing Date: 15 Mar 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Female
Functional Area: Education Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

 معلم مکتب باید در خصوص تدریس مضامین کمپیوتر تجربه، آموزش و علاقه داشته و با برنامه های مروج کمپیوتر (سافت و هارد) آشنائی داشته باشد
 معلم مکتب مکلفیت دارد تا از چگونگی تطبیق برنامه های مشخص تعلیمی و تربیتی مکتب خصوصی طلوع معرفت در سطح مکتب برای معملین و شاگردان مطمئین شود
 معلم مکتب مکلفیت دارد تا در برنامه های آموزشی معلمان که از طرف اداره مکتب خصوصی طلوع معرفت براه انداخته میشود اشتراک نماید
 معلم مکتب مسئولیت دارد تمامی امور مربوطه را در مطابقت با دیدگاه، ماموریت، ارزش ها و سایر برنامه های مکتب خصوصی طلوع معرفت تنظیم نماید
 سهم فعال در برنامه های آموزشی، تفریحی، تحقیقی و جلسات برای استادان، شاگردان و والدین مکتب
 معلم مکتب ملزم به رعایت مقرره منع هر نوع خشونت با شاگردان، سایر معلمان و کارمندان مکتب میباشد

وظایف، مسئولیت ها و مکلفیت های معلم
 معلمین اقلا 15 دقیقه قبل ازآغازدرس به مکتب حاضر بوده الی ختم ساعت درسی به وظیفه ادامه بدهند. معلمین مسئولیت دارند تا گزارش شفاهی روزانه را به سرمعلم مربوطه ارائه نموده بعداً میتوانند از مکتب خارج گردند
 معلمین مکلف اند عندالضرورت ساعات درسی معلمین غایب وظیفه را مظابق هدایت آمریا سرمعلم تدریس ومراقبت نمایند
 معلمین نمیتواند بدون عذرمعقول وخود سرانه وظایف خود را ترک نمایند، هرگاه چنین وضع دیده شود طبق قانون حاضری با آنها رفتار میشود
 معلمین بعد ازختم امتحان سالانه (ویا هر زمانی که نیاز باشد) غرض ترتیب ، تطبیق وتدقیق جدول نتایج ، ترتیب اطلاعنامه وثبت نتایج به کارت سوانح شاگردان تجدید نظرپارچه های امتحان تحریری واشتراک درمجالس نهائی مشورتی معلمین الی پانزده روز به مکتب حاظرباشند. این زمان با درنظرداشت شرایط قابل تمدید میباشد
 معلمین مکلف اند به اساس تقسیم اوقات مرتبه اداره مکتب به تدریس بپردازند
 معلمین مکلف اند طبق مفردات پروگرام درسی تدریس نمایند
 معلمین درتدریس خود ازموادمحیطی و مواد که از طرف اداره مکتب معرفی میگردد به حیث مواد ممد درسی استفده اعظمی نمیند
 معلمین مکلف اند جهت تدریس بهتر واکمال مفردات کتب درسی بوقت معینه وپلان تقویمی ، پلان موضوعی وپلان درسی ساعت وار را به اساس پروگرام تهیه نموده درتطبیق آن ماهر بوده ، بروفق آن تدریس نمایند
 معلمین مکلف اند تا از شیوه تدریس (آموزش از طریق بازی) برای صنوف آمادگی و سایر اطفال کوچک مطابق برنامه مکتب خصوصی طلوع معرفت استفاده نمایند
 معلمین مکلف اند با آمادگی کامل واستفده ازمواد ممد درسی مطابق پلان درتدریس مؤثرمضمون مربوط خود بذل مساعی نمایند
 معلمین مکلف اند پلان های درسی خود را بملاحظه آمردیپارتمنت مربوطه یا سرمعلم رسانیده ومهرمکتب رانمایند
 معلمین درهرمضمون مکلف اند درختم درس به شلاگردان کار خانگی داده دروقت فراغت آنرا ملاحظه واغلاط شاگردان را برای شان تفهیم نمایند. تمامی وظایف خانگی و فعالیت های صنفی در کتابچه دایری شاگرد جهت تعقیب والدین درج گردد
 معلمین درتقویه تقریر، تحریر ، واستقرار فکری شاگردان توجه خاص را مبزول بدارند
 معلمین مکلف اند جهت رشد وانکشاف قوه ذهنی واستعداد شاگردان و همچنان ایجاد مصروفیت های سالم، آنها را به مطالعه واستفاده ازکتابخانه ها تشویق، رهنمای و کمک نمایند
 معلمین فضای صمیمی، دوستی، همکاری واحترام متقابل را دربین شاگردان برقرار ساخته هرگونه ابتکارات نیک آنهارا تقویه وتحسین نمایند. مکتب خصوصی طلوع معرفت یک مکتب دوستدار طفل میباشد
 معلمین برای ارتقای سطح دانش شاگردان خود روشهای جدید آموزشی را با تفاهم اداره مکتب انتخاب نمایند
 معلمین درعمل آموزش هرگونه اختلافات فردی شاگردان خویش را درنظربگیرند
 درس معلم برای شاگردان حیاتی باشد به حیات روزانه شاگردان ارتباط داده شود
 معلمین موضوع تدریس شده ساعت وار را با ذکر عنوان صفحه کتاب ،کارخانگی وتعداد شاگردان حاضررا درج ترقی تعلیم نموده شاگردان غایب درس را به اداره مکتب معرفی نمایند
 معلمین مکلفیت دارند تا از شاگردان خود شناخت کامل داشته با والدین شان در موارد که نیاز هست با تفاهم اداره ارتباط برقرار نمایند
 معلمین مکلف اند که امتحان شاگردان را در مطابقت با قوانین مکتب اخذ نمایند
 معلمین مکلغ اند اسرار مکتب را حفظ نموده راز امتحان را به بیرون از مکتب بروز ندهند
 اطاعت نمودن ازهدایات و رهنمائی های آمر و سرمعلم طبق مقررات مکتب
 آشنای کامل به لوایح ، مقررات تعلیمی وتربیتی ، پلان ها وروشهای درسی ازمکلفیت های مهم معلمین است
 معلمین مکلف اند برای جلوگیری ازموانع وعواملیکه احیانا درس را مختل می سازد به اداره مکتب همکاری نمایند
 معلمین درحل مشکلات مربوطه درسی واداری سلسله مراتب را ازطریق اداره مکتب رعایت نمایند
 معلمین وظیفه دارند همیشه وضع صحی ، روانی ونظافت شاگردان صنف مربوطه را وارسی نموده درحفظ تجهیزات مکتب وصفائی اتاق های درسی توجه نمایند
 معلمین سعی نمایند تا درراه ایجاد نظرواحد بین مکتب و فامیل شاگردان به لوایح و طرزالعمل های تعلیم وتربیه فضای صمیمیت وهمکاری همه جانبه ایجاد نمایند
 ارائیه راپور تحریری دراخیر هر ماه درباره پیشرفت تعلیمی وتربیتی شاگردان صنف به اداره مکتب
 معلمین صنوف مکلف اند ظوابط حاضری سالانه شاگردان را محاسبه نموده ، شاگردان شامل ومحروم امتحان را تثبیت وبه ادره مکتب قبل ازآغاز امتحان سالنه معرفی نمایند
معلمین مکلف اند که ازتعمیر، تجهیزات ولوازم درسی مکتب مراقبت نموده دراخیرازاجرای وظیفه خویش به اداره مکتب گذرش دهند

Skills

-

Qualifications

تسلط کامل به کمپیوتر و نرم افزار های مالی

Job Location

Afghanistan - Jawzjan
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

افراد واجد شرایط میتوانند خلص سوانح خود را به ایمیل آدرس ذیل با ذکر عنوان وظیفه ارسال نمایند
جهت اطمینان به شماره 0788268556-0789793577 به تماس شود.

Submission Email

toloemarefat@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Consultant (Gender Analysis in Education) at UNESCO Kabul Kabul 31 Dec 2018
Consultant (Conflict Assessment in Education) at UNESCO Kabul Kabul 31 Dec 2018
English Language Teacher at SDROA Badghis 24 Dec 2018
Master Trainer / English Teacher at British Council Afghanistan Kabul 17 Dec 2018
Kindergarten Teacher at Mehr Kindergarten Kabul 18 Dec 2018
English Teachers (Native speakers) at Ama-E-Shamal Institute of spoken En.. Kabul 05 Jan 2019
Consultant (Curriculum Reform) at UNESCO Kabul Kabul 16 Dec 2018
Consultant (Curriculum Reform) at UNESCO Kabul Kabul 16 Dec 2018
Program Officer, Curriculum Reform at UNESCO Kabul Kabul 16 Dec 2018
Consultant (Curriculum Reform) at UNESCO Kabul Kabul 16 Dec 2018
Program Officer (Liaison), Curriculum Reform at UNESCO Kabul Kabul 16 Dec 2018
Senior Technical Advisor, NFE at Ministry of Education (MoE) Kabul 15 Dec 2018
English Language Instructor/Computer teacher at Ama-E-Shamal Institute of.. Kabul 31 Dec 2018
Higher Education Curriculum Development Advis.. at HEDP / MoHE Kabul 15 Dec 2018
معلم Teacher at Barakat International School Kabul 27 Jan 2019
English Lecturer (Full Time) at Karwan University Kabul 15 Dec 2018
GEOGRAPHY TEACHER at ARIANA AFGHAN TURK HIGH SCHOOL Kabul 31 Jan 2019
BCS Lecturer at Jahan University Kabul 25 Dec 2018
English Teacher at Elahm-e-Navin Academic Center Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook