Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر عمومی ثبت وراجستر انجوهای داخلی

(1195 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

فراهم نمودن زمینه کاری وفعالیت ها برای انجوها مطابق ساحه کاری اساسنامه مرتبه درروشنی قانون موسسات تشریک مساعی باوزارت ها و فراهم آوری سهولت برای متقاضیان واجدشرایط ثبت موسسات جدید و استفاده معقول ومؤثرازامکانات مالی ، تخنیکی ، بشری موسسات درافغانستان.

Job Details

Date Posted: 03 Apr 2018 Reference: 29
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. تهیه پلان کاری ربع وار و سالانه در مطابقت به پلان ریاست جهت اجراات بهتر به منظور عرضه خدمات برای انجوهای داخلی و تطبیق به موقع آن.
2. مطالعه و ارزیابی اسناد و فورم های معیاری ثبت و مسوده اساسنامه موسسات جدید.
3. ترتیب دوسیه های ثبت جهت رجعت و فیصله نهائی کمیسون عالی وارزیابی ثبت.
4. تهیه و چاپ جواز فعالیت موسسات بعد از منظوری کمیسیون عالی و اریابی.
5. معرفی موسسات ثبت شده جدید به وزارت خانه های سکتوری در مطابقت به اهداف موسسه و ریاست های اقتصاد ولایات جهت ایجاد دفاتر ساحوی در ولایات.
6. ثبت لست ارائه شده دارائی و تجهیزات مربوط موسسات در روشنائی ماده 28 قانون انجوها.
7. ترتیب و تنظیم پلان نظارت و ارزیابی از دفاتر و دارائی های موسسات و اشتراک درترکیب هئیت نظارتی تطبق پلان.
8. رهنمائی مسؤلین انجوها درقسمت ارائه لست تجهیزات تغیرات وارده درتشکیلات واساسنامه و ایجاد دفاترساحوی درولایات وثبت آن دردفاترثبت.
9. اشتراک در پروسه مزایده و داوطلبی لیلام تجهیزات موسسات و ارائه گزارش به آمرین مربوط.
10. تهیه و ترتیب اسناد انجوهای در حال انحلال جهت رجعت و فیصله نهائی به کمیسیون تصفیه و انحلال.
11. ارسال لست وفهرست تجهیزات موسسات منحل شده به وزارت مالیه ، ریاست های اقتصاد ولایات و اورگانهای امنیتی غرض شناسائی موسسات و تسلیم دهی دارائی های موسسات مذکور به نهاد های مشابع.
12. رهنمائی کارمندان مربوط مدیریت عمومی ثبت جهت فراهم آوری سهولت برای مراجعین.
13. تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار ، سالانه و عندالضرورت به مراجع مربوطه.
14. اجرای سائیر وظایف سپرده شد. ازطرف مقام اداره درمطابقت باقانون.

Skills

 برنامه هاي كمپيوتر( ورد ، اكسل) ، لسان انگليسي ( اشنائی کامل).
 برنامه هاي اداره، رهبري وپلانگذاري.

Qualifications

2- مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
3- حد اقل درجه تحصيل:
 دارای سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا و به دارندگان سند تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود
4- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
 حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.
 قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) اداره مربوط را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook